i-Studovna > němčina > gramatika

 Tázací zájmena

1. definice
2. zájmena wer a was
3. zájmena welche a was für (ein)
4. tvoření otázky s tázacími zájmeny


1. TÁZACÍ ZÁJMENA

- tázácí zájmena se používají v otázkách doplňovacích, dotazují se po osobě, zvířeti, věci nebo vlastnosti a nelze na ně odpovědět jednoduchým ano/ne
- v němčině tato zájmena patří mezi tzv. W-Wörter - všechna začínají na písmeno w

Přehled německých tázacích zájmen a jejich překlad:

wer 
was 
welche 
was für (ein) 
kdo
co
který/jaký
který/jaký


- tázací zájmena se skloňují (pád, rod, číslo)


2. ZÁJMENA WER A WAS

- tato zájmena se ptají na podstatná jména
- mezi množným a jednotným číslem zde není rozdíl

Zájmeno wer (kdo)
- toto zájmeno nahrazuje v otázce podstatné jméno životné (tj. nejčastěji osobu, popř. zvíře)
- je stejné pro všechny rody, ale skloňuje se podle pádů

DE tab tazaci zajmena wer

Wer ist die Frau?  Kdo je ta paní?
Wessen Haus ist es? Čí je to dům?
Wem hast du das Geschenk gegeben? Komu jsi dal/a dárek?
Wen suchen Sie? Koho hledáte?Zájmeno was (co)
- toto zájmeno se ptá na podstatná jména neživotná nebo na činnosti
- was se neskloňuje, jeho tvar se nemění

Was machst du?  Co deláš?
Was ist das? Co to je?
Was ist los? Co se děje?3. ZÁJMENA WELCHE A WAS FUR (EIN)

 

- tato zájmena se ptají na druh nebo vlastnost podstatného jména
- obojí překládáme jako „jaký/který“, ale mají rozdílné použití

Zájmeno welche
- toto zájmeno se skloňuje v plném rozsahu podle rodu, pádu a čísla
- koncovky jsou přitom stejné jako u určitého členu (der, die, das)

DE tab tazaci zajmena welcher  

- welche použijeme, pokud se ptáme na atribut jednoho určitého podstatného jména
- vybíráme přitom ze dvou či více exemplářů

Welche Frisur passt mir?  Který účes mi sluší?
Welchen Tee willst du? Jaký čaj chceš?
In welcher Stadt wohnt Erich? V jakém městě Erich bydlí?Zájmeno was für (ein)
- toto zájmeno se používá v jednotném čísle společně s neurčitým členem, který se skloňuje obvyklým způsobem (rod a pád): was für einen, was für eine, was für ein
- v množném čísle je jen jeden tvar was für
- tímto zájmenem se ptáme všeobecně na vlastnosti osob nebo druh věci
- nemáme přitom na výběr z několika exemplářů

Was für einen Beruf suchst du?  Jaké zaměstnání hledáš?
Was für eine Jacke trägt Laura? Jakou bundu nosí Laura?
Was für Dokumente brauchen wir? Jaké dokumenty potřebujeme?Rozdíl ve významu zájmen welche a was für (ein)
- pokud se ptáme na druh či typ osoby, zvířete či věci, použijeme was für (ein)
- odpovědí je podstatné jméno s neurčitým členem

Was für ein Auto hast du? 
Jaké máš auto?
Einen schwarzen BMW. Černé BMW.
Was für einen Mantel möchten Sie?  Jaký kabát si přejete?
Einen warmen Wintermantel. Teplý zimní kabát.


- pokud dáváme na výběr z několika osob, zvířat či věcí, použijeme welche
- odpovědí je podstatné jméno s určitým členem 

Welches Auto hast du?  Jaké máš auto?
Den schwarzen BMW dort. Tamhle to černé BMW.
Welchen Mantel möchten Sie? Který kabát si přejete?
Den roten. Ten červený.4. TVOŘENÍ OTÁZKY S TÁZACÍMI ZÁJMENY

- tázací zájmeno stojí vždy na začátku otázky

Předložky
- k tázacím zájmenům můžeme přidat předložku, která stojí před zájmenem
- v tom případě předložka rozhodne o pádu tázacího zájmena

Vor welchem Gebäude steht er?  Před kterou budovou stojí? (3. pád)
Gegen wen spielst du? Proti komu hraješ? (4. pád)Zájmena wer a was
- zájmena wer a was nahrazují v otázce podstatná jména

Mit wem sprichst du?  S kým to mluvíš?


- zájmenem wessen (2. pád zájmena wer) se ptáme na vlastníka nějakého předmětu

Wessen Jacke ist das?  Čí je to bunda?Zájmena welche a was für (ein)
- zájmena welche a was für (ein) doprovázejí podstatná jména a stojí před nimi

Welche Blumen gefallen dir?  Jaké květiny se líbí?
Was für einen Film schauen wir an? Na jaký film se podíváme?


- výjimečně může stát zájmeno welche i samostatně
- v takovém případě se používá neutrální tvar zájmena welches nebo lze zájmeno nahradit zájmenem was

Welches/Was ist dein Lieblingsbuch?  Která kniha je tvoje oblíbená?

 

 

PAMATUJ

- zájmeno was für (ein) se používá i pro zvolání

Was für eine Ehre! 
Jaká to / To je ale čest!
Was für einen Unsinn! Takový nesmysl!
Was für eine tolle Nachricht! Jaká to / To je ale skvělá zpráva!