i-Studovna

Podstatné jméno (jednotné číslo)

1. definice
2. pády
3. zakončení podstatných jmén v jednotném čísle


1. PODSTATNÉ JMÉNO (JEDNOTNÉ ČÍSLO)


- podstatná jména se v ruštině skloňují


2. PÁDY

- ruština má 6 pádů, nemá český 5. pád (oslovujeme, voláme)
- 5. pád se tedy vynechává

1. pád кто? что? [kto što] kdo? co?
2. pád когó? чегó? [kavó čivó] koho? čeho?
3. pád комý? чемý? [kamú čimú] komu? čemu?
4. pád когó? что? [kavó što] koho? co?
6. pád (о) ком? (о) чём? [a kom a čjom] (o) kom? (o) čem?
7. pád кем? чем? [kjem čjem] kým? čým?


- český 5. pád se rovná ruskému 1. pádu:

Ма́ма, па́па идё́т. [máma pápa iďót] Mámo, táta jde.
Ка́тя, не тро́гай соба́ку. [káťa ni trógaj sabáku] Káťo, nedotýkej se psa.

Významy jednotlivých pádů, které nejsou běžné v češtině:
1. pád se užívák oslovování (místo vokativu)
2. pád se užívá po základních číslovkách (два, три телефо́на = dva, tři telefony), po přídavných jménech a příslovcích v druhém stupni (выше де́рева = výš než strom)
6. pád se užívá k udávání data, vyznačuje-li se pouze rok, ale neudává se den a měsíc (в со́рок пя́том году́ = ve čtyřicátém pátém roce)
7. pád se užívá po slovesech, po některých podstatných jménech a označuje způsob děje, srovnání, čas, místo (идти́ ле́сом = jít lesem)3. ZAKONČENÍ PODSTATNÝCH JMEN V JEDNOTNÉM ČÍSLE


- rod podstatného jména nelze odvodit od koncovky - musíme se jej naučit

a) podstatná jména mužského rodu:
- слон (slon), дом (domov), конь (kůň), у́голь (uhlí), дя́дя (strýc), па́па (otec)
- слон, домконьу́голь mají nulové zakončení (= kmen slova)
- дя́дя, па́па jsou podstatná jména mužského rodu, ale vzhledem ke koncovkám -я/ -а se skloňují jako podstatná jména ženského rodu

RU tab podstatna jmena 1


- ve 4. pádě neživotná podstatná jména mužského rodu mají nulová zakončení stejně jako v 1. pádě

Он врач. [on vrač] (On) je doktor.
Мы без угля́. [my běz ugľá] (My) jsme bez uhlí.
Па́пе на́до помо́чь. [pápě náda pamóč'] Tátovi je třeba pomoct.
Ви́жу де́душку. [vížu djédušku] Vidím dědečka.
Ма́ма говори́т о дя́де. [máma gavarít a ďádě] Máma mluví o strýcovi.
Он идё́т с дру́гом. [in iďót s drúgam] (On) jde s kamarádem.


b) podstatná jména ženského rodu:
- фотогра́фия (fotografie), дере́вня (vesnice), ко́мната (pokoj), степь (step), мышь (myš)
- v ženském rodě nerozlišujeme zakončení podstatných jmén dle toho, zda jsou životná či neživotná
- степь, мышь mají nulové zakončení (= kmen slova)
- názvy některých zemí - Росси́я (Rusko), Арме́ния (Arménie) apod.
- se skloňují jako фотогра́фия

RU tab podstatna jmena 2


- podstatná jména ženského rodu - životná a neživotná, která v 1. pádě končína -ь mají ve 4. pádě stejné zakončení jako v 1. pádě

На ку́хне мышь. [na kúchni myš] V kuchyňi je myš.
Я скуча́ю без сестры́. [ja skučáju běz sistrý] Bez sestry se nudím.
На́до позвони́ть подру́ге. [náda pazvaníť padrúgě] Musím zavolat kamarádce.
Дай мне кни́гу. [daj mně knígu] Dej mi knihu.
В Росси́и хо́лодно. [v rasíi chóladna] V Rusku je zima.
Он руководи́т страно́й. [on rukavadít stranój]      (On) vládne zemi.

c) podstatná jména středního rodu:
- зда́ние (budova), мо́ре (moře), о́блaко (oblak, mrak)
- podstatná jména středního rodu mají v 1. pádě zakončení -е а -о (a výjimečně -мя)
зда́ние а мо́ре:

RU tab podstatna jmena 3


- pokud je před koncovkou v 1. pádě samohláska je v 6. pádě zakončení -и
- pokud je před koncovkou v 1. pádě souhláska je v 6. pádě zakončení -е

Příklady výjimek podstatných jmén středního rodu se zakončením -мя :

вре́мя (čas): вре́м я, вре́мени , вре́м ени, вре́мя , вре́м ени, вре́менем
и́мя (jméno): и́мя, и́мени, и́мени, и́мя, и́мени, и́менем

Се́верное мо́ре. [sjévěrnaje mórě] Severní moře.
План зда́ния. [plan zdánija] Plán budovy.
Подойду́ к окну́. [padajdú k aknú] Příjdu k onku.
Даш мне я́блоко? [daš mně jáblaka] Dáš si jablko?
Говори́т о со́лнце. [gavarít a sónce] Mluví o slunci.
Называ́й его́ и́менем. [nazyváj jivó íminěm] Říkej mu jménem.

PAMATUJ


- většina přejatých podstatných jmen středního rodu jsou nesklonná:

кака́о [kakáo] kakao
метро́ [mitró] metro
ра́дио [rádio] rozhlas
Ста́нция метро́. [stáncia mitró] Stanice metra.