i-Studovna > angličtina > gramatika

Modální slovesa

1. definice
2. použití

1. MODÁLNÍ SLOVESA

Modální, neboli způsobová slovesa, určují význam a kontext hlavního slovesa, které po nich následuje. Vyjadřují obvykle možnost, nemožnost, povinnost, schopnost, nutnost apod. něco udělat. Mezi modální slovesa se řadí:

can
must
may
ought to
should
might
could

umím, mohu, smím
musím
smím
měl bych
měl bych
vyjadřuje možnost, že se něco uskuteční
mohl bych2. POUŽITÍ

Modální slovesa nemají jiný než přítomný čas (až na výjimky, jako např. can, které má také minulý čas could). Pokud chceme použít způsobová slovesa v jiném čase, než přítomném, musíme použít jejich opis (viz karta Opisné tvary modálních sloves).

Kladná oznamovací věta
Za modálním slovesem ve větě vždy stojí významové sloveso v základním tvaru. Pozor - výjimkou je sloveso ought to, které se vždy pojí s částicí to!

I can swim. Umím plavat.
I must go home. Musím jít domů.
You may stay. Můžeš zůstat.
They ought to look after kids. Měli by dohlídnout na děti.
We should buy the house. Měli bychom koupit ten dům.
He might come to the party. Možná přijde na večírek.
She could catch a cold. Mohla by chytit rýmu.

Modální slovesa se od ostatních sloves liší tím, že ve 3. osobě jednotného čísla nepřebírají koncovku -s

He can write.
He cans write.

Umí psát.

She might enjoy studying movies.
She mights enjoy studying movies.

Možná by ji bavilo studovat filmy.

You should feel better now.
You shoulds feel better now.

Měl by ses teď cítit lépe.

Otázka
Modální sloveso stojí na pozici pomocného slovesa a pro vytvoření otázky a záporu má i stejnou funkci. Otázku tedy vytvoříme jednoduchou záměnou pozice podmětu a modálního slovesa. Výjimkou je opět sloveso ought to, které se v otázce nepoužívá:
Can I go out? Můžu jít ven?
Could she be more specific? Mohla by se vyjádřit konkrétněji?
Must you leave right now? Musíš odcházet zrovna teď?
May I sit down? Můžu se posadit?

Zápor
Zápor vytvoříme pomocí částice not, kterou umístíme za modální sloveso. Modální slovesa je možné používat v plném, nebo ve staženém tvaru. Pozor na sloveso can, u kterého se zápor v nestaženém tvaru píše dohromady (cannot). A sloveso may stažené tvary netvoří vůbec:
I cannot (can’t) do my homework. Nemůžu udělat domácí úkol.
We should not (shouldn’t) read their letters. Neměli bychom číst jejich dopisy.
We must not (mustn’t) watch TV. Nesmíme se dívat na televizi.
She would not (wouldn’t) sleep during day. Během dne by nespala.
He might not (mightn’t) feel well. Možná se necítí dobře.
You may not want to know that. Asi to nechceš vědět.


PAMATUJ

Pozor na vytváření záporu u modálního slovesa must. Stejně jako v češtině záporný tvar není antonymum (tedy opačný význam) své kladné varianty. Srovnejte: 
MUSET x NEMUSET
SMĚTNESMĚT
MUST x NEEDN’T
CAN/MAYMUSTN‘T

You must go there now! Musíš tam jít teď!
You mustn’t go there now! Nesmíš tam teď jít!
You may go there now. Smíš tam jít teď.
You needn’t go there now. Nemusíš tam jít teď.