i-Studovna

Číslovky

1. definice
2. základní číslovky
3. skloňování základních číslovek
4. řádové číslovky


1. ČÍSLOVKY


= slovní druh, kterým se vyjadřuje počet, pořadí, díl celku
= základní a řadové2. ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY


= se skloňují, ale nemají rod (kromě číslovek 1, 2) ani číslo (kromě číslovky 1)
- označují počet předmětů nebo pojmenovávají čísla
- odpovídají na otázku kolik?

a) jednoslovné číslovky
- všimněte si, že některé číslovky se píší s měkkým znakem (ь) a některé bez
- umístění ь si zapamatujte
- číslovky оди́ннадцать, миллио́н, миллиа́рд se píší se zdvojeným písmeném л

0-10  
                                                                         

0 ноль  (нуль), 1 оди́н, одна́, одно́, 2 два, две, два, 3 три, 4 четы́ре, 5 пять, 6 шесть, 7 семь, 8 во́семь, 9 де́вять, 10 де́сять

11 -19

11 оди́ннадцать, 12 двена́дцать, 13 трина́дцать, 14 четы́рнадцать, 15 пятна́дцать, 16 шестна́дцать, 17 семна́дцать, 18 восемна́дцать, 19 девятна́дцать

20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90

20 два́дцать, 30 три́дцать, 40 со́рок, 50 пятьдеся́т, 60 шестьдеся́т, 70 се́мьдесят, 80 во́семьдесят, 90 девяно́сто

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900

100 сто, 200 две́сти, 300 три́ста, 400 четы́реста, 500 пятьсо́т, 600 шестьсо́т, 700 семьсо́т, 800 восемьсо́т, 900 девятьсо́т

1 000

ты́сяча

1 000 000

миллио́н

1 000 000 000

миллиа́рд


b) ostatní číslovky
= se tvoří spojením základních číslovek

73 се́мьдесят три [sjémděsjat tri]
46 со́рок шесть [sórak šesť]
82 во́семьдесят два [vósěmdisjat dva]
51 пятьдеся́т оди́н [pidisját adín]


- číslovky, které mají rod:

a) číslovka 1: оди́н, одна́, одно́ (jeden, jedná, jedno)
                        mužský, ženský, střední rod


оди́н апельси́н [adín apiľsín] jeden pomeranč
одна́ гру́ша [adná grúša] jedna hruška
одно́ я́блоко [adnó jáblaka] jedno jablko

b) číslovka 2: два, две, два (dva, dvě, dva)
                        mužský, ženský, střední rod 

- číslovka, která rozlišuje číslo:

a) číslovka 1: оди́н - одни́ (jeden, jední) 
                        jednotné, množné číslo

одни́ но́жницы [adní nóžnicy] jedny nůžky
одни́ носки́ [adní naskí] jedny ponožky

- tvar množného čísla číslovky 1 se dá použit jen s podstatnými jmény, která mají jen formu množného čísla nebo označují párové předměty3. SKLOŇOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH ČÍSLOVEK


a) skloňování číslovky оди́н (1) 

RU tab cislovky 1

- ve 4. pádě rozlišujeme mužský životný a mužský neživotný

b) 
skloňování číslovek два (2), три (3), четы́ре (4) 

RU tab cislovky 2


c) skloňování zbývajicích řádových číslovek 

RU tab cislovky 3


c)
skloňování zbývajicích řádových číslovek
- při skloňování složených číslovek se mění každé slovo:

Například číslovka 449
1. pád: четыреста́ со́рок де́вять
2. pád: четырёхсо́т сорока́ девяти́
3. pád: четырёмста́м сорока́ девяти́
4. pád: четыреста́ со́рок де́вять
6. pád: очетырёхста́х сорока́ девяти́
7. pád: четырёхста́ми сорока́ девятью́


4. ŘADOVÉ ČÍSLOVKY

= se skloňují, mají rod a číslo
- označují pořadí předmětů při počítání
- při tvoření řádových číslovek od základních číslovek se mění jen poslední slovo
(např. 136 - сто три́дцать шесто́й)
- shodují se s podstatným jménem v rodě, čísle a v pádu
- skloňují se jako přídavná jména a mají tedy koncovky (v 1. pádě):

mužský rod
ženský rod
střední rod
množné číslo (všechny rody)
-ый, -ой, -ий
-ая (-яя)
-ое (-ее)
-ые, ие

(viz. témа Přidavná jména)

RU tab cislovky 4


Четвё́ртый дом. [čitvjórty dom] Čtvrtý dům.
Нет тре́тьей буты́лки. [nět trjéťěj butýlki] Třetí láhev není.
Тре́тьему щенкý пло́хо. [trjéťjimu šinkú plócha] Třetímu štěněti je špatně.
Купи́ть вторýю маши́ну. [kupíť ftarúju mašínu] Koupit druhé auto.
О пя́том путеше́ствии в Аме́рику. [a pjátam putišéstvii v amjériku] O páte cestě do Ameriky.
Прибежа́ть оди́ннадцатой. [pribižáť adínacataj] Doběhnout jedenáctou.PAMATUJ

Letopočet:

1998 ты́сяча девятьсо́т девяно́сто во́семь [týsiča divitsót divinósta vosem']
2014 две ты́сячи четы́рнадцать [dvě týsiči čitýrnacať]