i-Studovna

Zvratná slovesa

1. definice
2. zvratná částice
3. přítomný čas zvratných sloves
4. minulý čas zvratných sloves1. ZVRATNÁ SLOVESA


= slovesný tvar s připojenou zvratnou částicí -ся nebo -сь je zvratný

одева́ться
собира́ться
умыва́ться
руга́ться
верну́ться
жа́риться
беспоко́иться
кра́ситься

[adivátsa]
[sabirátsa]
[umyvátsa]
[rugátsa]
[virnútsa]
[žáritsa]
[bispakóitsa]
[krásitsa]

oblékát se
chystat se
umývat se
hádat se
vrátit se
smažit se
znepokojovat se
barvit se


- zvratné sloveso v ruštině nemá vždy svůj zvratný ekvivalent v češtině (a platí to i naopak)

оста́ться
дружи́ть

[astáca]
[družýť]

zůstat
přátelit se2. ZVRATNÁ ČÁSTICE


= se vyskytuje ve tvarech -ся nebo -сь
- оbě podoby zvratné částice -ся a -сь u všech osob stojí vždy za slovesným tvarem a jsou od něho neoddělitelná
- pokud končí slovesný tvar na souhlásku končí na -ся
- pokud končí slovesný tvar na samohlásku končí na -сь

Я встреча́юсь с Ива́ном. [ja fstričájus’ s ivánam] (Já) chodím s Ivanem.
Ты встреча́ешься с Ка́тей. [ty fstričáišsja s káťaj] (Ty) chodíš s Katkou.


3. PŘÍTOMNÝ ČAS ZVRATNÝCH SLOVES


= časování zvratných sloves je podle vzorů sloves I. a II. časovaní
- I. a II. časování už známe z tématu Přítomný čas
- k I. časování patří koncovky:
          -ю (), -ешь, -ет, -ем, -ете, -ют ()

- ke II. časování patří koncovky:
          (), -ишь, -ит, -им, -ите, -ят (-ат)

- k tvaru s koncovkou dle I. nebo II. časování se přidává zvratná částice -ся nebo -сь

TABULKA (!)

- -ться (infinitiv) a -тся (3. osoba jednotného a množného čísla) vyslovujeme většinou tvrdě - jako [ca]

Я учу́сь игра́ть на гита́ре. [ja učús’ igráť na gitárě] Učim se hrát na kytaru.
Заче́м ты с ней руга́ешься? [začjém ty s něj rugáišsa] Proč se s ní hádaš?
Она́ ката́ется на велосипе́де. [aná katáitsa na vilasipjédě] Jezdí na kole.
Мы занима́емся йо́гой. [my zanimáimsa jógaj] Cvičime jógu.
Вы собира́етесь в доро́гу? [vy sabiráitěs’ v darógu] Chystáte se na cestu?
Соба́ки куса́ются. [sabáki kusájuca] Psy koušou.


4. MINULÝ ČAS ZVRATNÝCH SLOVES


= sloveso se skloňuje stejně jako pravidelné sloveso
- mění se dle rodu a čísla
- koncovky:      mužský rod                                             -л

                          ženský rod                                              -ла

                          střední rod                                              -ло

                          množné číslo (všechny rody)                -ли

- ke tvaru slovesa v minulém čase se přidává zvratná částice -ся nebo -сь

TABULKA (!)

Я вчера́ с ним встре́тилась. [ja fčirá s nim vstrjétilas’] Včera jsem se s ním potkala.
Ты сего́дня учи́лась? [ty sivódňa učílas'] Učila ses dnes?
Он с ней познако́мился в кино́. [on s něj paznakómilsa f kinó] Seznámil se s ní v kině.
Мы купа́лись в мо́ре. [my kupális’ v mórě] Koupali jsme se v moři.
Вы целова́лись [vy cylavális'] Líbali jste se?
Они́ мне нра́вились. [aní mně nrávilis'] Líbili se mi.


PAMATUJ

Zvratná částice má dvě podoby:

-ся po předcházející souhlásce

целова́ться, целу́ется, целова́лся líbat se, líbá se, líbal se

-сь po předcházející samohlásce

целу́юсь, целу́етесь, целова́лись líbam se, líbáte se, líbali se