i-Studovna > němčina > gramatika

 Způsobová slovesa

1. definice
2. pravidla
3. použití


1. ZPŮSOBOVÁ SLOVESA

- způsobová, neboli modální slovesa jsou nepravidelná slovesa
- vyjadřují nutnost, možnost či požadavek
- referují o způsobu, jakým se určitá věc děje:
  povolení, příkaz, zákaz, přání, úmysl, vůle, doporučení atd. 
  können, sollen, wollen, müssen, mögen a dürfen


2. PRAVIDLA

- 1. a 3. osoba jednotného čísla způsobových sloves jsou bez koncovky a shodují se (ich mag - er mag)

Ich kann/er kann dir helfen. Můžu/může ti pomoci.


- při časování dochází v jednotném čísle ke změně kmenové samohlásky
(kromě sloves sollen a möchten)

Du darfst hier bleiben.  Smíš tu zůstat.
Ihr dürft hier bleiben. Smíte tu zůstat.


- pojí se s infinitivem, který stojí vždy na konci věty

Florian will nach Italien fahren.
Ich kann es nicht machen.
Willst du ins Kino gehen?

tab nj modalni slovesa MODALVERBEN


3. POUŽITÍ

tab modalverben web

 

 

Způsobová slovesa se používají i samostatně jako slovesa plnovýznamová:

Kannst du Deutsch (sprechen)?  
Umíš (mluvit) německy?
Willst du Pizza (essen)? Chceš (jíst) pizzu?
Ich darf das (machen). To smím (dělat).
Nikolas möchte einen Kaffee (trinken). Nikolas by chtěl (pít) kávu.
Ich muss jetzt in die Arbeit (gehen, fahren). Musím už (jít, jet) do práce.

PAMATUJ

NJ zpusobova slovesa