i-Studovna > němčina > gramatika

 Zpodstatňování

1. definice
2. zpodstatňování ze sloves
3. zpodstatňování z přídavných jmen


1. ZPODSTATŇOVÁNÍ


- němčina je velmi aktivní ve slovotvorných procesech
- mnoho nových slov je možné vytvořit tzv. zpodstatňováním (substantivizací)
- zpodstatňování je vytváření podstatných jmen z jiných slovních druhů, především ze sloves a přídavných jmen
- nová podstatná jména mohou vzniknout pouhým přidáním členu a změnou malého písmena na začátku slova na velké
- někdy navíc vznikají i pomocí přípon a předpon


2. ZPODSTATŇOVÁNÍ ZE SLOVES


- všechna slovesa kromě zvratných mohou být bez použítí přípon použita také jako podstatná jména
- nové podstatné jméno se píše s velkým písmenem
- takováto jména jsou vždy středního rodu
- vyjadřují průběh dané činnosti

singen - das Singen
essen - das Essen
schwimmen - das Schwimmen

zpívat - zpívání
jíst - jídlo
plavat - plavání


Mein Hobby ist Klavierspielen. Mým koníčkem je hra na klavír.
Rauchen ist ungesund. Kouření je nezdravé.

- podstatná jména mohou být také odvozena z kořenu slovesa
- tato jména je třeba se naučit
- jsou vždy velmi krátká
- vyjadřují jednorázovou činnost, nikoliv její průběh

küssen - das Küssen - der Kuss
fahren - das Fahren - die Fahrt
fliegen - das Fliegen - der Flug

líbat - líbání - polibek
jezdit - ježdění - jízda
letět - létání - let


Dieses Spiel macht mir keinen Spaß mehr. Ta hra už mě nebaví.
Der Flug ist leider verspätet. Let je bohužel opožděn.

- k vytvoření nových podstatných jmen ze sloves mohou být někdy použity i přípony a předpony
- nejčastější je předpona Ge- a přípona např. -ung
- pro Ge- je typický střední rod, pro -ung ženský

Ich liebe frisches Gebäck. Miluji čerstvé pečivo. (backen - péct)
Die Beratung war nützlich. Porada byla užitečná. (beraten - poradit)


- existuje ovšem mnoho dalších přípon a předpon


3. ZPODSTATŇOVÁNÍ Z PŘÍDAVNÝCH JMEN


- i z přídavných jmen lze udělat podstatné jméno
- vytvoříme je odstraněním podstatného jména následujícího po přídavném jméně a ponecháním členu s časovanou koncovkou:

die schöne Frau (krásná žena) - die Schöne (kráska)
der alte Mann (starý muž)- der Alte (stařec)

- přídavné jméno se po zpodstatnění píše s velkým písmenem 

- v jednotném čísle se dá odlišit ženský a mužský rod, množné číslo je společné

Ich kenne diesen Deutschen.
(Ich kenne diesen deutschen Mann.

Znám toho Němce.
Znám toho německého muže.)

Sie ist meine Bekannte.
(Sie ist meine bekannte Person.

Je moje známá.
Je mojí známou osobou.)

Die Kranken müssen liegen.
(Die kranken Leute müssen liegen.

Nemocní musí ležet.
Nemocní lidé musí ležet.)


- středního rodu jsou neživá nebo nepočitatelná jména
- zpodstatnělá jména středního rodu následující po příslovcích etwas, nichts, viel, wenig aj. mají koncovku -es

Das ist etwas Neues . To je něco nového.
Er macht viel Gutes . Dělá mnoho dobrého.
Sie sagen nichts Interessantes . Neříkají nic zajímavého.

- zpodstatňování z přídavných jmen je možné za pomocí přípon, např. -keit, -heit
- tyto přípony jsou ženského rodu

Gesundheit ist das Wichtigste im Leben.
(gesund - zdravý)

Zdraví je to nejdůležitější v životě.

Das Dokument ist von großer Wichtigkeit.
(wichtig - důležitý)

Dokument má velkou důležitost.

PAMATUJ

- názvy jazyků a barvy jsou také přídavná jména zpodstatnělá
- píšou se s velkým písmenem a bez koncovek

Ich möchte die Jacke in Rot.

Chtěl/a bych tu bundu v červené.

Er will sein Deutsch verbessern.

Chce si zlepšit němčinu.

- koncovky se použijí, jen pokud zpodstatnělým jménům předchází určitý člen


Ich übersetze aus dem Russischen ins Deutsche.

Překládám z ruštiny do němčiny.