i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Zlomky a vyjadřování množství

1. zlomky
2. míry a váhy
3. množství + přídavné jméno + podstatné jméno látkové


1. ZLOMKY

- tvoříme je z řadových číslovek příponou - l:

vierte ein/das Viertel čtvrtina
zehnte ein/das Zehntel desetina


- většina zlomků jsou podstatná jména rodu středního, skloňují se:

ein Drittel třetina
das Elftel jedenáctina
ein Fünfzigstel padesátina
vier Fünftel čtyři pětiny
neun Sechzehntel devět šestnáctin


- ve spojení s označením míry a množství se zlomky neskloňují:

drei Viertel Kilo tři čtvrtě kila
aus drei Viertel Kilo ze tři čtvrtě kila


- výjimku mezi zlomky tvoří ½, jenž lze zapsat dvěma způsoby:
a) přídavné jméno halb - půl
→ většinou se skloňuje

ein halber Liter půl litru
zum halben Preis za poloviční cenu
eine halbe Zitrone půlka citrónu
in einer halben Stunde za půl hodiny


→ je nesklonné před místními jmény

halb Berlin půl Berlína
halb Europa půl Evropy


b) podstatné jméno v ženském rodě die Hälfte - polovina

die Hälfte des Betrags polovina částky
weniger als die Hälfte méně než polovina
die untere Hälfte dolní polovina
meine bessere Hälfte moje lepší polovina


- složené zlomky

1 ½ eineinhalb = anderthalb Kilo jeden a půl kila / půldruhého kila
3 ½ dreieinhalb Kilo tři a půl kila
Das Steak ist nur halb gebraten. Steak je jen polopropečený.
Die Tasse ist halb leer. Šálek je poloprázdný.
Das Baby schläft noch halb. Miminko ještě napůl spí.
Die Hälfte der Klasse ist krank. Polovina třídy je nemocná.
Kinder zahlen die Hälfte. Děti platí polovinu.
Eine Hälfte des Hauses ist fertig. Polovina domu je hotová.2. MÍRY A VÁHY

a) množství lze vyjádřit fyzikálními jednotkami:

Kilometer - kilometr Kilo - kilogram
Meter - metr Pfund - ½ kg
Zentimeter - centimetr Gramm - gram
Quadratmeter - metr čtvereční Tonne - tuna
Meile - míle Liter - litr
Grad - stupeň Deziliter - decilitr
Die Wohnung hat 85 Quadratmeter. Byt má 85 metrů čtverečních.
Der Berliner Fernsehturm ist 368 Meter hoch. Berlínská televizní věž je 368 m vysoká.
Von Prag nach Wien sind es 334 Kilometer. Z Prahy do Vídně je to 334 kilometrů.
Die Distanz beträgt 5 Meilen. Vzdálenost činí 5 mil.

Die Temperaturen fallen unter minus 5 Grad. Teploty spadnou na minus 5 stupňů.
Dieses Auto wiegt 2,5 Tonnen. Toto auto váží 2,5 tuny.
Ich kaufe zehn Kilo Kartoffeln. Koupím deset kilo brambor.
Drei Pfund Karotten, bitte. Kilo a půl mrkve, prosím.
Ich möchte zwei Liter Milch. Chtěl bych 2 litry mléka.
200 Gramm Schinken, bitte. 20 dkg šunky, prosím.

Výrazy Liter, Meter či Drittel mohou být ve 3. pádě množného čísla jak bez obvyklé koncovky -n, tak mohou koncovku -n přibrat:
aus fünf Meter Stoff /
aus fünf Metern Stoff
z pěti metrů látky

auf 100 Meter Höhe /
auf 100 Metern Höhe
ve výšce 100 metrů
eine Länge von 3 Kilometer /
eine Länge von 3 Kilometern
délka 3 kilometry
mit drei Liter Milch /
mit drei Litern Milch
s třemi litry mléka
von zwei Drittel des Gewichts /
von zwei Dritteln des Gewichts
ze dvou třetin váhy


b) množství vyjadřujeme též běžnými slovy:

Glas - sklenka Schritt - krok
Fass - bečka, sud Stück - kus, kousek, díl
Karton - krabice Mann - muž, člověk
Kiste - bedna, přepravka Tropfen - kapka
Korb - koš Dutzend - tucet
Sack - pytel, sáček Kanne - konev, konvička
Laib - bochník, pecen


- výrazy množství v mužském a středním rodě zůstávají po číslovkách v 1. pádě jednotného čísla:

ein Glas Bier → fünf Glas Bier sklenka piva → pět sklenek piva
ein Stück Kuchen → drei Stück Kuchen kousek koláče → tři kousky koláče
ein Dutzend Eier → zwei Dutzend Eier tucet vajec → dva tucty vajec
ein Paar Schuhe → sechs Paar Schuhe pár bot → šest párů bot
Vier Glas Wein und zwei Stück Kuchen, bitte. Čtyři sklenky vína a dva kousky koláče, prosím.
Er kauft zwei Dutzend Eier und drei Laib Brot. Kupuje dva tucty vajec a tři bochníky chleba.
Wir bestellen vier Fass Bier. Objednáme čtyři sudy piva.


Pokud běžné výrazy v mužském a středním rodě použijeme nikoliv jako údaj množství, nýbrž v jejich plném významu nebo označují vícero jednotlivých jednotek, mohou být také v množném čísle:


Sie trank vier große Gläser Wein. Vypila čtyři velké sklenice vína.
Vor der Tür stehen drei Fässer Bier. Před dveřmi stojí tři sudy piva.


- výrazy v ženském rodě přecházejí vždy do množného čísla:

eine Tasse Kaffee → zwei Tassen Kaffee šálek kávy → dva šálky kávy
eine Flasche Wein → drei Flaschen Wein láhev vína → tři láhve vína
eine Kiste Äpfel → fünf Kisten Äpfel bedna jablek → pět beden jablek
Vier Tassen Kaffee mit zwei Kannen Milch, bitte. Čtyři šálky kávy se dvěma konvičkami mléka, prosím.
Wie viele Flaschen Wein kaufen wir? Kolik lahví vína koupíme?
Ich bestelle zwei Kisten Sekt. Objednám dvě bedny sektu.3. MNOŽSTVÍ + PŘÍDAVNÉ JMÉNO + PODSTATNÉ JMÉNO LÁTKOVÉ

- podstatná jména látková označují jednolitý materiální jev jako potraviny, chemické prvky či soudržné materiály. Jsou to např.:

   Sand - písek, Fleisch - maso, Leder - kůže, Öl - olej, Wasser - voda, Mehl - mouka, Salz - sůl,
   Seife mýdlo, Holz - dřevo atd.

- přídavné jméno před podstatným jménem látkovým je vždy bez členu:

warmes Wasser horká voda
rohes Fleisch syrové maso
feiner Sand jemný písek
duftende Seife voňavé mýdlo


- na rozdíl od češtiny je ve stejném pádě jako výraz množství.

1. p. Auf dem Tisch steht eine Flasche guter Wein. Na stole stojí láhev dobrého vína.
3. p. Sie sitzen bei einer Flasche gutem Wein. Sedí u láhve dobrého vína.
4. p. Wir möchten eine Flasche guten Wein. Chceme láhev dobrého vína.


PAMATUJ

V mluvené řeči se často výraz pro množství vynechává – uvádí se pouze číslovka s měřeným předmětem:

zwei Tassen Kaffee → zwei Kaffee(s) dvě kávy
drei Glas Kognak → drei Kognak(s) tři koňaky
acht Becher Eis → acht Eis osm zmrzlin
sechs Flaschen Bier → sechs Bier šest piv

Pokud ze situace výraz množství jasně vyplývá, často se použije pouze samotná číslovka:

Hier kann man maximal 50 fahren. Tady se může jet maximálně padesátkou.
Mein Sohn ist dreizehn. Můj syn má třináct.