i-Studovna > angličtina > gramatika

Záporné otázky


1. definice
2. not
3. nothing / never / no
4. záporné otázky zjišťovací
5. věty zvolací
6. pobídky, pozvání

1. ZÁPORNÉ OTÁZKY

- jsou běžnou součástí každého jazyka, a tedy i angličtiny. Pokud však umíte vytvářet kladné otázky, nebudete mít problém ani s těmi zápornými.

2. NOT

- při tvorbě záporné otázky přidáváme zápornou částici not, stejně jako v běžném záporu. Ve formální řeči či psaném slově, kde se vyhýbáme staženým tvarům, ji vždy vkládáme za podmět :

Do you not think about that? Ty o tom nepřemýšlíš?
Are you not hungry? Nejsi hladový?
Do you not like chocolate? Nemáš rád čokoládu?


POZOR! Částici not  v nestaženém tvaru nikdy nedáváme za pomocné sloveso!

Does not he speak Czech?
Does he not speak Czech?

On nemluví česky?


- v běžné neformální řeči používáme stažený tvar a záporná částice not se stává součástí pomocného slovesa:

Don‘t you feel dizzy? Necítíš závratě?
Aren’t you thirsty? Nemáš žízeň?
Isn’t he happy? Není šťastný?


3. NOTHING / NEVER / NO

- stejně jako u běžných záporných vět můžeme i v případě záporných otázek použít slova jako nothing, neverno apod.

POZOR!
 Tato slova jsou sama o sobě negativní a proto žádný jiný zápor v anglické větě už nebude:

Won’t you never talk to him again?
Will you never talk to him again?

Nikdy už s ním nepromluvíš?

 

Do you have nothing to say? Nemáš co říct?
Are you never tired? Nejsi nikdy unavený?
Is there no other way? Neexistuje jiný způsob?


4. ZÁPORNÉ OTÁZKY ZJIŠŤOVACÍ 

Asi nejčastěji používáme záporné otázky zjišťovací, na které lze odpovědět ano / ne. V češtině můžeme při překladu těchto otázek použít slovo copak

a) chceme si potvrdit vlastní domněnku:

Weren’t you there? Copak ty jsi tam nebyl?
Didn’t you meet her sister?  Copak ty jsi její sestru nepotkal?
Isn’t that you friend over there? Není támhle tvoje kamarádka?
Aren’t we coming late? Copak nejdeme pozdě?


b) pokud nemůžeme něčemu uvěřit:

Don’t you feel mysterious vibrations here? Copak ty tady ty zvláštní vibrace necítíš?
Can’t you see he’s lying?  Nevidíš, že lže?
Don’t they ever sleep? To nikdy nespí?
Don’t you like ice cream? Ty nemáš rád zmrzlinu?


c) pokud chceme někoho kritizovat:

Can’t you ever come on time? Nemůžeš někdy přijít včas?
Aren’t you a fool?  Nejsi ty hlupák?
Couldn’t she tell me the truth for once? Nemohla by mi aspoň jednou říct pravdu?
Don’t they really care about us? Opravdu jim na nás nezáleží?


5. VĚTY ZVOLACÍ

Zápor používáme i při zvolacích větách.

POZOR!
Slovosled těchto vět vypadá jako otázka, ale na konci je vykřičník :

Isn’t he cute! No není rozkošný?
Doesn’t he have a perfect body Nemá skvělé tělo?
Wasn’t that nice! No nebylo to milé?


6. POBÍDKY, POZVÁNÍ

Záporné otázky používáme i při zdvořilostních pobídkách či pozváních, na které vlastně odpověď ani neočekáváme. Do češtiny tyto věty často vůbec nepřekládáme jako otázku:

Why don’t you wait here?  Počkej tady, prosím.
Why don’t you talk about it with him? Promluv si o tom s ním, nechceš?
Why don’t you join us? Nepřidáš se k nám?
Why don’t you have something to drink? Dej si něco k pití, nechceš?
Why don’t you come in? Nepůjdeš dovnitř?


PAMATUJ


Záporné otázky nepoužíváme v případě zdvořilostních frází, které jsou pro češtinu tak typické. V angličtině by totiž tyto věty vyzněly spíše negativně a kriticky.

Don’t you want me to help you with that? Copak ty nechceš, abych ti s tím pomohl? 
(Nejsem ti dost dobrý?
Nezvládl bych to?)
Don’t you have time to bring me some fruits? Copak ty nemáš čas mi přinést ovoce?
(Co jiného ty tak můžeš mít na práci?)


Proto zápor v angličtině nahradíme podmiňovacím způsobem či jinými zdvořilostními výrazy:

Would you like me to help you with that? Nechceš s tím pomoct?
I wonder if you could bring me some fruits. Nemohl bys mi vzít nějaké ovoce?
Could you come earlier and pick me up?  Nemohl bys přijet dřív a vyzvednout mě?
Would you mind waiting here? Nepočkal byste tady?