i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Zápor

1. definice
2. nein
3. nicht
4. kein

1. ZÁPOR

- zápor popírá určitý výrok
- vyjadřujeme jej pomocí záporek, tzv. Negationswörter:
   nein
   nicht
   nie
   kein
   niemand
   neimals
   weder...noch
   nichts
   
- němčina používá ve větě pouze jeden zápor
- většina záporných vět se tvoří pomocí nicht a kein


2. NEIN

- vyjadřuje zápornou odpověď na vylučovací otázku
- může stát samostatně - plnohodnotně odpovídá na otázku

Liebst du ihn?Nein.  (= Nein, ich liebe ihn nicht.)  

Miluješ ho?Ne. (= Ne, nemiluji ho.)

- ve větě se odděluje čárkou:

Kommt sie aus Berlin? Nein, sie kommt aus Bamberg.
Pochází z Berlína? Ne, je z Bamberku.


3. NICHT

a) Negace celé věty -  Satznegation:

- nicht popírá celou větu
- stojí na konci věty

Ich verstehe es.
Ich verstehe es nicht.
Rozumím tomu. → 
Nerozumím tomu.
So macht man das.
So macht man das nicht.
Tak se to dělá.
Tak se to nedělá.
Er schläft.
Er schläft nicht.
Spí.
Nespí. 


- pokud je ve větě složený slovesný čas, stojí nicht těsně před významovým slovesem na konci věty

Ich habe es nicht verstanden. 

Nerozuměl jsem tomu.

So kann man das nicht machen. 

Tak se to nemůže dělat.

Er hat gestern Nacht nicht geschlafen.

Včera v noci nespal. 

b) Negace části věty - Satzteilnegation:  

- nicht popírá slovo nebo větný člen
- stojí před negovaným výrazem

Použití:
a) negace podstatných jmen s určitým členem nebo přivlastňovacím zájmenem

Sie kauft nicht das Buch, sondern die CD.

Nekupuje knihu, nýbrž CD. 

Ich habe nicht seine Adresse, sondern ihre.

Nemám jeho adresu, nýbrž její.

 
b) negace vlastních jmen

Das ist nicht Petras Haus. To není Petřin dům.


c) negace zájmen

Ich liebe nicht dich, sondern Wolfgang. Nemiluji tebe, nýbrž Wolfganga.


d) negace přídavných jmen

Das ist nicht fair! To není fér!


e) negace příslovcí

Florian geht nicht gerne tanzen. Florian nechodí rád tančit.

 

f) negace místa, času, způsobu

Sie wohnt nicht in Prag. Nebydlí v Praze.
Der Bus kommt nicht um 7 Uhr an. Autobus nepřijede v 7 hodin.
Er malt nicht mit dem Stift
sondern mit der Kreide.
Nemaluje tužkou,
nýbrž křídou.

 

4. KEIN

- kein je tzv. negativní člen - je záporem neurčitého nebo nulového členu
- popírá podstatné jméno, před kterým stojí
- existuje v jednotném i v množném čísle

de_tab_zapor_kein

Hier ist kein Parkplatz. Tady není (žádné) parkoviště.
Ich habe eine Schwester, aber keinen Bruder. Mám sestru, ale žádného bratra.
Er hat keine Geschwister. Nemá (žádné) sourozence.


Použití:
a) negace věty s ein, eine, eines:

Auf dem Tisch liegt ein Buch.Auf dem Tisch liegt kein Buch.
Na stole leží kniha.Na stole neleží kniha.

b) ustálená spojení:

Wir haben Hunger. Wir haben keinen Hunger.
Máme hlad.Nemáme hlad.

c) povolání, národnost, funkce, titul nebo světový názor:

Sie ist Verkäuferin. Sie ist keine Verkäuferin.
Je prodavačka.Není prodavačka.
Er ist Spanier. Er ist kein Spanier.
Je Španěl.Není Španěl.

 

PAMATUJ

Odpovídáme-li na zápornou otázku kladně, používáme slůvko doch (nikoliv ja jako u odpovědi na kladnou otázku).

Trinkst du Kaffee? Ja, gern. Piješ kávu? → Ano, ráda.
Trinkst du Bier? Nein, lieber Kaffee. Piješ pivo? → Ne, raději kávu.
Trinkst du keinen Wein?
Doch
, sehr gern.
Nepiješ víno? →
(Ale) ano, velmi ráda.