i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Základní číslovky

1. definice a rozdělení číslovek
2. základní číslovky
3. skloňování
4. počítání


1. DEFINICE A ROZDĚLENÍ ČÍSLOVEK

- číslovky vyjadřují počet, pořadí, násobenost, díl celku atd.
- dělí se 

a) podle určitosti počtu:
určité - označují přesný počet:
drei - tři, einmal - jednou, der neunte - devátý, ein Viertel čtvrtina
neurčité – označují počet obecně: 
viel - mnoho, ein bisschen - trochu, mehrere - několik, více

b) podle významu:

základní → Kardinalzahlen: acht - osm

sechsundzwanzig - dvacet šest
dreihundertvierzig - tři sta čtyřicet
řadové → Ordinalzahlen: der vierte - čtvrtý
die zehnte - desátá
das hundertste - třetí
násobné → Vervielfältigungszahlen: viermal - čtyřikrát
doppelt - dvojitý, dvakrátdvojnásobný
dreifach - trojitý, trojmo
vielfach - mnohonásobný, často
zlomky → Bruchzahlen: ein Drittel - třetina
halb - půl
druhové → Gattungszahlen: dreierlei - trojí
allerlei - všelico
mehrerlei - několikero
souborové → Sammelzahlen: beide - oba
zu dritt - po třech, ve třech
podílné → Einteilungszahlen: erstens - za prvé
je zwei - po dvou
zum Dritten - potřetí


- číslovky v němčině mohou mít charakter:

a) podstatného jména: eine Zwei - dvojka
b) přídavných jmen: im vierten Stock - ve čtvrtém patře
c) příslovcí: zum ersten Mal - poprvé
d) zájmen: mehrere - několik


2. ZÁKLADNÍ ČÍSLOVKY

- uvádí, kolik je čeho k dispozici
- číslovky 1-12 a 20 mají své vlastní tvary:
1 - eins, 2 - zwei, 3 - drei, 4 - vier, 5 - fünf, 6 - sechs, 7 - sieben, 8 - acht, 9 - neun, 10 - zehn,
11 - elf, 12 - zwölf, 20 - zwanzig

- ostatní číslovky se tvoří složením:
a) 13-19: jednotka + -zehn
4 + 10 → vierzehn, 5 + 10 → fünfzehn , 9 + 10 → neunzehn
b) 30-90: jednotka + -zig /výjimkou je 30: -ßig/
40 → vierzig , 50 → fünfzig , 80 → achtzig
c) složené desítky: jednotka + und + desítky
31 → einunddreißig , 44 → vierundvierzig, 96 → sechsundneunzig
d) 100-900: jednotka + hundert
200 → zweihundert , 400 → vierhundert , 700 → siebenhundert
e) složené stovky: stovka + jednotka/desítka
103 → hundertdrei, 350 → dreihundertfünfzig, 926 → neunhundertsechsundzwanzig
f) 1000-9000: jednotka + tausend
3000 → dreitausend, 5000 → fünftausend , 8000 → achttausend
g) složené tisícovky: tisícovka + jednotka/desítka/stovka
2007 → zweitausendsieben, 5084 → fünftausendvierundachtzig,
9853 → neuntausendachthundertdreiundfünfzig

- nepravidelnosti v tvoření:

a) eins einundzwanzig (odpadá –s)
b) drei dreißig (na rozdíl od ostatních desítek je koncovka –ßig místo –zig)
c) sechs sechzehn (odpadá –s)              x → sechsundzwanzig (-s zůstává)
sechzig (odpadá –s)
d) sieben siebzehn (odpadá –en)             x → siebenundzwanzig (-en zůstává)
siebzig (odpadá –en)



DE tab zakladni cislovky I


DE tab zakladni cislovky II


- tvar eins se používá:
a) při počítání po jedné: eins, zwei, drei, atd.
b) při početních úkonech: eins plus vier ist fünf
c) na konci složených číslovek: 401 → vierhunderteins
d) v časových údajích bez „Uhr“: Es ist eins. /Na rozdíl od: Es ist ein Uhr.

- všechny číslice menší než milion se píší jako jedno slovo:
4 375 viertausenddreihundertfünfundsiebzig

- po neurčitých číslovkách wenige, viele, einige aj. a po všech číslovkách vyšších než 1 je podstatné jméno v 1. pádu množného čísla a sloveso v množném čísle:

Im Restaurant sind zehn Leute. V restauraci je deset lidí.
Viele Kinder lieben Spaghetti mit Ketschup. Mnoho dětí miluje špagety s kečupem.
Dort warten nur wenige Fans. Čeká tam jen málo fanoušků.
Es kommen noch einige Studenten. Přijde ještě několik studentů.


- desetinná čísla se vyslovují:
 

1,436 eins Komma vier drei sechs                                        [jedna čárka čtyři tři šest]


3. SKLOŇOVÁNÍ

- číslovka 1 se před podstatným jménem skloňuje jako člen neurčitý:

Dort steht nur ein Haus. Stojí tam jen jeden dům.
Ich habe eine Tochter. Mám jednu dceru.


- číslovky 2 a 3 se mohou skloňovat pouze ve 2. a 3. pádě:

Hubert ist Vater dreier Kinder. Hubert je otcem tří dětí.


Pokud však číslovce předchází zájmeno nebo člen, neskloňují se:

Er bewundert die Leistungen unserer drei Sportler. Obdivuje výkony našich třech sportovců.


- ostatní číslovky do 999.999 se neskloňují:

Sie studierte vier Jahre in Prag. Čtyři roky studovala v Praze.
Er ist hundert Jahre alt. Je mu sto let.
Es dauert vierzehn Tage. Trvá to čtrnáct dní.


Pokud se mluví o množství, vyjádřeném neurčitými číslovkami einige, viele, mehrere, alle atd., mohou se skloňovat číslovky hundert a tausend, přičemž mohou být zapsány jak s velkým, tak s malým počátečním písmenem:

Dort sind viele Tausende Menschen. Je tam mnoho tisíc lidí.
Auf dem Tisch liegen einige hunderte Büroklammern. Na stole leží několik set kancelářských sponek.


Pravidlo platí i pro slovo dutzend – tucet:

Sie hat einige Dutzend Vorschläge. Má několik tuctů nápadů.
Ich redete mit dutzenden von Frauen. Mluvila jsem s tucty žen.


- číslovky od miliónu výše jsou vždy podstatná jména a skloňují se:

1.000.000 eine Million
6.000.000sechs Millionen
7.420.333 sieben Millionen vierhundertzwanzigtausenddreihundertdreiunddreißig
59.000.000neunundfünfzig Millionen
1.000.000.000eine Milliarde
43.800.600.000dreiundvierzig Milliarden acht Millionen sechshunderttausend
1.000.000.000.000 = 1.000 Milliardeneine Billion
2.000.000.000.000 zwei Billionen

- skloňují se rovněž číslovky ve funkci podstatných jmen:

a) označení školních známek:

Er bekommt eine Zwei. Dostane dvojku.
Anne hat viele Einsen. Anne má hodně jedniček.


b) označení tramvají, autobusů a trolejbusů:

Ich fahre mit der Vierzehn. Pojedu čtrnáctkou.
Er wartet auf die Drei. Čeká na trojku.


c) označení bankovek:

Albert hat nur einen Hunderter. Albert má jen stovku.
Kann ich mit einem Tausender zahlen? Můžu platit tisícovkou?


- jedender eine, druhýder andere, obabeide

Sie hat 2 Söhne; der eine arbeitet schon,
der andere studiert noch.
Má dva syny; jeden už pracuje,
druhý ještě studuje.
Beide wohnen bei seinen Freundinnen. Oba bydlí u svých přítelkyň.



4. POČÍTÁNÍ

+    plus / und
–    minus / weniger
.     mal
:     (dividiert) durch
=    ist / gibt / macht / (ist) gleich

4 + 5 = 9 vier plus fünf gleich neun
12 – 4 = 8 zwölf minus vier ist acht
7 . 2 = 14 sieben mal zwei macht vierzehn
18 : 3 = 6 achtzehn dividiert durch drei gibt sechs



PAMATUJ


Aby se předešlo akustické záměně s číslicí drei, občas se číslice zwei vyslovuje v hovorovém jazyce jako zwo.

Der Zug kommt auf Gleis zwo an. Vlak přijede na druhou kolej.
Seine Telefonnummer ist 2617 832.
[zwo sechs eins sieben acht drei zwo]
Jeho telefonní číslo je 2617 832.