i-Studovna > angličtina > gramatika

Vyjádření budoucnosti

1. definice
2. budoucnost s will
3. vazba going to
4. přítomný čas průběhový


1. VYJÁDŘENÍ BUDOUCNOSTI 

V Angličtině lze budoucnost vyjádřit několika způsoby podle toho, jaká je pravděpodobnost, že k události opravdu dojde. Záleží tedy na tom, jak dalece jsme o věci uvažovali a co všechno jsme již udělali proto, aby se daný děj v budoucnosti opravdu uskutečnil.

Budoucnost tedy v angličtině můžeme vyjádřit třemi různými způsoby:

budoucnost s will pravděpodobnost cca 30%
vazba going to pravděpodobnost cca 70%
přítomný čas průběhový pravděpodobnost 100%


2. BUDOUCNOST S WILL

kladná věta:                      podmět + WILL + sloveso v základním tvaru bez TO

záporná věta:                    podmět + WILL + NOT + sloveso v základním tvaru bez TO

otázka:                               WILL + podmět + sloveso v základním tvaru bez TO

zkrácené tvary:

I will I´ll I will not I won´t
you will you´ll you will not you won´t
he will he´ll he will not he won´t
she will she´ll she will not she won´t
it will it´ll it will not it won´t
we will we´ll we will not we won´t
they will they´ll they will not they won´t


Použití

- odhadujeme, co se stane, nebo si nejsme jistí, zda k tomu dojde:
She will not pass the exam. Ona tu zkoušku neudělá. (podle mého názoru)
They won‘t come. Oni nepřijdou. (už tu čekáme dlouho a oni nikde)
It will rain. Bude pršet. (myslím si to)
Do you think she will be back soon? Myslíš, že se brzy vrátí? (sám si nejsem jistý)

- jedná-li se o momentální rozhodnutí, nebo když nemáme čas o budoucnosti příliš uvažovat:
Wait! I’ll help you. Počkejte! Pomůžu vám. (teď jsem se rozhodl/a)
I will probably go there tomorrow. Asi tam zítra půjdu. (moc jsem o tom nepřemýšlel/a)
Do you know what, I will text him. Víš co, já mu napíšu smsku. (spontánní rozhodnutí)
If you go there, I will go too. Jestli tam půjdeš ty, půjdu taky. (řešení situace)

- pro události, které se stanou a které nemůžeme ovlivnit:
The train will leave at 9 am. Vlak odjíždí v 9 hodin ráno. (podle jízdního řádu)
I will retire when I’m 63 years old. Do důchodu půjdu, až mi bude 63. (podle zákona)
The sun will rise tomorrow anyway. Slunce ráno stejně vyjde. (ať chceme, nebo ne)
He will be 6 next Monday. Příští pondělí mu bude 6. (čas nelze zastavit)


3. VAZBA GOIN TO

kladná věta:                     podmět + BE + GOING TO + sloveso v základním tvaru

záporná věta:                   podmět + BE + NOT + GOING TO + sloveso v základním tvaru

otázka:                              BE + podmět + GOING TO + sloveso v základním tvaru

Použití

- věnovali jsme čas tomu budoucnost naplánovat a promyslet, ale ještě jsme to nezařídili:
I’m going to go to his party. Půjdu na jeho oslavu. (po zvážení jsem se rozhodl/a)
He isn’t going to study this year. Letos studovat nebude. (rozhodl se chvíli cestovat)
Im going to do it on Monday. Udělám to v pondělí. (oznamuji své rozhodnutí)
Are you going to play tennis later? Zahraješ si později tenis? (zjišťuji kamarádovy plány)

- na základě určitých náznaků se domníváme, že se něco stane:
It is going to rain. Bude pršet. (už spadla první kapka a obloha je černá)
The kite is going to fall down. Drak nám brzo spadne. (protože přestal foukat vítr)
She is going to have a baby! Bude mít dítě! (je to na první pohled vidět)
We’re going to buy a new car. Budeme kupovat nové auto. (šetříme, máme to v plánu)


4. PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

kladná věta:                     podmět + BE + sloveso s koncovkou -ING

záporná věta:                   podmět + BE + NOT + sloveso s koncovkou -ING

otázka:                              BE + podmět + sloveso s koncovkou -ING

zkrácené tvary: 
I am I´m I am not I´m not
you are you´re you are not you aren´t
he is he´s he is not he isn´t
she is she´s she is not she isn´t
it is it´s it is not it isn´t
we are we´re we are not we aren´t
they are they´re they are not they aren´t


Použití

- pokud skoro stoprocentně víme, že se něco stane, naplánovali jsme to a zařídili:
I’m go ing home early tonight. Dneska jdu brzo domů. (mám domluvený odvoz)
I’m com ing to see you next week. Příští týden za tebou přijedu. (už mám jízdenku)
Are you flying tomorrow or on Friday?  Letíš zítra nebo v pátek? (je to jisté a zařízené)
My son is visit ing me this Christmas. Můj syn mě navštíví o vánocích. (je to domluvené)

- pokud mluvíme o tzv. blízké budoucnosti, kdy se předpokládá, že víme, co budeme dělat:
We are play ing tennis tomorrow. Zítra hrajeme tenis. (vím to, je to jisté)
What are you doing tonight? Co děláš dneska večer? (předpokládá se, že to vím)
Tonight I’m watch ing TV. Dneska večer se budu dívat na televizi. (ano, vím to)
I’m meet ing him at the airport today. Dnes se s ním setkám na letišti. (souhlasil jsem s tím)


PAMATUJ

Budoucnost můžeme vyjádřit i způsobovými slovesy:
I must go there tomorrow. Zítra tam musím jít.
He can tell them at the meeting next week. Může jim to říct během schůzky příští týden.
They may come, too. Možná také přijdou.