i-Studovna > angličtina > gramatika

Velká písmena

1. pravidla a použití

1. PRAVIDLA A POUŽITÍ

V některých případech jsou pravidla stejná, jako v češtině, ale ve většině případů se liší.
V angličtině se totiž velká písmena používají mnohem častěji, než v češtině. 

Pravidla a příklady:

1. Velké písmeno musí být na začátku každé věty. A pokud citujeme, tak i přímá řeč začíná velkým písmenem.

My sister lives in a big house. Moje sestra žije ve velkém domě.
Suddenly she asked, “Do you love me?” Najednou se zeptala: „Miluješ mě?“


2. Osobní zájmeno  se jako jediné píše vždy velkým písmenem, tedy I.

Summer is the season I like the best. Já mám z ročních období nejraději léto.
How can I get home? Jak se dostanu domů?
I think I can come. Myslím, že můžu přijít.


3. Velká písmena se také píší u vlastních jmen, tedy u názvů měst, států, oceánů, moří, planet, hor, pohoří, řek, jezer atd. a také u názvů, jejichž součástí je nějaké obecné podstatné jméno, jako např. mountains, river, street atd. Pozor, v tomto případě se velké písmeno píše na začátku každého slova!

My sister lives in Bristol. Moje sestra žije v Bristolu.
They were in Italy last year. Loni byli v Itálii.
Who discovered the Pacific Ocean? Kdo objevil Tichý oceán?
Men are from Mars, women are from Venus. Muži jsou z Marsu, ženy jsou z Venuše.
Mont Blanc is a part of the Alpine mountains. Mont Blanc je součástí Alpského pohoří.
The Rocky Mountains are amazing. Pohoří Rocky Mountains je úžasné.
The River Thames flows through London. Temže protéká Londýnem.


4. S velkými písmeny jsou také názvy dní, měsíců a svátků. 

We met on Monday. Potkali jsme se v pondělí.
I was born on the 21st of June. Narodil jsem se 21. června.
I love Christmas! Miluji Vánoce!


5. Velkým písmenem se na rozdíl od češtiny kromě názvů států píší také národnost, rasa a jazyk. 

He loves Thai food. Miluje thajské jídlo.
I don’t speak English. Nemluvím anglicky.

 

6. Velkými písmeny začínají také zkratky titulů před jménem, ale i oslovení, což v češtině neplatí.

Dr. James Pitt, Mr Jones, Mrs Smith Doktor James Pitt, pan Jones, paní Smithová

 


PAMATUJ

Pokud se názvy filmů, knih, časopisů atd. skládají z více slov, nebude velké písmeno pouze u prvního slova, jak je to v češtině, ale u každého slova s výjimkou členů, spojek a předložek!

War and Peace Válka a mír
The Lord of the Rings Pán prstenů