i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Vedlejší věty

1. definice
2. slovosled věty vedlejší
3. přehled spojek podřadicích
4. rozdíly mezi spojkami


1. VEDLEJŠÍ VĚTY

- věty vedlejší jsou podřízené větě hlavní, nemůžou tedy stát samostatně
- společně s větou hlavní tvoří souvětí podřadné
- přísudek je ve větě vedlejší umístěn až na konci věty
- věta vedlejší je spojená s větou hlavní

a) podřadicí spojkou

Ich esse nicht, weil ich keinen Hunger habe.

Nejím, protože nemám hlad.


b) tázacím zájmenem

Er weiß nicht, was es bedeutet.

Neví, co to znamená.


c) vztažným zájmenem

Gisela ist die Expertin, die ich brauche.

Gisela je odbornice, kterou potřebuji.


d) zájmenným příslovcem

Ich weiß nicht, worüber du sprichst.

Nevím, o čem mluvíš.


- existují i věty vedlejší, které nejsou uvedené ničím a obsahují infinitiv s zu

Sie haben Zeit, mit uns zu sprechen.

Mají čas si s námi promluvit.2. SLOVOSLED VĚTY VEDLEJŠÍ

- sloveso je ve větě vedlejší umístěno až na konci věty
- ostatní větné členy mají po spojce stejnou pozici jako ve větě hlavní

Ich hoffe, dass ich dich bald sehe.

Doufám, že tě brzy uvidím.


DE tab věta vedlejší rev2

- pokud má přísudek více částí, pak:
     - na konci věty stojí vyčasované sloveso
     - infinitiv či příčestí stojí před vyčasovaným slovesem
     - odlučitelná předpona významového slovesa se neodlučuje


Er sagt, dass er keinen Hunger hat.

Říká, že nemá hlad.

Ich weiß nicht, ob ich die Tür zugemacht habe.

Nevím, jestli jsem zavřel/a dveře.

Es freut mich, dass du mitfährst.

Jsem rád/a, že pojedeš se mnou.- pokud se věta vedlejší nachází před větou hlavní, mění se pořadí slov ve větě hlavní:
     - sloveso hlavní věty se přesune na první místo
     - ihned za slovesem stojí podmět věty
     - slovosled věty vedlejší se nemění


Da es zu spät ist, gehe ich nach Hause.

Protože je hodně pozdě, jdu domů.

Wenn du willst, essen wir zusammen.

Jestli chceš, najíme se společně.3. PŘEHLED SPOJEK PODŘÁDÍCÍCH

- po podřadicích spojkách vždy následuje věta vedlejší se slovesem na konci věty
- nejpoužívanější spojky:

dass
ob
weil/da
obwohl
wenn
damit
bis
bevor
nachdem
seitdem
als

že / aby
jestli
protože
ačkoliv
když
aby
až /dokud ne-
dřívenež
poté, co
od té doby, co
když


Adam hat gewonnen, obwohl er jung ist. Adam vyhrál, ačkoliv je mladý.
Sie kommt nicht, weil sie krank ist. Nepřijde, protože je nemocná.
Er sagt, dass sie angerufen hat. Říká, že volala.

- pro uvedení vedlejší věty se užívají i zájmena a příslovce:

wer / was
der / die / das
wo / wohin / woher / wann

kdo / co
který / která / které
kde / kam / odkud / kdy


Ich habe keine Ahnung, was ihm gefällt.

Nemám tušení, co se mu líbí.

Wir brauchen jemanden, der uns hilft.

Potřebujeme někoho, kdo nám pomůže.

Sag uns, woher du es weißt.

Řekni nám, odkud to víš.4. ROZDÍLY MEZI SPOJKAMI

Spojky wenn a als
- obě znamenají když
- als použijeme pouze pro jednorázový děj v minulosti

Als ich letztes Jahr in Prag war, traf ich meinen Exfreund.

Když jsem vloni byla v Praze, potkala jsem svého expřítele.


- wenn použijeme ve všech ostatních případech
- tj. opakovaný děj v minulosti, přítomnost, budoucnost, věta podmínková

Wenn ich in Prag bin, besuche ich immer Café Louvre.

Když jsem v Praze, pokaždé navštívím Café Louvre.

Ich komme zu dir, wenn du Zeit hast.

Přijdu k tobě, až budeš mít čas.

Wenn das so ist, sage ich nichts mehr.

Pokud je to tak, už nic neříkám.


Spojky damit a dass
- obě mají význam aby
- spojku damit použijeme, pokud se na vedlejší větu ptáme otázkou Proč?

Geh schon, damit du den Bus nicht verpasst.

Jdi už, abys nezmeškal autobus. (Jdi už. Proč?)


- spojku damit můžeme nahradit i formou um - zu, která má stejný význam

  • um nahradí spojku
  • zu stojí před slovesem
  • sloveso po zu je v infinitivu

- um - zu lze použít jen pokud mají obě věty stejný podmět

Geh schon, um den Bus nicht zu verpassen.

Jdi už, abys nezmeškal autobus.


- spojku dass použijeme, pokud se na vedlejší větu ptáme otázkou Co?

Sage ihm, dass er weggeht.

Řekni mu, aby odešel. (Řekni mu. Co?)


- spojka dass má rovněž význam že

Es freut mich, dass du mir hilfst.

Jsem rád/a, že mi pomáháš.PAMATUJ

- ve formě věty vedlejší se mohou tvořit nepřímé otázky, které se používají jako zdvořilejší verze přímých otázek
- sloveso stojí - stejně jako u každé jiné vedlejší věty - na konci
- pokud lze na otázku odpovědět ano/ne, tvoří se nepřímá otázka spojkou ob

Kommt Silke zu der Party?
Er fragt, ob sie kommt.

Přijde Silke na party?
Ptá se, jestli přijde.

Willst du etwas trinken?
Er fragt, ob du etwas trinken willst.

Chceš se napít?
Ptá se, jestli se chceš napít.


- pokud na otázku nelze odpovědět ano/ne, tj. odpověď vyžaduje doplnit informaci, tvoří se nepřímá otázka zájmenem/příslovcem na W („W-Wort“) např. wer, was, warum atd.
- v nepřímé otázce se použije stejné „W-Wort” jako v původní otázce

Wer kommt zu der Party?
Er fragt, wer kommt.

Kdo přijde na party?
Ptá se, kdo přijde.

Was willst du trinken?          
Er fragt, was du trinken willst.

Co chceš pít?
Ptá se, co chceš pít.