i-Studovna > angličtina > gramatika

Vazba 'there is / there are'


1. definice
2. použití

 

1. VAZBA 'THERE IS / THERE ARE'

- jsou Nejdůležitějším pravidlem v angličtině je pevně stanovený slovosled. Tedy podmět na začátku věty a po něm následuje sloveso. Jsou však věty, u kterých se dodržení tohoto slovosledu může zdát obtížné. Jak například vyjádříme, že někde něco je, nebo že nějaká věc existuje? Pro tyto případy má angličtina vazbu there is / there are.


2. POUŽITÍ

- jsou Pokud ve větě použijeme slovo there samostatně, znamená támhle, tam, tady. A obvykle ho používáme na konci věty:

My book is there. Moje kniha je támhle.
Her boyfriend is waiting there. Její přítel tam čeká.
There you are! Tady jsi!


Vazbu there is / there are použijeme, chceme-li vyjádřit, že někde něco je, někde se něco nachází. V tomto případě slovo there do jisté míry ztrácí svůj samostatný význam a do češtiny ho nepřekládáme. Vazba there is / there are je vždy na začátku věty, samotné určení místa, tedy kde se vlastně daná věc nachází, pak umístíme na konec věty.

There is a fly in my soup. V mé polévce je moucha.
There are books on a table. Knížky jsou na stole.
There is a forest behind our house. Za naším domem je les.
There are a lot of museums in London. V Londýně je mnoho muzeí.


Vazbu there is / there are použijeme také v případě, kdy mluvíme obecně o existenci nějaké skutečnosti, nebo chceme-li vyjádřit, že něco existuje:

There are people who don‘t care about environment. Jsou (existují) lidé, kteří se o životní prostředí nezajímají.
There are good songs on the radio. V rádiu hrají dobré písničky.
There are only two weeks until Christmas. Do Vánoc už jsou to jenom dva týdny.


Spojení there is v běžné řeči zkracujeme:

There’s an apple in the kitchen. V kuchyni je jablko.
There’s someone hiding in the closet. Někdo se schovává ve skříni.
There’s last chocolate on the table. Na stole je poslední čokoláda.


Zápor tvoříme přidáním částice not. Chceme-li zápor zdůraznit, použijeme slovo no:

There isn‘t a biscuit on my plate.
There is no biscuit on my plate.
Na mém talíři není sušenka.
Na mém talíři žádná sušenka není!
There isn’t any problem.
There is no problem.
Není problém.
Žádný problém není!
There aren’t any people in the room.
There are no people in the room.
V místnosti nejsou žádní lidé.
V místnosti žádní lidé nejsou!
There aren‘t any horses in our garden.
There aren’t many ants in the forest.
There isn’t enough bread for all of us.
V naší zahradě nejsou žádní koně.
V lese není mnoho mravenců.
Není dost chleba pro nás pro všechny.


Otázku vytvoříme přehozením slovosledu ve vazbě there is / there are:

Are there any bananas left? Zbyly nějaké banány?
Is there anything in a fridge? Je něco v ledničce?
Are there any employees in your office? Jsou ve vaší kanceláři nějací zaměstnanci?
Are there any birds in the sky? Jsou na obloze nějací ptáci?


Vazbu there is / there are použijeme, odpovídáme-li na otázku, co / kdo někde je:

What’s under the bed?
There’s my secret diary under the bed.
Co je pod postelí?
Pod postelí je můj tajný deník.
Who is behind that tree?
There’s a little girl behind that tree.
Kdo je za tím stromem?
Za tím stromem je malá holčička.


Vazbu there is / there are nepoužijeme, pokud odpovídáme na otázku, kde něco je:

Where are all the people?
All the people are inside.
There are all the people inside.
Kde jsou všichni ti lidé?
Všichni ti lidé jsou uvnitř.
Where is my mother?
My mother is in a garden.
There’s my mother in a garden.
Kde je moje matka?
Moje matka je v zahradě.


Tímto pravidlem si můžeme pomoct, pokud si nejsme jistí, zda vazbu there is / there are použít.
Srovnejte (a všimněte si použití neurčitých a určitých členů):

There is a car on the street.

The car is on the street.
Na ulici je (nějaké) auto.
(odpovídáme na otázku co je na ulici)
(To) auto je na ulici.
(odpovídáme na otázku kde je auto)
There are boxes on the floor. 
The boxes are on the floor. 
Na podlaze jsou krabice.
Krabice jsou na podlaze.
There is a tablecloth on the table.
The tablecloth is on the table.
Na stole je ubrus.
Ubrus je na stole.PAMATUJ

Vazbu there is / there are můžeme použít v jakémkoli čase. Musíme jen použít správný tvar slovesa být:

There is a cat on the chair. Na židli je kočka.
There was a picture on the wall. Na stěně byl obraz.
There will be a meeting next week.  Příští týden bude jednání.
There has never been so much snow. Ještě nikdy nebylo tolik sněhu.
He said there hadn‘t been enough milk. Řekl, že nebylo dost mléka.
There would be more time if we hurried. Bylo by víc času, kdybychom spěchali.