i-Studovna
 

 VAZBA У меня́ есть / У меня́ нет

 

1. Definice

2. Kladná vazba
3. Záporná vazba

1. У меня́ есть = mám (vlastním)

- podmět (osobní zájmeno nebo podstatné jméno) je ve 2. pádě a tvoří s předložkou у základ vazby

- vazba odpovídá na otázky => kdo má někoho / něco?


У меня́ есть шарф.                              [u miňá jest' šarf]                           (Já) mám šálu.

У сестры́ есть биле́ты на конце́рт.    [u sistrý jest' biľéty na kancért]     Sestra má lístky na koncert.


- pro minulý a budoucí děj užíváme ve vazbě tvaru slovesa быть (být):

был / была́ / бы́ло / бы́ли                    minulý čas

бу́дет / бу́дут                                        budoucí čas

2. Kladná vazba = У меня́ есть

Přítomný čas:
у + osobní zájmeno, podstatné jméno (2. pád) + есть
+
předmět (1. pád)

У меня́ есть рабо́та.                           [u miňá jest' rabóta]                        (Já) mám práci.

У тебя́ есть вре́мя.                             [u tibjá jest' vrjém'a]                        (Ty) máš čas.

У подру́ги есть муж.                          [u padrúgi jest' muž]                       Kamarádka má manžela.

У вас есть ребё́нок.                           [u vas jest' ribjónak]                        (Vy) máte dítě.

У нас есть де́ньги.                             [u nas jest' d'éňgi]                           (My) máme peníze.

У роди́телей есть огоро́д.                [u radítělěj jest' agarót]                    Rodiče mají zahradu.

Minulý čas:
у + osobní zájmeno, podstatné jméno (2. pád) + был / была́ / бы́ло / бы́ли 
+
předmět (1.pád)


- tvar slovesa быть se shoduje v rodě a čísle s předmětem


У меня́ была́
соба́ка.
                       [u miňá bylá sabáka]                        Měl jsem psa.

У тебя́ был велосипе́д.                     [u tibjá byl vilasipjéd]                       Měl jsi kolo.

У неё́ бы́ли дли́нные во́лосы.          [u nijó býli dlínnyje vólasy]               (Onа) měla dlouhé vlasy.

У вас бы́ли го́сти.                             [u vas býli gósti]                               Měli jste návštěvu.

У нас был о́тпуск.                             [u nas byl ótpusk]                            Měli jsme dovolenou.

У друзе́й бы́ло день рожде́ние.      [u druz’éj býla děň ražďénija]          Kamarádi měli narozeniny.

Budoucí čas:
у + osobní zájmeno, podstatné jméno (2. pád) + бу́дет / бу́дут 
+
předmět (1.pád)

 
- бу́дет = jednotné číslo (všechny rody)

- бу́дут = množné číslo (všechny rody)


У меня́ бу́дет
сын.                            
[u miňá búdit syn]                            (Já) budu mít syna.

У тебя́ бу́дет сва́дьба.                     [u tibjá búdit sváďba]                       (Ty) budeš mít svatbu.

У дире́ктора бу́дут пробле́мы.       [u dirjéktara búdut prabľémy]          Ředitel bude mít problémy.

У вас бу́дет но́вая кварти́ра.          [u vas búdit nóvaja kvartíra]             (Vy) budete mít nový byt.

У нас бу́дет ребё́нок.                      [u nas búdit ribjónak]                        (My) budeme mít dítě.

У них бу́дут вы́боры.                       [u nich búdut výbary]                        (Oni) budou mít volby.

2. Záporná vazba = У меня́ нет


Přítomný čas:
у + osobní zájmeno, podstatné jméno (2. pád) + нет 
+
předmět (2. pád)


У меня́ нет
де́вушки.                       [u miňá nět djévuški]                         (Já) nemám přítelkyni.

У тебя́ нет друзе́й.                          [u tibjá nět druz'éj]                             (Ty) nemáš kamarády.

У врача́ нет медсестры́.                 [u vračá nět midsistrý]                       Doktor nemá sestřičku.

У вас нет тала́нта.                           [u vas nět talánta]                             (Vy) nemáte talent.

У нас нет мест.                                [u nas nět měst]                                (My) nemáme místo.

У дете́й нет кани́кул.                      [u diťéj nět kaníkul]                            Dětí nemají prázdniny.

Minulý čas:
у + osobní zájmeno, podstatné jméno (2. pád) + не бы́ло 
+
předmět (2. pád)


У меня́ не бы́ло
це́ли.                     [u miňá ně býla céli]                         Neměl jsem cíl.

У тебя́ не бы́ло еды́.                       [u tibjá ně býla jidý]                          Neměl jsi jídlo.

У него́ не бы́ло вре́мени.               [u nivó ně býla vrjémini]                   (On) něměl čas.

У вас не бы́ло биле́тов.                  [u vas ně býla biľétaf]                      Neměli jste jízdenky.

У нас не бы́ло телеви́зора.            [u nas ně býla tilivízara]                   Neměli jsme televizi.

У рабо́тников не бы́ло обе́да.       [u rabótnikaf ně býla abjéda]          Zaměstnanci neměli oběd.

Budoucí čas:
у + osobní zájmeno, podstatné jméno (2. pád) + не бу́дет 
+
předmět (2. pád)


У меня́ не бу́дет
о́тпуска.               [u miňá ni búdit ótpuska]                (Já) nebudu mít dovolenou.

У тебя́ не бу́дет сил.                       [u tibjá ni búdit sil]                           Nebudeš mít síly.

У него́ не бу́дет телефо́на.             [u nivó ni búdit tilifóna]                   (On) nebude mít telefon.

У вас не бу́дет долго́в.                   [u vas ni búdit dalgóf]                     Nebudete mít dluhy.

У нас не бу́дет уро́ка.                     [u nas ni búdit uróka]                      Nebudeme mít hodinu.

У них не бу́дет трениро́вки.           [u nich ni búdit trinirófki]                 Nebudou mít trénink.

PAMATUJ


vlastnictví - tělesné, duševní, fyzické 

=

v přítomném čase používáme vazbu bez slovesa есть


У меня́
на́сморк.
                             [u miňá násmark]                            (Já) mám rýmu.

У него́ хоро́шее настрое́ние.          [u nivó charóšaje nastrajénije]        (On) má dobrou náladu.

У нас но́вая кварти́ра.                    [u nas nóvaja kvartíra]                     (My) máme nový byt.