i-Studovna > němčina > gramatika

Určování času

1. pravidla a použití

1. PRAVIDLA A POUŽITÍ

Wie spät ist es?      Kolik je hodin?

- údaje se udávají v neskloňovaných řadových číslovkách
- v hovorové řeči se většinou vypouští slova Uhr a Minute

1.00 Uhr
2.05 Uhr
8.10 Uhr
3.15 Uhr
4.20 Uhr
9.25 Uhr
5.30 Uhr
7.35 Uhr
2.40 Uhr
9.45 Uhr
3.50 Uhr
5.55 Uhr

Es ist ein Uhr. Es ist eins.
Es ist fünf nach zwei.
Es ist zehn nach acht (Uhr).
Es ist viertel nach drei (Uhr). Es ist viertel vier.
Es ist zwanzig nach vier (Uhr).
Es ist fünf vor halb zehn.
Es ist halb sechs (Uhr).
Es ist fünf (Minuten) nach halb acht (Uhr).
Es ist zehn (Minuten) nach halb drei.
Es ist viertel vor zehn (Uhr).
Es ist zehn (Minuten) vor vier (Uhr).
Es ist fünf (Minuten) vor sechs (Uhr).


- ve formální komunikaci (jízdní řády, letové řády, hlášení atd.) se užívají oficiální časové údaje, které se však v běžné komunikaci v podstatě nepoužívají

14.15 Uhr
22.30 Uhr
18.20 Uhr

Es ist 14 Uhr fünfzehn (Minuten).
Es ist 22 Uhr dreißig (Minuten).
Es ist 18 Uhr zwanzig (Minuten).


Um wieviel Uhr? V kolik hodin?
Um wieviel Uhr kommst du? V kolik hodin přijdeš?
Ich komme um elf Uhr. Přijdu v jedenáct (hodin).
Um wieviel Uhr beginnt die Konferenz? V kolik hodin začíná konference?
Die Konferenz beginnt um 10.30 Uhr. Konference začíná v 10. 30.

Wann? Kdy?
Wann kommt ihr? Kdy přijdete?
Wir kommen                                               

          am Dienstag
          um sechs Uhr
          am Wochenende
          im Winter
          in einer Woche
          in vier Monaten
          in einem halben Jahr
          am einundzwanzigsten Juni.

Přijedeme

          v úterý
          v šest hodin
          o víkendu
          v zimě
          za týden
          za čtyři měsíce
          za půl roku
          dvacátého prvního června.


Wann fährt der Bus? Kdy pojede autobus?
Der Bus fährt um acht (Uhr).     Autobus jede v osm (hodin).

Wann beginnt die Vorlesung? Kdy začíná přednáška?
Um 9 Uhr morgens. V devět ráno.

Wann ist die Party? Kdy bude párty?
Am Samstag, den 19. Februar.
(den neunzehnten Februar)
V sobotu 19. února.

Um wieviel Uhr beginnt sie? V kolik hodin začíná?
Ab 19 Uhr sind alle willkommen. Od 19 hodin jsou všichni vítaní.

Wie lange dauert die Party? Jak dlouho párty potrvá?
Etwa 7 Stunden, bis maximal 2 Uhr. Asi 7 hodin, maximálně do dvou.

Der wievielte ist heute? Kolikátého je dnes?
Heute ist der 17. April 2016.

(der siebzehnte April zweitausendsechzehn)

Dnes je 17. dubna 2016.

Der wievielte ist heute? Kolikátého je dnes?

Heute ist der 17. April 2016.

(der siebzehnte April zweitausendsechzehn)

Dnes je 17. dubna 2016.

Den wievielten haben wir heute? Kolikátého máme dnes?

Heute haben wir den 29. Dezember 2014.

(den neunundzwanzigsten Dezember zweitausendvierzehn)

Dnes máme 29. prosince 2014.

- v dopisech se datum odděluje čárkou

Prag, den 13. Oktober 2014
(den dreizehnten Oktober zweitausendvierzehn)

- další příkladové věty

Ich rufe dich am Sonntag, dem vierten August, an. Zavolám ti v neděli 4. srpna.
Simone studiert im zweiten Semester. Simone je ve 2. semestru.

Vielen Dank für Ihren Brief vom dreiundzwanzigsten Dritten.

Děkujeme za Váš dopis z dvacátého třetího třetí.

Morgen ist Freitag, der Achte. Zítra je pátek, osmého.
Sie ist Anfang der achtziger Jahre gestorben.

Zemřela na začátku osmdesátých let.

Ich mag die Musik der sechziger Jahre. Mám rád hudbu šedesátých let.


PAMATUJ

- uvádíme-li datum narození žijících osob, používáme sloveso sein

Herbert ist am 21. Oktober 1976 geboren.
(am einundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertsechsundsiebzig)
Herbert se narodil 21. října 1976.
Ich bin 1969 geboren. Narodil jsem se roku 1969.

- pokud však hovoříme o zesnulých osobách, používáme sloveso werden
Karl IV. wurde am 14. 5. 1316 geboren.
(Karl der Vierte wurde am vierzehnten Mai dreizehnhundertsechzehn geboren.)
Karel IV. se narodil 14. 5. 1316.
Mein Opa wurde 1923 geboren. Můj dědeček se narodil roku 1923.