i-Studovna

Určovací a neurčitá zájmena

1. definice
2. určovací zájmena a jejích skloňování
3. neurčitá zájmena a jejích skloňování


1. URČOVACÍ A NEURČITÁ ZÁJMENA


= k určovacím zájmenům patří сам (sám), весь (celý), ка́ждый (každý), друго́й (jiný), любо́й (jakýkoliv), везде́ (všude), всегда́ (vždy) a další

Он сде́лает э́то сам. [on sdjélait éta sam] Udělá to sám.
Весь день шёл дождь. [věs’ děň šol dožď] Celý den pršelo.
Ка́ждый год мы е́здим отдыха́ть. [káždy god my jézdim atdycháť] (My) jezdíme na dovolenou každý rok.
Мы переезжа́ем в друго́й го́род. [my pirijižáim v drugój górat] Stěhujeme se do jiného města.
Купи́ мне любо́й сок. [kupí mně ľjubój sok] Kup mi jakýkoliv džus.
Мне везде́ хорошо́. [mně vizdjé charašó] Mě je všude dobře.
Я всегда́ сча́стлив. [ja fsigdá ščáslif] (Já) jsem vždy šťastný.

= k neurčitým zájmenům patří не́который (nějaký), не́сколько (několik), кто-то (někdo), что-то (něco), кто-нибу́дь (někdo), како́й-то (nějaký), когда́-то (kdysi), где-то (někde) а další

Меня́ не́которое вре́мя не бы́ло. [miňá njékataraje vrjémja ně býla] Nějakou dobu jsem byl pryč.
Я не́сколько лет жил в А́фрике. [ja njéskaľka lět žyl v áfrikě] Několik let jsem žil v Africe.
Кто-то пришё́л. [kto ta prišól] Někdo přišel.
Что-то упа́ло. [što ta upála] Něco spadlo.
Кто-нибу́дь зна́ет где о́зеро Мала́ви? [kto nibúď znáit gdě ózira malávi] Ví někdo, kde je jezero Malawi?
Я нашё́л како́й-то кошелё́к. [ja našól kakój ta kašyľók] Našel jsem nějakou peněženku.
Когда́-то я люби́ла его́. [kagdá ta ja ľubíla jivó] Kdysi jsem ho milovala.
Э́то где-то недалеко́. [éta gdě ta ni dalikó] To je někde blízko.


2. URČOVACÍ ZÁJMENA A JEJÍCH SKLOŇOVÁNÍ


- u zájmen сам, весь, ка́ждый, друго́й, любо́й můžeme určit rod, číslo a pád
- zájmena ка́ждый, друго́й, любо́й se skloňují stejně jako přídavná jména (viz. Přidavná jména)
- tvar zájmen везде́, всегда́ se nemění

RU tab urcovaci neurcita zajmena 1


Он перее́дет сам. [on pirijédit sam] On se přestěhuje sám.
Она́ сама́ помо́ет посу́ду. [aná samá pamóit pasúdu] (Ona) sama umyje nádobí.
Всё происхо́дит само́ по себе́. [fso praishódit samó pa sibjé] Všechno se děje samo od sebe.
Мы са́ми не зна́ем, что де́лать. [my sámi ni znáim što djélať] Sami nevíme, co máme dělat.

RU tab urcovaci neurcita zajmena 2


Он сьел весь суп. [on sjel ves’ sup] (On) snědl všechnu polévku.
Вся гру́ппа сдала́ экза́мен. [vsja grúpa sdalá ekzámin] Celá třída udělala zkoušku.
Но́чью всё закры́то. [nóčju fso zakrýta] V noci je všechno zavřené.
Все лю́ди ра́зные. [fsje l'údi ráznyje] Všichni lidí jsou různí.


3. NEURČITÁ ZÁJMENA A JEJÍCH SKLOŇOVÁNÍ


- neurčitá zájmena poukazují na neurčité, neznámé předměty, množství, rysy
- jsou tvořena tázacími zájmeny a předponami не-, ко́е- nebo částicemi -то, -либо, -нибу́дь

не- не́который, не́сколько
nějaký, několik
кое- ко́е-кто, кое-что, кое-како́й
někdo, něco, jakýsi
-то кто-то, что-то, како́й-то, чей-то
kdosi, cosi, jakýsi, čísi
-либо кто-ли́бо, что-ли́бо, како́й-ли́бо, чей-ли́бо
kdokoliv, cokoliv, jakýkoliv, číkoli
-нибудь кто-нибу́дь, что-нибу́дь, како́й-нибу́дь, чей-нибу́дь
někdo, něco, nějaký, něčí

- skloňují se jako tázací zájmena (viz. Tázací zájmena)
- částice se nemění
- při skloňování neurčitých zájmen s кое- vkládáme předložku mezi částici a zájmeno:

Помоги́ мне ко́е с чем. [pamagí mně kóje s čěm] Pomoz mi s něčím.
Ко́е от кого́ мне хо́чется убежа́ть. [kóje at kavó mně chóčitsa ubižáť] Od někoho se mi chce utéct.

- zájmeno не́который (mužskýrod), не́которая (ženskýrod), не́которое (střednírod), не́которые (všechny rody, množné číslo) se skloňuje jako tázací zájmeno кото́рый


PAMATUJ


- zájmena se s částicemi -то, -ли́бо, -нибу́дь píší se spojovníkem, např.:

когда́-то (kdysi)
кто-ли́бо (někdo, kdokoliv)
где-нибу́дь (někde, kdekoliv)