i-Studovna

Ukazovací zájmena

1. definice
2. Тот, э́тот, тако́й
3. Тут, сюда́, туда́, отсю́да, отту́да, тогда́, поэ́тому


1. UKAZOVACÍ ZÁJMENA


= тот, э́тот,  тако́й,  тут,  сюда́, туда́, отсю́да, отту́да, тогда́, поэ́тому   
  (ten, tento, takový, tady, sem, tam, odsud, odtud, tehdy, proto)
- mají tvary podle rodu a čísla podstatných jmén, ke kterým se vztahují ve větě
- zastupují ve větě podstatné jméno, číslovku nebo příslovce


2. Тот, э́тот, тако́й


= ten, tento, takový

тот [tot] ten
э́тот [état] tento
тако́й [takój] takový

Тот челове́к уе́хал. [tot čilavjék ujéchal] Ten člověk odjel.
Э́тот йо́гурт без оре́хов. [etát jógurt běz arjéchaf] Tento jogurt je bez oříšku.
Тако́й сок я не пью. [takój sok ja ni p'ju] Takovýdžus jánepiju.

a) тот (ten)

RU tab ukazovaci zajmena 1


Мне нра́вится тот дом. [mně nrávitsa tot dom] Líbíse mi ten dům.
Того́ песка́ ма́ло. [tavó piská mála] Toho písku je málo.
Тому ́ма́льчику купи́ли игру́шку. [tamú mál'čiku kupíli igrúšku] Tomu klukovi koupili hračku.
Тех люде́й я не ви́жу. [těch l'uďé j ja ni v ížu] Ty lidí nevidím.
О тех пробле́мах я зна́ла. [a těch prabl'émach ja znála] O těch problémech jsem nevěděla.
Тво́й суп с те́ми макаро́нами? [tvoj sup s t'émi makarónami] Tvá polévka je s těmi těstovinami?

b) этот (tento)

- v jednotném čísle se zájmeno этот (tento) skloňuje stejně jako тот (ten)
- v 7. pádě mužského a středního rodu má tvar: э́тим
- v množném čísle má tvary:
1. pád: э́ти, 2. pád: э́тих, 3. pád: э́тим, 4. pád = 1. pád nebo 2. pád, 6. pád: (об) э́тих, 7. pád: э́тими

c) такой (takový)

RU tab ukazovaci zajmena 2

Вы таки́е ми́лые. [vy takíje mílyje] Vy jste tak milí.
Тако́го пла́тья у меня́ нет. [takóva plaťja u miňánět] Takové šaty nemám.
Тако́му саду́ ну́жен садо́вник. [takómu sádu núžyn sadóvnik] Taková zahrada potřebuje zahradníka.
Таку́ю еду́ я не ем. [takúju jidúja ni jem] Takové jídlo nejím.
О таки́х выходны́х я мечта́ю. [o takích vychadných ja mičtáju] O takovém víkendu sním.
Таки́ми кни́гами я интересу́юсь. [takími knígami ja intirisújus'] O takovéknihy se zajímam.

3. Тут, сюда́, туда́, отсю́да, отту́да, тогда́, поэ́тому


= tady, sem, tam, odsud, odtud, tehdy, proto

тут [tut] tady
сюда́ [sjudá] sem
туда́ [tudá] tam
отсю́да, отту́да [atsjúda, attúda] odsud, odtud
тогда́ [tagdá]         tehdy
поэ́тому [paétamu] proto


- ukazovací zájmena - přívlastky
- nemění se (dle pádů, rodu, čísla)

Тут хо́лодно. [tut chóladna] Je tady zima.
Иди сюда́. [idí sjudá] Pojď sem.
Не смотри́ туда́. [ni smatrí tudá] Nedívej se tam.
Отту́да мы ро́дом. [attúda my ródam] Odtud pocházíme.
Тогда́ бы́ло хорошо́. [tagdá býla charašó] Tehdy bylo dobře.
Поэ́тому у нас нет настрое́ния. [paétamu u nas nět nastrajénija] Proto nemáme náladu.

PAMATUJ

Ukazovací zájmena поэ́таму, отсю́да , отту́да se píší dohromady