i-Studovna > němčina > gramatika

Tvoření otázky

1. definice
2. otázky zjišťovací
3. otázky doplňovací
4. nejčastější typy otázek doplňovacích


1. TVOŘENÍ OTÁZKY

- rozlišujeme dva druhy otázek: otázky zjišťovací a otázky doplňovací
- otázky tvoříme změnou pozice přísudku a podmětu
- při tvorbě otázky se používají i tázací zájmena, příslovce, předložky, částice nebo tzv. zájmenná příslovce


2. OTÁZKY ZJIŠŤOVACÍ

- na otázku zjišťovací lze odpovědět ja/nein ( ano/ne)
- tvoří se prohozením pozic přísudku a podmětu: přísudek stojí na 1. místě a podmět následuje na 2. místě
- pokud je přísudek složený (např. minulý čas), platí, že infinitivy, odlučitelné předpony a minulá příčestí slovesa se zařadí až na konec věty
- v mluvené řeči stoupá intonace na konci věty

DE tab otazka zjistovaci rev1_1


Hast du eine Idee? Máš nějaký nápad?
Spielt Ute Fußball? Hraje Ute fotbal?
Haben wir Milch gekauft? Koupili jsme mléko?
Habt ihr das unterschrieben ? Podepsali jste to?


3. OTÁZKY DOPLŇOVACÍ

- otázka doplňovací vyžaduje v odpovědi doplnění určité informace
- na 1. místě je tázací zájmeno, příslovce či tázací předložka,
- přísudek se tedy ocitá na 2. místě
- za přísudkem následují členy tak, jak tomu bylo v otázce zjišťovací: podmět za přísudkem, infinitiv vždy na konci věty


DE tab otazka doplnovaci rev1_1


Was esse ich heute? Co dnes budu jíst?
Mit wem telefonierst du? S kým telefonuješ?
Wer hat dir das gesagt? Kdo ti to řekl?
Auf wen haben wir vergessen? Na koho jsme zapomněli?


4. NEJČASTĚJŠÍ TYPY OTÁZEK DOPLŇOVACÍCH

- v otázkách se používají tzv. Fragewörter neboli W-Wörter, všechna začínající na w-
- W-Wörter může doprovázet předložka, mohou nahrazovat podstatné jméno (např. wer, was) nebo je jen doprovázet (např. welche, viz. kapitola Tázací zájmena)

Otázky s tázacími zájmeny:
- dotazují se na osoby či věci
- mají na začátku tázací zájmena wer - kdo, was - co, welche - který, was für (ein) - který
- všechny kromě was se skloňují (viz. kapitola Tázací zájmena)

Wem vertraust du? Komu důvěřuješ?
Was hat sie in der Handtasche? Co má v kabelce?
Welche Familie laden wir ein? Kterou rodinu pozveme?

Otázky místní:
- ptáme se na pozici příslovci wo - kde, wohin - kam, woher - odkud

Woher kommst du? Odkud pocházíš?
Wo liegt meine Tasche? Kde leží moje taška?
Wohin stellen wir die Lampe? Kam postavíme lampu?

Otázky časové:
- ptáme se na časové údaje
- používáme příslovce wann - kdy a wie - jak v kombinaci s předložkami

Wie spät ist es? Kolik je hodin?
Ab wann sind Sie in Wien? Odkdy jste ve Vídni?
Um wie viel Uhr treffen sie sich? V kolik hodin se setkají?

Otázky způsobové:
- ptáme se na vlastnosti či způsob
- používáme příslovce wie - jak a jeho kombinace s přídavnými jmény
Wie geht es dir? Jak se máš?
Wie alt bist du? Kolik ti je let? (doslovně: Jak jsi starý?)
Wie weit ist es noch? Jak je to ještě daleko?

Otázky příčinné:
- ptáme se na důvod
- příslovce warum - proč, wieso - jak to, wozu - k čemu nebo aus welchem Grund - z jakého důvodu
Warum arbeitet niemand? Proč nikdo nepracuje?
Wozu brauchen wir so viel Geld? K čemu potřebujeme tolik peněz?
Aus welchem Grund isst du nicht? Z jakého důvodu nejíš?


PAMATUJ

- pozor na nadměrné užívání tázacího zájmena was - často se používá jen hovorově
- existují elegantní a spisovné formy otázek
- pokud nerozumíme, neptáme se Was?, nýbrž Wie bitte?
- pokud se ptáme na předmět s pomocí předložky, používáme zájmenná příslovce (viz. kapitola Příslovce)

Über was sprechen Sie? O čem mluvíte? (chybná varianta)
Worüber sprechen Sie? O čem mluvíte?