i-Studovna > angličtina > gramatika

Tvorba příslovcí pomocí koncovek -ly / -lly

1. koncovka -ly
2. koncovka -lly
3. změna významu slova s koncovkou -ly


1. KONCOVKA -LY

Stejně jako v češtině, tak i v angličtině můžeme z přídavných jmen tvořit příslovce. Základní dva způsoby, jak vytvořit příslovce, jsou:

K přídavnému jménu přidáme koncovku -ly :

soft - softly                            měkký - měkce

This pillow is so soft. Ten polštář je tak měkký.
It’s amazing how softly cats walk! Je úžasné, jak měkce kočky našlapují!

frequent - frequently            častý - často
What is a frequent reason for divorce? Co je častým důvodem k rozvodu?
FAQ – frequently asked questions FAQ – často kladené otázky

rare - rarely                            vzácný - vzácně
Progeria is a very rare disease. Progerie je velice vzácné onemocnění.
We rarely meet. Vídáme se jen vzácně.

high - highly                          vysoký - vysoce
That tree is very high. Ten strom je velmi vysoký.
We live in highly developed society. Žijeme ve vysoce vyspělé společnosti.

deep - deeply                        hluboký - hluboce
Don’t swim too far into deep water! Neplav moc daleko do hluboké vody!
Now breathe deeply, please.           Teď prosím dýchejte zhluboka.

sudden - suddenly                náhlý - náhle
It was a sudden idea. Byl to náhlý nápad.
I suddenly felt the need to call you.         Náhle jsem cítil potřebu ti zavolat.

- koncovku -ly samozřejmě nebudeme přidávat u přídavných jmen, která už na -ly končí:

friendly (friendlyly)                přátelský - přátelsky

Daniel is very friendly guy. Daniel je velice přátelský člověk.
She was very friendly to us.  Chovala se k nám velmi přátelsky.

lovely (lovelyly)                      krásný - krásně
Prague is a lovely city. Praha je krásné město.
It went lovely.            Šlo to krásně.


2. KONCOVKA -LLY

K přídavnému jménu přidáme koncovku -lly, končí-li přídavné jméno na -l:

actual - actually                     skutečný - skutečně
He is an actual hero. Je to skutečný hrdina.
We actually liked the film very much.     Skutečně se nám ten film velmi líbil.

real - really                             opravdový - opravdu
This doesn’t work in real life.           Tohle v opravdovém světě nefunguje.
I bought it really cheap.   Koupila jsem to opravdu levně.

eventual - eventually            konečný - konečně
Our eventual decision is to go skiing.      Naše konečné rozhodnutí je jet lyžovat.
Eventually we found you! Konečně jsme vás našli!

careful - carefully                   opatrný - opatrně
Be careful when using that knife. Buď opatrný, když používáš ten nůž.
Treat your new bike carefully. Zacházej se svým novým kolem opatrně.


3. ZMĚNA VÝZNAMU SLOVA S KONCOVKOU -LY

POZOR! V angličtině existují slova, která se používají jako přídavná jména a příslovce beze změny tvaru slova! Pokud k nim ale přidáme koncovku -ly, jejich význam se změní:

late                                        pozdní - pozdě

You have too many late arrivals. Máš příliš mnoho pozdních příchodů.
It’s late. Je pozdě.

lately                                     poslední dobou
He’s busy lately. Poslední dobou je zaneprázdněný.

wide                                      široký - široce
We had to cross a very wide street. Museli jsme přejít velmi širokou ulici.
Her eyes were wide opened. Její oči byly široce otevřené.

widely                                   obecně
It’s widely spread idea. Je to obecně rozšířená myšlenka.

near                                       blízký - blízko
It can’t happen in the near future. V blízké budoucnosti se to nemůže stát.
Don’t stand so near to the door! Nestůj tak blízko u dveří!

nearly                                    skoro
We’re nearly finished. Jsme skoro hotoví. 


PAMATUJ

Na rozdíl od češtiny příslovce nepoužíváme za slovesy, která vyjadřují vnímání něčeho. V angličtině použijeme přídavné jméno:

look She smells good. Pěkně voní.
seem The apple doesn’t seem fresh. To jablko nevypadá čerstvě.
sounds            The bride looks so lovely. Nevěsta vypadá tak krásně.
smells This sounds very smart. Toto zní velmi chytře.