i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Trpný rod

1. definice
2. průběhové pasivum
3. stavové pasivum
4. minulý čas


1. TRPNÝ ROD

- u sloves rozlišujeme činný a trpný rod
- v rodu činném je důležitý původce děje, tedy podmět
Maria schreibt einen Brief.                 Maria píše dopis.
- v trpném rodu je důležitá samotná činnost, resp. její výsledek
- původce děje nemusí být uveden
- existují dva druhy trpného rodu:

průběhové pasivum (Vorgangspassiv)
Der Brief wird geschrieben.               Dopis se píše.

stavové pasivum (Zustandspassiv)
Der Brief ist geschrieben.                  Dopis je napsán.

- němčina používá trpný rod mnohem více než čeština
- německý trpný rod se při překladu do češtiny často převádí do rodu činného
- trpný rod netvoří slovesa zvratná (např. sich freuen), způsobová (např. müssen), označující povětrnostní údaje (např. regnen), slovesa sein a haben, vazba es gibt a několik dalších výjimek


2. PRŮBĚHOVÉ PASIVUM

- průběhové pasivum popisuje průběh děje
- předmět věty v činném rodě se v trpném rodě stává předmětem
- tvoří se pomocným slovesem werden a příčestím minulým
- pomocné sloveso werden se časuje nepravidelně

Tabulka(!!)

- příčestí minulé se tvoří přidáním předpony ge- ke kmenu slovesa a koncovkou -t, -et nebo -en (pravidla tvoření příčestí viz Perfektum)
- příčestí minulé se nachází až na konci věty
- při překladu užíváme pokud možno nedokonavé sloveso:

Die Suppe wird gekocht. Polévka se vaří.
Das Haus wird gebaut. Dům se staví.
Das Essen wird zubereitet. Jídlo se připravuje.
Alle Kollegen werden ein geladen. Všichni kolegové jsou zvaní.

- některé věty v průběhovém pasivu lze do češtiny přeložit činným rodem:

Ich werde gesucht. Jsem hledán/a. - Hledají mě.
Ihr werdet oft informiert. Jste často informováni. - Často vás informují.


3. STAVOVÉ PASIVUM

- stavové pasivum popisuje již výsledek dokončeného děje
- tvoří se pomocným slovesem sein a příčestím minulým
- sloveso sein se časuje nepravidelně (viz Časování nepravidelných sloves)
- příčestí minulé se tvoří a používá stejným způsobem jako u průběhového pasiva
- pro překlad je vhodné použít dokonavé sloveso:

Die Suppe ist gekocht. Polévka je uvařená.
Das Geschäft ist geschlossen. Obchod je zavřený.

- příčestí minulé se do češtiny často překládá s předponou po-:

Die Suppe ist gekocht. Polévka je uvařená.
Das Geschäft ist geschlossen. Obchod je zavřený.


4. MINULÝ ČAS

- trpný rod se v minulém čase může vyjádřit préteritem, perfektem či plusquamperfektem
- nejčastěji se používá préteritum
- v préteritu se trpný rod tvoří převedením pomocného slovesa do minulosti
- příčestí minulé se nachází v nezměněné formě na konci věty
- préteritum průběhové s pomocným slovesem werden se tvoří tvarem wurde (ich wurde, du wurdest, er wurde, wir wurden, ihr wurdet, sie wurden) a příčestím minulým:

Mir wurde nichts gesagt. Nic se mi neřeklo.
Das Haus wurde 1918 gebaut. Dům se stavěl roku 1918.

- préteritum stavové s pomocným slovesem sein se tvoří tvarem war (ich war, du warst, er war, wir waren, ihr wart, sie waren) a příčestí minulým:
Ich war auch eingeladen. Byl/a jsem také pozván/pozvaná.
Alle Geschäfte waren geschlossen. Všechny obchody byly zavřené.

- v perfektu se trpný rod tvoří následovně:

Vorgangspassiv:

- pomocným slovesem werden, které se časuje bez předpony ge- ( ich bin geworden), a příčestím minulým, které umístíme před worden:

Wir sind gefragt worden. Ptali se nás.
Du bist gesucht worden. Hledali tě.

Zustandspassiv:

- tvoří se pomocným slovesem sein, časovaným v perfektu, a příčestím minulým:

Ich bin leicht verletzt gewesen. Byl/a jsem lehce zraněn/a.
Ihr seid zur Party eingeladen gewesen. Byli jste pozváni na párty.


PAMATUJ

- původce děje může být jmenován i v trpném rodě 
- i když se původce uvede, stále je kladen důraz na děj 
- v češtině takové věty překládáme do rodu činného
- pokud je původce osoba, používá se pro jeho vyjádření předložka von:

Das Abendessen wird von Maria gekocht. Večeři vaří Marie.
Das Hotel wurde von Leo reserviert. Hotel rezervoval Leo.
Der Schüler wurde von Lehrer bestraft. Žáka potrestal učitel.

- pokud je původcem děje věc, používá se pro jeho vyjádření předložka durch:
Sie wird durch die Operation gerettet. Operace ji zachrání.
Das Haus wurde durch ein Feuer zerstört. Dům byl zničen požárem.