i-Studovna > němčina > gramatika

 Stupňování přídavných jmen

1. definice
2. 2. stupeň
3. 3. stupeň
4. nepravidelná stupňování
5. porovnávání
6. použití ve větě - skloňování


1. STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

- přídavná jména lze stupňovat a zintenzivnit tak vlastnost, kterou popisují (např. krásný - krásnější - nejkrásnější)
- stejně jako v češtině se i v němčině setkáváme nejčastěji se třemi stupni přídavných jmen
- 1. stupeň (pozitiv) je základní tvar přídavného jména (např. hezký)
- 2. stupeň (komparativ) použijeme při porovnání dvou subjektů (např. starší)
- 3. stupeň (superlativ) vyjadřuje nejvyšší/nejnižší míru vlastnosti a vymezuje tak jeden subjekt z celku (např. nejhezčí, nejmenší apod.)

2. KOMPARATIV = 2. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN

- porovnává dva subjekty a poukazuje na rozdíl mezi nimi
- tvoří se přidáním přípony -er k základnímu tvaru přídavného jména

schön - schöner  krásný - krásnější
schnell - schneller rychlý - rychlejší
klein - kleiner malý - menší


- mnohá jednoslabičná přídavná jména přehlasují ve 2. i 3. stupni samohlásku (a-ä, o-ö, u-ü)

klug - klüger  chytrý - chytřejší
alt - älter starý - starší
groß - größer  velký - větší


- existují však výjimky, u nichž se může, ale nemusí přehlasovat

rot - roter / röter  červený - červenější
schmal - schmaler / schmäler  úzký - užší3. SUPERLATIV = 3. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN

- porovnává více subjektů a poukazuje na ten s nejvyšším stupněm vlastnosti, jak pozitivním (např. nejlepší), tak negativním (nejhorší)
- může se tvořit dvěma způsoby:
a) člen podstatného jména + přípona -ste,
b) kombinace předložky am a přípony -sten

a) superlativ s příponou -ste použijeme u podstatných jmen pro vyjádření atributu. Před stupňovaným přídavným jménem je vždy člen podle rodu podstatného jména.

Sie ist die schönste Frau der Welt. Je nejkrásnější ženou na světě.
Das ist das teuerste Auto im Salon. To je nejdražší auto v salónu.


- stejně jako u 2. stupně se i ve 3. stupni u samohlásek a, o, u objeví přehlasovaná samohláska

klug - der, die, das klügste  chytrý - nejchytřejší
lang - der, die, das längste dlouhý - nejdelší
stark - der, die, das stärkste silný - nejsilnější


- končí-li přídavné jméno na -t, -d, -s, -sch, -ß, -x, -z nebo samohlásku, vkládá se před příponu kvůli snazší výslovnosti -e, tedy: -este

kalt - der, die, das kälteste  chladný - nejchladnější
neu - der, die, das neueste nový - nejnovější
süß - der, die, das süßeste sladký - nejsladší


b) kombinace předložky a přípony am a -sten se používá v přísudku (po slovesech sein, werden, bleiben), často stojí na konci věty

Sie ist am schönsten. Je nejkrásnější.
Dieses Haus ist am kleinsten. Tento dům je nejmenší.
Was ist am billigsten? Co je nejlevnější?4. NEPRAVIDELNÉ STUPŇOVÁNÍ

- některá přídavná jména mají nepravidelné tvary pro 2. a 3. stupeň (podobně jako např. české „dobrý - lepší - nejlepší“)
- tyto tvary je třeba se naučit zpaměti

DE stupnovani prid jm


5. POROVNÁVÁNÍ

- stupňování přídavných jmen slouží k porovnávání subjektů
- pokud chceme vyjádřit, že dva subjekty mají stejnou míru vlastnosti, použijeme so + 1. stupeň přídavného - jména + wie (v překladu „tak - jako“)
- alternativně lze použít i genauso - wie (v překladu „stejně tak - jako“)

Ich bin so glücklich wie du.  Jsem tak šťastný/á jako ty.
Du bist genauso gut wie dein Kollege. Jsi stejně tak dobrý/á jako tvůj kolega.


- pokud chceme vyjádřit rozdíl mezi dvěma subjekty, použijeme 2. stupeň přídavného jména a předložku als (než)

Ich habe mehr Geld als mein Mann.  Mám více peněz než můj muž.
Der Zug ist schneller als der Bus. Vlak je rychlejší než autobus.


- u superlativů se pro vyjádření rozdílu k ostatním subjektům používá předložka von (z)

Sie ist die größte von uns.  Je z nás největší.6. POUŽITÍ VE VĚTĚ

- stupňovaná přídavná jména můžeme použít na konci vět jako doplňky přísudku

Meine Schwester ist jünger als ich.  Moje sestra je mladší než já.
Welcher Weg ist am kürzesten? Která cesta je nejkratší?


- pokud chceme stupňovaná přídavná jména použít zároveň s podstatnými jmény jako atributy, nesmíme ani u nich zapomenout na skloňování a členy
- stupňovaná přídavná jména získávají stejné koncovky jako každé jiné přídavné jméno, tedy podle členu, pádu a rodu podstatného jména

Ich habe ein großes Auto.  Mám velké auto.
Jana hat ein größeres Auto. Jana má větší auto.
Robert hat das größte Auto. Robert má největší auto.

 

Hast du eine bessere Idee?  Máš lepší nápad?
Wir brauchen die neuesten Technologien. Potřebujeme nejnovější technologie.
Sie haben den besten Wein. Mají nejlepší víno.PAMATUJ

- ne všechna přídavná jména lze stupňovat. Nestupňujeme např.:
a) některá přídavná jména cizího původu

lila  lila
orange oranžová
prima prima

 
b) přídavná jména, u kterých to nedovoluje význam

tot  mrtvý
arbeitslos nezaměstnaný
blind slepý
schriftlich  písemný


c) absolutní přídavná jména

leer  prázdný
optimal optimální
maximal maximální