i-Studovna

Spojky

1. definice
2. druhy spojek a jejích členění


1. SPOJKY

= je neohebný slovní druh, který spojuje větné členy nebo věty


2. DRUHY SPOJEK A JEJICH ČLENĚNÍ


а)souřadící:
- mají tři významy: slučovací, odporovací, vylučovací

и
a
но
и́ли
то́же (resp. также)
и - и
не то́лько - но и
то - то

[i]
[a]
[no]
[íli]
[tóže, tákže]
[i, i]
[ni tóľka, no i]
[to, to]

a (resp. i)
a (resp. ale)
ale
nebo
také, (tak) též
a - a
nejen - ale také
jednou (to) - jednou (to)

a další

Мой па́рень и я хоти́м пое́хать отдыха́ть. [moj páriň i ja chatím pajéchať atdycháť] Můj přítel a já chceme si chceme jet odpočinout.
Мы мно́го рабо́таем, а отдыха́ть забыва́ем, но нам пора́ взять о́тпуск. [my mnóga rabótaim a atdycháť zabyváim no nám pará vzjáť ótpusk] Moc pracujeme a zapomínáme odpočívát, ale už je načase si vzít dovolenou.
Гре́ция и́ли Ита́лия? И́ли мо́жет быть Фра́нция? [grjécyja ili itálija ili móžyt byť fráncyja] Řecko nebo Itálie? Nebo možná Francie?
Там то́же хорошо́. [tam tóže charašó] Tam je také dobře.
И тё́плая пого́да и вку́сная еда́. [i tjóplaja pagóda i fkúsnaja jidá] I teplé počasí i chutné jídlo.
Но мы бу́дем не то́лько лежа́тьна пля́же, но и  интересова́ться достопримеча́тельностями. [no my búdim ni tóľka ližáť na pľáže no i intirisavátsa dastaprimičátiľnasťami] Ale my budeme nejen ležet na pláží, ale také se zajímat o památky.
То попла́ваем, то погуля́ем. [to paplávajem to paguľájem] Jednou si zaplaveme, jednou se projdeme.


b) podřadící:

- můžeme je členit na:

 1) oznamovací, účelové a srovnávací:

что
что́бы
как

[što]
[štóby]         
[kak]

že
aby
jak, jako

a další

Он сказа́л, что уста́л и хо́чет ку́шать. [on skazál što ustál i chóčit kúšať] (On) řekl, že je unavený a má hlad.
Он хо́чет, что́бы его́ де́вушка пригото́вила у́жин. [on chóčit štóby jivó djévuška prigatóvila úžyn] Chce, aby jeho přítelkyně uvařila večeři.
У них бу́дет у́жин, как в романти́ческом фи́льме - при свеча́х. [u nich búdit úžyn kak v ramantíčiskam fíľmě pri svičách] Budou mít večeři jako v romatickém filmu - při svíčkách.

2) časové:

когда́
пока́
едва́
лишь

[kagdá]
[paká]
[jidvá]
[liš]

kdy, když
zatímco, zatím, do(po)sud

jakmile, sotva
jen, pouze

a další

Когда́ ты пришё́л домо́й, я рабо́тала. [kagdá ty prišól damój ja rabótala] Když jsi přišel domu, já jsem pracovala.
Пока́ я рабо́тала, ты успе́л помы́ть посу́ду. [paká ja rabótala ty uspjél pamýť pasúdu] Zatímco já jsem pracovala, ty jsi stihl umýt nádobí.
Едва́ я зако́нчила рабо́тать, мы могли́ идти́ в теа́тр. [jidvá ja zakónčila rabótať my maglí ití f tiátr] Jakmile jsem dokončila práci, mohli jsme jít do divadla.
Спекта́кль дли́лся лишь два часа́. [spiktákľ dlílsa liš dva čisá] Představení trvalo pouze dvě hodiny.

3) účelové a podmínkové:

что́бы
для того́ что́бы
е́сли
е́сли бы

[štóby]
[dľa tavó štóby]
[jésli]
[jésli by]

ať, abych, abychom, abys, abyste, aby
abych, abychom, abys, abyste, aby
jestli, pokud, když
kdybych, kdybychom, kdybys, kdybyste, kdyby

a další

Я бы хоте́ла, что́бы ты пое́хала со мной в Берли́н. [ja by chatjéla štóby ty pajéchala sa mnój f birlín] Já bych chtěla, abys se mnou jela do Berlína.
Для того́ что́бы успе́ть всё посмотре́ть нам на́до е́хать на два дня. [dľa tavó štóby uspjéť fso pasmatrjéť nam náda jéchať na dva dňa] Abychom stihly vidět všechno, musíme jet na dva dny.
Е́сли у тебя́ бу́дет вре́мя, мы мо́жем е́хать на сле́дующей неде́ле. [jésli u tibjá búdit vrjémja my móžym jéchať na sľéduščej nidjéli] Pokud budeš mít čas, můžeme jet příští týden.
Е́сли бы ты зна́ла, как я по тебе́ соску́чилась! [jésli by ty znála kak ja pa tibjé saskúčilas'] Kdybys věděla, jak se mi po tobě stýská!

4) přípustkové:

хотя́
хоть
не смотря́ на то, что

[chaťá]        
[choť]
[ni smatrjá na to što]

aspoň
třeba, klidně

nehledě na to, že

a další

Он поруга́лся с жено́й и проси́л хотя́ бы како́го - нибу́дь сове́та. [on parugálsja s žynój i prasíl chaťá by kakóva-nibúť savjéta] On se pohádal s manželkou a chtěl po mě aspoň nějakou radu.
Е́сли бы я могла́, я бы хоть что - то ему́ посове́товала. [jésli by ja maglá ja by choť štó-ta jimú pasavjétyvala] Kdybych mohla, třeba bych mu něco poradila.
Не смотря́ на то, что он мой большо́й друг, я не смогла́ ему́ помо́чь. [ni smatrjá na to što on moj baľšój druk ja ni smaglá jimú pamóč] Nehledě na to, že je můj velký kamarád, nedokázala jsem mu pomoct.

5) důvodové a důsledkové:

так как
так что

[tak kak]
[tak što]

jelikož
takže

a další

Так как у меня́ температу́ра, я сего́дня не смогу́ пойти́ на рабо́ту. [tak kak u miňá timpiratúra ja sivódňa ni smagú pajtí na rabótu] Jelikož mám teplotu, dnes nebudu moct jít do práce.
Так что тепе́рь я не успе́ю во́время доде́лать свой прое́кт. [tak što tipjér’ ja ni uspjéju vóvrimja dadjélat’ svoj praékt] Takže teď nestihnu dodělat svůj projekt včas.


PAMATUJ


что́бы nikoli что бы