i-Studovna > angličtina > gramatika

To be

1. definice
2. formy
3. příklady


1. TO BE


Sloveso je nedůležitějším slovesem snad všech světových jazyků a samozřejmě i angličtiny.
Sloveso BÝT je nepravidelné sloveso a jeho tvary je třeba se naučit.

Následující tabulka ukazuje jeho použití v přítomném čase:

Tvary plné *Tvary stažené česky
zájmeno sloveso být zájméno sloveso být
I am I ´m já jsem
you are you ´re ty jsi
he is he ´s on je
she is she ´s ona je
it is it ´s ono je
we are we ´re my jsme
you are you ´re vy jste
they are they ´re oni jsou
*Stažené tvary se používají především v běžném hovoru.


2. FORMY

Sloveso být používáme v následujících formách:

1. Kladná věta I am a taxi driver.
podmět + sloveso
2. Záporná věta You are not happy.
podmět + sloveso + not
3. Otázka Is he at home?
sloveso + podmět

Otázku tvoříme jednoduchým přehozením podmětu a slovesa:

Are you busy? - Yes, I am.
- No, I‘m not.
Is it big? - Yes, it is.
- No, it isn’t.

Zapamatujte si, že v anglické větě (kromě vět rozkazovacích) musí být podmět vyjádřen. Není možné vynechat osobní zájmeno (I, you, he, …), jak je tomu v češtině. Porovnejte:

He is busy. Má moc práce.
Is she from Manchester? Je z Manchesteru?
No, she isn’t. Ne, není.


3. PŘÍKLADY


Kladná věta:
I am James Bond. I’m James Bond. Jsem James Bond.
You are my friend. You’re my friend. Jsi můj přítel.
He is busy. He’s busy. Je zaneprázdněný.
She is an agent. She’s an agent. Je agentka.
It is easy. It’s easy. Je to snadné.
We are at home. We’re at home. Jsme doma.
You are welcome. You’re welcome. Nemáš za co.
They are ready. They’re ready. Jsou připraveni.

Záporná věta:
I am not at the office. I’m not at the office. Nejsem v kanceláři.
You are not leaving. You aren’t leaving. Neodcházíš.
He is not texting me. He isn’t texting me. Nepíše mi smsku.
She is not my boss. She isn’t my boss. Ona není moje šéfová.
It is not cheap. It isn’t cheap. Není to levné.
We are not happy. We aren’t happy. Nejsme šťastní.
You are not prepared. You aren’t prepared. Nejsi připraven.
They are not rich. They aren’t rich. Nejsou bohatí.

Otázka:
Am I right? Am I not right? Mám pravdu? / Nemám pravdu?
Are you late? Aren’t you late? Jdeš pozdě? / Nejdeš pozdě?
Is he your friend? Isn’t he your friend? Je to tvůj kamarád? / Není to tvůj kamarád?
Is she married? Isn’t she married? Je vdaná? / Není vdaná?
Is it ok? Isn’t it ok? Je to v pořádku? / Není to v pořádku?
Are we all her? Aren’t  we all here? Jsme tady všichni? / Nejsme tady všichni?
Are you at work? Aren’t you at work? Jsi v práci? / Nejsi v práci?
Are they coming? Aren’t they coming? Přijdou? / Nepřijdou?


PAMATUJ

V češtině nemusíme vyjadřovat podmět, v angličtině MUSÍME podmět vyjádřit VŽDY!