i-Studovna > angličtina > gramatika

Sloveso can

1. definice
2. použití slovesa can
3. použití slovesa could

1. SLOVESO CAN

Sloveso can je jedním z nejpoužívanějších sloves v angličtině. Používá se k vyjádření schopnosti či příležitosti, žádosti nebo povolení a také když chceme vyjádřit, že je něco možné nebo naopak nemožné.
My si sloveso can ukážeme ve čtyřech nejběžnějších významech.

Gramatické vlastnosti slovesa can

- nemá infinitiv to can
- netvoří průběhový tvar canning
- v minulém čase se používá could canned
- je vždy ve stejném tvaru, nečasuje se, ve 3. osobě jednotného čísla se nemění he can (he cans)
- v otázce stojí jako pomocné sloveso před podmětem Can I go? Can I be there?
- zápor v nestaženém i staženém tvaru 
pozor, nestažený tvar se píše dohromady!
cannot / can´t
- vždy stojí před významovým slovesem, které je v základním tvaru bez to can do, can have, can be, can eat, can say


2. POUŽITÍ SLOVESA CAN

a) schopnost
I can
= umím; dovedu; jsem schopen

They can swim. Umí plavat.
I can’t run very quickly. Neumím běhat moc rychle.
Can she get us drinks for free? Dokáže nám sehnat pití zdarma?
Yes, she can. Ano, dokáže.

b) mít svolení
I can = mohu; sím; mám dovoleno
I can go to the cinema every Saturday. Můžu chodit do kina každou sobotu.
He cannot smoke here.  Tady nemůže kouřit.
Can they stay longer? Mohou zůstat déle?
OK, they can. Tak dobře, můžou.

c) možnost
I can = mohu; mám možnost
I can meet you there at 9. Může se tam s tebou potkat v devět.
He can’t afford that, he has no money. To si nemůže dovolit, nemá žádné peníze.
Can you come and help me with that? Můžeš přijet a pomoct mi s tím?
Yes, I can. I have nothing else to do. Ano, můžu. Nemám nic jiného na práci.

d) žádost (neformální)
Can you? = můžeš?
Can you give me a lift to the party? Můžeš mě na ten večírek zavézt?
Yes, I can. But we have to go now. Ano, můžu. Ale musíme vyrazit teď hned.
Can she get me my wallet? It’s over there. Může mně podat peněženku? Je támhle.
No, she can’t. It’s too high for her. Ne, nemůže. Je to pro ni moc vysoko.


3. POUŽITÍ SLOVESA COULD

a) jako minulý tvar slovesa can
I could answer your messages. Mohl jsem odpovědět na tvoje zprávy.
She could see how tired he was. Mohla vidět, jak byl unavený.
They could drive home safely. Mohli jet bezpečně domů.

b) zdvořilá žádost
Could you be so kind and help me?
Of course I can.
Byl bys tak hodný a pomohl mi?
Samozřejmě že můžu.
Could I sit next to you?
No, sorry. This seat is engaged.
Mohla bych sedět vedle tebe?
Ne, promiň. Tohle místo je obsazené.
Could they come a bit earlier?
Idon’t think they could manage that.
Mohli by přijít o chvilku dříve?
Nemyslím si, že by to mohli zvládnout.

c) zápor could tvoříme couln´t nebo could not

I just couldn’t watch her crying. Nemohl jsem ji vidět plakat.
She could not hear about those accidents. Nemohla slyšet o těch nehodách.
We couldn’t get there on time. Nemohli jsme tam dorazit včas.


PAMATUJ

I can do it. Můžu to udělat.
I am able to do it. Jsem schopen to udělat.
I will be able to do it. Budu to moct udělat.

I can be there. Můžu tam být.
I am allowed to be there. Mám povoleno tam být.
I was allowed to be there. Mohl jsem tam být.