i-Studovna

 SLOVESO БЫТЬ

 

1. Definice
2. Přítomný čas slovesa быть
3. Minulý čas slovesa быть
4. Budoucí čas slovesa быть


1.
Быть = být


2. Přítomný čas slovesa быть
- v přítomném čase se nepoužívají tvary slovesa быть 
- záporná částice не se píše odděleně
- porovnejte:

Он оди́н до́ма.                            [on adín dóma]                           (On) je sám doma.

Роди́тели в о́тпуске.                  [radítěli v ótpuskě]                      Rodiče jsou na dovolené.

Мы вме́сте де́сять лет.              [my vmjéstě ďésjať lět]               (My) jsme spolu deset let.

Я не сча́стлив.                            [ja ščáslif]                                   (Já) jsem nešťastný.

Ты на рабо́те?                            [ty na rabótě]                              (Ty) jsi v práci?

Нет, я в рестора́не.                   [nět ja v ristaráně]                       Ne, jsem v restauraci.


- doslovný překlad: 


On sám doma. Rodiče na dovolené.

My spolu deset let. Já nešťastný.

Ty v práci? Ne, v restauraci.

3. Minulý čas
- na rozdíl od češtiny se v ruštině pojí k slovesu (ke každému, nikoli pouze k быть) osobní zájmeno (nebo podstatné jméno)
- záporná částice не se píše odděleně a stoji vždy před slovesem
- sloveso быть má pro množné číslo (мы, вы, они) pouze jeden tvar: бы́ли

   я    был / была́    мы    бы́ли
   ты    был / была́    вы    бы́ли
   он / она́ / оно́    был / была́ / бы́ло    они́    бы́ли

Я была́ в кино́.                          [ja bylá f kinó]                              Byla jsem v kině.

Ты был в теа́тре.                       [ty byl f tiátrě]                              Ty jsi byl v divadle.

Мы не́ были вме́сте.                  [my ně býli vmjéstě]                    Nebyli jsme spolu.

 

Де́ти бы́ли в зоопа́рке.             [djéti býli v zaapárkě]                  Děti byli v ZOO.

Там был слон.                           [tam byl slon]                               Byl tam slon.

Но там не́ было ла́мы.              [no tam ně býla lámy]                  Ale nebyla tam lama.


4. Budoucí čas

   я    бу́ду    мы    бу́дем
   ты    бу́дешь    вы    бу́дете
   он / она́ / оно́    бу́дет    они́    бу́дутЯ бу́ду рисова́ть.                      [ja búdu risaváť]                           (Já) budu malovat.

Ты бу́дешь в Мадри́де.            [ty búdiš v madrídě]                     Ty budeš v Madridu.

Ма́ма бу́дет ра́да.                     [máma búdit ráda]                       Máma bude mít radost.

Мы бу́дем танцева́ть.               [my búdim tanciváť]                     (My) budeme tančit.

Вы бу́дете в Пра́ге.                  [vy búditě f prágě]                        Vy budete v Praze.

Они́ бу́дут петь.                        [aní búdut pěť]                             (Oni) budou zpívat.

 
PAMATUJ
- не se slovesy se píše vždy odděleně:

не быть

не бы́ло

не бу́дет