i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Slovesa s neodlučitelnou předponou

1. definice
2. neodlučitelné předpony
3. předpony odlučitelné i neodlučitelné
4. význam sloves předponami


1. SLOVESA S NEODLUČITELNOU PŘEDPONOU

- k jednoduchým slovesům se můžou připojovat předpony a měnit tak jejich význam
- v němčině existují předpony odlučitelné, neodlučitelné a předpony, které mohou mít obojí funkci a odlišný význam
- jedno sloveso může mít významové varianty s různými odlučitelnými i neodlučitelnými předponami
- odlučitelné předpony putují v přítomném čase na konec věty

Wann stehst du auf? V kolik vstáváš?
Ich stehe um acht Uhr auf. Vstávám v osm hodin.


- v příčestí minulém se mezi odlučitelnou předponu a kořen slovesa umístí předpona ge-

Ich bin um acht Uhr aufgestanden.  Vstal/a jsem v osm hodin.


- neodlučitelné předpony jsou pravým opakem


2. NEODLUČITELNÉ PŘEDPONY

- tyto předpony se od slovesa nikdy neodlučují:

DE tab predpony neodluc


hinter
- patří mezi smíšené předpony, tj. nepatří do této tabulky!

Die Farbe gefällt mir.  Ta barva se mi líbí.
Wir entdecken neue Talente. Objevujeme nové talenty.


- v minulém čase se žádná předpona ge- neobjeví

Ich habe das verstanden.  Rozuměl/a jsem tomu.
Sie haben einen Fehler entdeckt.  Objevili chybu.


- v otázce zůstává předpona taktéž u slovesa

Gefällt dir das Hotel?  Líbí se ti hotel?
Verstehen Sie uns? Rozumíte nám?3. PŘEDPONY ODLUČITELNÉ I NEODLUČITELNÉ 

- tyto předpony jsou u některých sloves odlučitelné a u jiných nikoliv

DE tab predpony castecne odluc


+ do tabulky patří i hinter-
- to, zda je předpona odlučitelná, je třeba naučit se společně s novým slovíčkem
- v doslovných významech se většinou předpona odlučuje
- ve významech metaforických a abstraktních bývá předpona neodlučitelná
Ich habe ein Buch übersetzt. 
Přeložila jsem knihu.
Das Schiff hat uns auf die Insel übergesetzt. Loď nás převezla na ostrov.
Er stellt sich in der Hütte unter. Schovává se v boudě.
Ihr unterstellt mir die Schuld am Misserfolg.  Přičítáte mi vinu za ten neúspěch.4. VÝZNAM SLOVES S PŘEDPONAMI

- odlučitelné předpony často jen upřesní původní význam slovesa, který můžeme odvodit

stehen 
aufstehen 
beistehen
stellen 
ausstellen 
vorstellen 
suchen 
aussuchen 
stát
vstát
stát při někom
postavit
vystavit
představit
hledat
vyhledat


- neodlučitelné předpony často úplně mění význam původního slovesa a musíme se je tak naučit

verstehen 
entstehen 
bestehen 
bestellen 
unterstellen 
versuchen
rozumět
vzniknout
obstát, vytrvat
objednat
přičítat, podezřívat
pokusit se


- slovesa s odlučitelnými předponami jsou označené ve slovníku, u neodlučitelných předpon tuto značku nenajdeme

auf|stehen 
gestehen 
vstát
přiznatPAMATUJ

- předpony cizího původu jsou vždy neodlučitelné

transformieren 
infiltrieren 
exportieren 
přeměnit
proniknout
vyvážet

Wir exportieren Waren nach Asien.  Vyvážíme zboží do Asie.- slovesa se dají formovat i s příslovci a jmény, které jsou vždy odlučitelné

teilnehmen 
freilassen 
weggehen 
účastnit se
propustit
jít pryč

 

Ich gehe lieber weg.  Jdu radši pryč.