i-Studovna > němčina > gramatika

 Skloňování podstatných jmen

1. definice
2. ženský rod
3. mužský rod
4. střední rod
5. slabé skloňování


1. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN

- německá podstatná jména se vždy píšou s velkým písmenem na začátku

Mann, Frau, Kind muž, žena, dítě
hund, blume, haus pes, květina, dům (chybný pravopis)
- skloňováním určujeme rod, číslo a pád podstatného jména
- existují tři rody: mužský, ženský a střední rod, učíme se je společně se slovíčkem
- rozlišujeme jednotné a množné číslo
- v němčině jsou ale na rozdíl od češtiny jen 4. pády: 1. pád – Nominativ, 2. pád – Genitiv, 3. pád – Dativ, 4. pád – Akkusativ
- gramatickým vyjádřením rodu je člen, kterým musí být doprovázeno až na výjimky každé podstatné jméno
- existuje člen určitý (der, die, das) a neurčitý (ein, eine, ein) (viz kapitola „Členy“)
- pravidelné skloňování se nazývá také „silné“ a skloňuje se jen člen. V jednotném čísle však 2. pád mužského a středního rodu přibírá navíc koncovku -(e)s.
- nepravidelné skloňování se nazývá „slabé“ a kromě členu se mění i koncovka podstatného jména


2. ŽENSKÝ ROD

DE tab podst.jm. sklonovani zensky


- podstatná jména s těmito koncovkami jsou typicky ženského rodu: -keit, -schaft, -heit, -ung, -in, -ion 

Die Freundschaft ist für mich wichtig. Přátelství je pro mne důležité.
Die Übung ist einfach. Cvičení je jednoduché.
Wir sind in einer schwierigen Situation. Jsme v těžké situaci.


- názvy rostlin bývají zpravidla ženského rodu, existuje ale mnoho výjimek
- označení pro ženy a ženské profese jsou ženského rodu, s výjimkou slov:

das Mädchen děvče
das Modell modelka


- ženské varianty profesí se tvoří koncovkou -in

der Lehrer - die Lehrerin učitel - učitelka
der Manager - die Managerin manažer - manažerka
der Sänger - die Sängerin zpěvák - zpěvačka3. MUŽSKÝ ROD

- v 2. pádě mužského rodu se přidává koncovka -(e)s

DE tab podst.jm. sklonovani muzsky


- podstatná jména s těmito koncovkami jsou typicky mužského rodu: -ismus, -or, -ant, -ent
- názvy dnů a měsíců jsou mužského rodu stejně jako krátká podstatná jména odvozená ze sloves bez koncovek

der Bau stavba
der Kauf koupě
der Sprung skok

 

Kennst du schon den Freund von Eva?
Znáš už Evina přítele?
Das ist der Wagen des Ministers. To je vůz ministra / ministrův vůz.
Heute ist ein schöner Tag. Dnes je krásný den.

 

4. STŘEDNÍ ROD

- stejně jako v mužském rodu je i ve středním v 2. pádě koncovka -(e)s

DE tab podst.jm. sklonovani stredni


- podstatná jména s těmito koncovkami jsou typicky středního rodu: -lein, -chen, -ment stejně jako podstatná jména s předponou Ge- 
- města, světadíly, barvy, zdrobněliny a podstatná jména vzniklá ze sloves jsou typicky středního rodu

Das ist der Besitzer des Haus es. To je majitel toho domu.
Ich fahre mit dem Auto. Jedu autem.
Sie brauchen ein Medikament. Potřebujete lék.5. SLABÉ SKLOŇOVÁNÍ

- týká se jen některých jmen a pouze v mužském rodu
- jediná výjimka v rodu středním:
das Herz srdce

- tato jména mají v 2., 3. a 4. pádu koncovku -en
- tato jména často končí na -e, -ent, -ant, -oge, -ist, -at
- jedná se většinou o názvy osob, národnosti nebo zvířata

DE tab podst.jm. sklonovani slabe

Diesen Menschen mag ich nicht.
Toho člověka nemám rád/a.
Ich arbeite mit einem Russen zusammen. Spolupracuji s jedním Rusem.
Die Jacke gehört dem Jungen. Bunda patří tomu chlapci.
Wir treffen den Kollegen um vier Uhr. S kolegou se potkáme ve čtyři.PAMATUJ


- zdrobněliny jsou vždy středního rodu
- tvoří se příponou -chen/ -lein a přehlasováním samohlásek a, o, u
- zdrobněliny nemění svůj tvar ani v plurálu 

Stelle das Buch auf das Tischlein. Polož knihu na stoleček.
Im Garten steht ein Gartenhäuschen.  V zahradě stojí zahradní domek.
Gita trinkt ein Gläschen Wein. Gita pije sklenku vína.