i-Studovna

Rozkazovací způsob sloves

1. definice
2. zápor
3. prosím = пожа́луйста
4. synonyma slova пожа́луйста


1. ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB SLOVES


- tzv. imperativ
- slovesný způsob, kterým se vyjadřuje přímý rozkaz, požadavek nebo zákaz
- slovesa jsou vždy v 2. osobě jednotného nebo množného čísla
- rozlišujeme rozkazovací způsob sloves v přítomném a budoucím čase

 2. osoba: ты (jednotné číslo)
- sloveso končí na koncovku

иди́
говори́
смотри́

[idí]
[gavarí]
[smatrí]

jdi
mluv
dívej se


Иди ́домо́й. [idí damój] Jdi domu.
Говори́ со мной. [gavarí sa mnoj] Mluv se mnou.
Смотри́, самолё́т! [smatrí samaľót] Podívej, letadlo!

2. osoba: вы (množné číslo)
- sloveso končí na koncovku -те

иди́те
говори́те
смотри́те

[idítě]
[smatrítě]
[gavarítě]

jděte
dívejte se
mluvte


Иди́те вме́сте. [idítě vmjéstě] Jděte spolu.
Говори́те гро́мче. [idítě vmj éstě] Mluvte hlasitějí.
Смотри́те вперё́д. [smatrítě fpirjót] Dívejte se dopředu.


2. ZÁPOR


- slovesa můžou vyjadřovat přání, prosbu nebo příkaz, který se nemá naplnit
- před sloveso se dává částice не

Не панику́й! [ni panikúj] Nepanikař!
Не уходи́! [ni uchadí] Neodcházej!
Не ходи́те на у́лицу. [ni chadítě damój] Nechoďte ven.
Не ищи́те меня́. [ni išítě miňá] Nehledejte mě.


3. PROSÍM = пожа́луйста


- často se pro vyjádření prosby používá (úvodního) slova пожа́луйста
- vyjadřuje slušnost
- sloveso vždy v 2. osobě množného čísla

Скажи́те, пожа́луйста, как пройти́ к по́чте? [skažýtě pažálsta kak prajtí k póčtě]

Poraďte mi, prosím, jak se dostanu k poště?

Пожа́луйста, не кричи́те. [pažálstá ni kričítě] Prosím, nekřičte.
Подскажи́те, пожа́луйста, где больни́ца? [patskažýtě pažálsta kdě baľníca] Povězte, prosím, kde je nemocnice?
Пода́йте мне, пожа́луйста, те перча́тки. [padájtě pažálsta tě pirčátki] Podejte mi, prosím,tamty rukavice.


4. SYNONYMA SLOVA пожа́луйста


jsou:

бу́дьте добры́
бу́дьте (tak) любе́зны

[búdtě dabrý]
[búdtě tak ľubjézny]

prosím
prosím / buďte tak laskav, laskava


- téměř se nepoužívají
- vyjadřují úrputnou prosbu a také to, že si mluvčí oslovované osoby velmi váží
- sloveso vždy v 2. osobě množného čísla

Бу́дьте добры́, не тро́гайте меня́. [búdtě dabrý ni trógajtě mińá] Prosím, nechte mě být (nebo: Prosím, nedotýkejte se mě).
Бу́дьте добры́, откро́йте мне дверь. [búdtě dabrý otkrójtě mně dvěr'] Otevřete mi, prosím, dveře.
Бу́дьте любе́зны, верни́те мне мой па́спорт. [búdtě ľubjézny virnítě mně páspart] Vraťte mi můj pas, prosím.
Бу́дьте так любе́зны, прикро́йте окно́. [búdtě tak ľubjézny prikrójtě aknó] Buďte tak laskav a přivřete okno.


PAMATUJ

- koncovky а -те

бе́гать - беги́ - беги́те
е́здить - е́зди - е́здите
положи́ть - положи́ - положи́те

[bjégať bigí bigítě]
[jézdiť jézdi jézditě]
[palažýť palažý palažýtě]

běhat - běž - běžte
jezdit - jezdi - jezděte
položit - polož - položte