i-Studovna > angličtina > gramatika

Rod podstatných jmen

1. definice


1. ROD PODSTATNÝCH JMEN

Rod podstatných jmen je v angličtině jednoduchý, na rozdíl od češtiny, nebo třeba od němčiny. V jednoduchosti lze říct, že rozdělení je velmi přirozené:

muž je rodu mužského a man / the man
žena je rodu ženského a woman / the woman
všechno ostatní je rodu středního a car / the car


Zvířata jsou všeobecně rodu středního:

The tiger is very nervous. Look at it. Ten tygr je velmi nervózní. Podívej se na něj.


Známe-li však pohlaví daného zvířete, což se většinou týká domácích mazlíčků, samozřejmě o nich mluvíme v ženském nebo v mužském rodě. Vyjadřujeme tím i bližší vztah:

I have a dog. Her name is Molly. Mám psa. Jmenuje se Molly.
I love my cat. He purrs so loud. Miluji moji kočku. Vrní tak hlasitě.

Protože ani podle přídavného jména, ani podle slovesa v anglické větě nepoznáme, o kom nebo
o čem je řeč, vždy musíme vyjádřit podmět: 
he My father is old. He is 64. Můj otec je starý. Je mu 64 let.
she Do you see the girl? She is my girlfriend. Vidíš tu dívku? Je to moje přítelkyně.
it Look at my watch, it is new. Koukni na moje hodinky, jsou nové.


Podstatná jména životná (tedy mužského a ženského rodu) mohou být:
univerzální (jedno slovo pro oba rody, proto rod poznáme pouze podle kontextu)

partner               partner, partnerka

Please, meet my partner. Her name is Lucy. To je moje partnerka. Jmenuje se Lucie.


secretary             tajemník, sekretářka

Wait for my secretary. He’ll be here any minute. Počkejte na mého tajemníka. Bude tu hned.


guest                    návštěvník, návštěvnice

Our thousandth guest is this lovely lady! Naší tisící návštěvnicí je tato milá dáma.


customer            zákazník, zákaznice

I know this customer. He’s my friend’s neighbour. Toho zákazník znám. Je to kamarádův soused.


student               student, studentka

Can you see that student? She is very pretty. Vidíš tu studentku? Je moc hezká.


friend                   přítel, přítelkyně

My best friend is gay. He’s not ashamed of it. Můj nejlepší kamarád je gay. Nestydí se za to.


boss                     šéf, šéfka

I don’t like my boss, he is too bossy. Nemám rád mou šéfku, je moc panovačná.


doctor                  doktor, doktorka

You have to see a doctor. He’ll tell you what to do. Musíš k doktorovi. Ten ti poradí, co dělat.


rodové dvojice (jsou to odlišné tvary stejného slova a je u nich patrné, zda jsou ženského či mužského rodu)

actor / actress
god / goddess
prince / princess
hero / heroine
man / woman

herec / herečka
bůh / bohyně
princ / princezna
hrdina / hrdinka
muž / žena


rodové protiklady (jsou to naprosto odlišná slova, ale je u nich opět patrné, zda jsou ženského či mužského rodu)

boy / girl
king / queen
father / mother
brother / sister
uncle / aunt

chlapec / dívka
král / královna
otec / matka
bratr / sestra
strýc / teta


Pokud ve větě hovoříme obecně o někom ve třetí osobě jednotného čísla bez ohledu na pohlaví (cestující / passenger , žák / pupil , pacient / patient atd.), potom v souvislosti s touto osobou použijeme zájmeno třetí osoby množného čísla (they / their / them):

Every passenger has to keep their ticket for possible inspection. Každý cestující si musí ponechat jízdenku pro případnou kontrolu.
If any pupil does not arrive to school on time, the teacher will not wait for them. Pokud některý žák nedorazí do školy včas, učitel na něj nebude čekat.
Every patient must fill in the form before they see the doctor. Každý pacient musí vyplnit formulář před tím, než se dostane k lékaři.PAMATUJ

Má-li člověk hodně blízký vztah k nějaké neživé věci, může o ní mluvit v životném rodě. Většinou se takto polidštěným věcem přisuzuje ženský rod:

Look, this is my ship. Isn’t she beautiful? Podívej, to je má loď. Není krásná?
Don’t ask me for a price for my motorbike. She’s not for sale! Neptejte se mně na cenu za moji motorku. Není na prodej!
I can rely on my car. She’d never let me down. Na moje auto se můžu spolehnout. Nikdy by mě nenechalo ve štychu.