i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Řadové číslovky, data a letopočty

1. řadové číslovky
2. letopočty
3. výrazy pro čas


1. ŘADOVÉ ČÍSLOVKY

- zapisují se číslovkou s tečkou: 1., 2., 3. atd.
- mohou se vyjadřovat i slovně: erste, zweite, dritte atd.
- tvoří se pomocí přípony za základní číslovkou

a) do 19. → přípona -t:
fünft -, neunt -, zwölft -, siebzehnt - atd.

b) od 20. → přípona -st:
achtundzwanzigst -, dreiunddreißigst -, sechsundfünfzigst- atd.

- skloňují se jako přídavná jména:
der achte Monatosmý měsíc
meine dritte Fraumoje třetí žena
das erste Jahr první rok
die zweiten Zähne druhé zuby

DE tab radove cislovky


- nepravidelné řadové číslovky:
1 = eins  1. = der erste (nikoliv: einste či einte)
3 = drei → 3. = der dritte (nikoliv: dreite)
7 = sieben → 7. = der siebte nebo der siebente (možné oba tvary)
8 = acht → 8. = der achte (nikoliv: achtte)


- řada začíná prvním: der, die, das erste a končí posledním: der, die, das letzte:

Der erste Tag der Woche ist der Montag. První den v týdnu je pondělí.
Der Dezember ist der letzte Monat des Jahres. Prosinec je posledním měsícem roku.


- číslovky vyjadřující výčet (tzv. podílné číslovky) se tvoří z řadových číslovek příponou -ens :

1) erstens → za prvé
2) zweitens → za druhé
3) drittens → za třetí
4) viertens → za čtvrté
8) achtens → za osmé
10) zehntens → za desáté

 

2. LETOPOČTY

- letopočty se v němčině vyslovují dvěma odlišnými způsoby:

a) do roku 1999 po stovkách (nikoliv po tisících):
1836 - achtzehnhundertsechsunddreißig (nikoliv eintausendachthundert…)
1924 - neunzehnhundertvierundzwanzig (nikoliv eintausendneunhundert…)

b) od roku 2000 jako běžné číslovky:
2003 - zweitausenddrei
2170 - zweitausendeinhundertsiebzig

- zatímco v němčině jsou letopočty uváděny pouze v základních číslovkách, v češtině se mohou vyslovovat jak v základních, tak v řadových číslovkách:

im Jahre 1718
[siebzehnhundertachtzehn] →
roku/v roce sedmnáct set osmnáct
roku/v roce sedmnáctistém osmnáctém

- výraz rok, roku = Jahrim Jahre se použít nemusí, v hovorové řeči se nepoužívá:

Heute haben wir 2014. Dnes máme rok 2014.
Ich bin 1964 geboren. Narodil jsem v roce 1964.3. VÝRAZY PRO ČAS

DER TAG = den, DIE TAGE = dny
- v němčině jsou všechny dny mužského rodu:

der Montag → pondělí
der Dienstag → úterý
der Mittwoch → středa
der Donnerstag → čtvrtek
der Freitag → pátek
der Samstag → sobota
der Sonntag → neděle


- běžně užívaná spojení:

alle zwei Tagekaždé dva dny
auf den Tag genau na den přesně
Tag für Tagden co den, dennodenně
heute in vier Tagenode dneška za čtyři dny
vor drei Tagenpřed třemi dny
zweimal am Tagdvakrát denně
ein halber Tagpůl dne
jeden Tag = täglichkaždý den, denně

Der Tag hat 24 Stunden. Den má 24 hodin.
Guten Tag. Dobrý den.
Welchen Tag haben wir heute? Co je dnes za den?
Heute ist nicht mein Tag. Dnes nemám svůj den.
Den ganzen Tag ist sie zu Hause. Celý den je doma.


DER MONAT = měsíc, DIE MONATE = měsíce
- v němčině jsou všechny měsíce mužského rodu:

der Januar → leden der Juli → červenec
der Februar → únor der August → srpen
der März → březen der September → září
der April → duben der Oktober → říjen
der Mai → květen der November → listopad
der Juni → červen der Dezember → prosinec


- názvy některých měsíců lze v psaném textu zkracovat:
1 - Jan., 2 - Feb., 4 - Apr., 8 - Aug., 9 - Sept., 10 - Okt., 11 - Nov., 12 - Dez.

- běžně užívaná spojení:
alle drei Monate každé tři měsíce
Monat für Monat měsíc co měsíc, každý měsíc
nächsten Monats následujícího měsíce
von Monat zu Monat měsíc od měsíce
kommender Monat příští měsíc
jeden Monat = monatlichkaždý měsíc, měsíčně

Sie ist im sechsten Monat. (hovorově) Je v šestém měsíci (těhotenství).
Er bekam zehn Monate. (hovorově) Dostal deset měsíců (vězení).
Es dauert Wochen und Monate. Trvá to týdny a měsíce.


DIE STUNDE = hodina, DIE STUNDEN = hodiny
DIE MINUTE = minuta, DIE MINUTEN = minuty
DIE SEKUNDE = sekunda, DIE SEKUNDEN = sekundy

 


PAMATUJ

Uvádíme-li datum narození žijících osob, používáme sloveso SEIN:

Herbert ist am 21. Oktober 1976 geboren.
[am einundzwanzigsten Oktober neunzehnhundertsechsundsiebzig]
Herbert se narodil 21. října 1976.
Ich bin 1969 geboren. Narodil jsem se roku 1969.


Pokud však hovoříme o zesnulých osobách, používáme sloveso WERDEN:

Karl IV. wurde am 14. 5. 1316 geboren. Karel IV. se narodil 14. 5. 1316.
Mein Opa wurde 1923 geboren. Můj dědeček se narodil roku 1923.