i-Studovna

Přivlastňovací zájmena

1. definice
2. můj, tvůj, svůj
3. náš, váš
4. jeho, její, jejích1. PŘIVLASTŇOVACÍ ZÁJMENA


- označují přivlastňování
- ve větě zastupují přídavné jméno
- jsou mužského, ženského nebo středního rodu
- vyjadřují první, druhou nebo třetí osobu
- jsou jednotného nebo množného čísla


2. MŮJ, TVŮJ, SVŮJ


мой / моя́ / моё́ / мои́ můj, moje, moje, mojí (a moje)
тво́й / твоя́ / твоё́ / твои́ tvůj, tvoje, tvoje, tvoji (a tvoje)
сво́й / свою́ / своё́ / свои́ svůj, svoji, svoje, svoji (a svoje)

Моя́ соба́ка. [majá sabáka] Můj pes.
Где твой брат?   [gdě tvoj brat] Kde je tvůj bratr?

RU tab privlastnovaci zajmena 1


Я люблю́ свой огоро́д. [ja l'ubljúsvoj agarót] Mám ráda svoji zahradu.
Мой дом краси́вый. [moj dom krasívyj] Můj dům je krásný.
У моего́ па́пы нет забо́т. [u majivó pápy nět zabót] Můj otec nemá starosti.
Мое́й ма́ме ску́чно. [majéj mámě skúčna] Mé mámě je smutno.
Возьми́ мою́ кни́гу. [vaz’mí majú knígu] Vem mou knihu.
В мое́й маши́не нет ра́дио. [v majéj mašýně nět rádio] V mém autě není rádio.
Не плати́ мои́ми деньга́ми. [ni platí maími diňgámi] Neplať mými penězi.


- stejně se skloňují zájmena твой (tvůj), свой (svůj)
- tvary pro množné číslo - мои́, твои́, свои́ - jsou stejné pro všechny rody

Твое́й маши́ны нет на парко́вке. [tvajéj mašýny nět na parkófkě] Tvé auto není na parkovišti.
Твои́ми пирога́ми я не нае́лась. [tvaími piragámi ja ni najélas'] Nenajedla jsem se tvými koláči.
Улыбни́сь своему́ па́рню. [ulybnís’svaimú párňu] Usměj se na svého přítele.
Расскажу́ о свои́х друзья́х. [raskažú a svaích druz'jách] Povyprávim o svým přátelích.


3. NÁŠ, VÁŠ

наш / на́ша / на́ше / на́ши náš, naše, naše, naše

RU tab privlastnovaci zajmena 2


ваш / ва́ша / ва́ше / ва́ши váš, vaše, vaše, vaše

Наш дом кори́чневого цве́та. [naš dom karíčněvava cvjéta] Náš dům je hnědý.
У на́шего дру́га есть сын. [u nášyva drúga jesť syn] Náš kamarád má syna.
На́шему щенку́ ме́сяц. [vášemu šinkú mjésac] Našemu štěněti je měsíc.
На́до навести́ть на́шу ба́бушку. [náda navistíť nášu bábušku] Musíme navštívit naši babičku.
В на́шей дере́вне хорошо́. [v nášej dirjévni charašó] V naši vesnici je dobře.
Согла́сны с на́шими усло́виями. [saglásny s nášymi uslóvijami] Souhlasí s našimi podmínkami.


- stejně se skloňuje zájmeno ваш (váš)

О ва́шей пробле́ме я зна́ю. [a vášej prabljémě ja znáju] Vím o vašem problému.
Ва́шим цвета́м ну́жно со́лнце. [nášym cvitám núžna sónce] Vaše květiny potřebují slunce.


4. JEHO, JEJÍ, JEJÍCH


- zájmena pro 3. osobu čísla jednotného a množného mají jeden tvar
- neskloňují se

его́ [jivó] jeho
её́ [jijó] její
их [ich] jejích

Его́ жена́ краси́вая. [jivó žiná krasívaja] Jeho žena je krásná.
Её́ кварти́ра больша́я. [jijó kvartíra bal'šája] Její byt je velký.
Их сын у ба́бушки. [ich syn u bábuški] Jejích syn je u babičky.


PAMATUJ


- v dopisech se přivlastňovací zájmeno 2. osoby zpravidla píše s velkým písmenem

Ты, Тво́й    Ty, Tvůj (zřídka)
Вы, Ваш     Vy, Váš (často)