i-Studovna > angličtina > gramatika

Přítomný čas průběhový

1. definice
2. použití
3. pravopisné změny


1. PŘÍTOMNÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ


Přítomný čas průběhový ( Present continuous) je gramatický jev, který nám pomáhá vyjádřit něco, co probíhá právě teď nebo po určitou dobu, řekněme „kolem současnosti“.


2. POUŽITÍ

1. Použijeme ho pro děj, který probíhá právě v okamžiku, kdy o něm mluvíme.


It’s raining. Prší.
He is taking shower now. Právě se sprchuje.
They’re having dinner. Večeří.
What are you doing? Co děláš?
My TV isn’t working. Moje televize nefunguje.

2. Tento čas použijeme také pro situace, které neprobíhají právě teď v tuto chvíli, ale po určitou dobu „kolem současnosti“. Jde tedy o dočasnou činnost, kterou jsme začali, ale ještě nedokončili a momentálně ji třeba neděláme: 


We are studying English. Studujeme angličtinu.
I am reading a great book. Čtu skvělou knihu.
What are you eating? Co to jíš?
Are you still building your new house? Stavíš ještě pořád svůj nový dům?
She’s not living in Paris now. Teď zrovna v Paříži nebydlí.


3. Přítomný čas průběhový použijeme také pro vyjádření naplánované činnosti, ke které dojde v blízké budoucnosti nebo v konkrétní dobu v budoucnosti:


I’m coming to see you next week. Přijdu se na tebe příští týden podívat.
He’s going to Manchester on Sunday. V neděli jede do Londýna.
I’m meeting him at 10:00. Setkám se s ním v deset hodin.
Is she coming here tonight? Přijde sem dnes?
We’re not going to Italy this summer. Letos v létě do Itálie nejedeme.


3. PRAVOPISNÉ ZMĚNY

Je třeba zmínit několik pravopisných změn, ke kterým může dojít.

Většina sloves v angličtině vyjadřuje děj. Tato slovesa používáme v průběhových časech, tedy i v přítomném čase průběhovém tak, že k nim jednoduše přiřadíme koncovku -ing:

EN_tabulka c.1


Angličtina má však i několik tzv. stavových sloves a to jsou ta, která vyjadřují stav. Tato slovesa nelze použít v průběhových časech a koncovku -ing k nim přiřadit nemůžeme:

EN_tabulka c.2

 

Jak už jsme se dříve zmínili při připojování koncovky -ing může dojít k určitým pravopisným změnám.

1. Jednou z těchto změn je zdvojení koncové souhlásky. Pravidlo v tomto případě zní:
    je-li před poslední samohláskou JEDNA souhláska, pak průběhový tvar vytvoříme             zdvojením koncové souhlásky + koncovka -ing

EN_tabulka c.3

 

2. Druhou z těchto změn je změna konce slova. Pravidlo v tomto případě zní:
    končí-li sloveso hláskami -ie, pak průběhový tvar vytvoříme jejich změnou
    na -y + koncovka -ing

EN_tabulka c.4


3. A poslední pravidlo zní:
    končí-li sloveso samohláskou -e, pak průběhový tvar vytvoříme vynecháním této               souhlásky + koncovka -ing

EN_tabulka c.5


PAMATUJ


Stejně, jako u jakékoli jiné otázky i v případě otázky v přítomném čase průběhovém leží tázací zájmeno na začátku věty PŘED pomocným slovesem:

Where are you staying? Kde bydlíte?
What are you doing? Co děláte?
Where is he going? Kam jde?