i-Studovna > angličtina > gramatika

Přítomný čas prostý

1. použití času1. POUŽITÍ ČASU

1. Používá se k vyjádření stavů nebo činností, které mají vzhledem k podmětu stálou platnost, např.:  

She is a very good mother. Je velmi dobrá matka.
They like travelling. Rádi cestují.


Do této kategorie patří i informace o něčích dovednostech:  

She runs very quickly. Velmi rychle běhá.
Tom speaks Japanese. Tom mluví japonsky.2. Vyjadřuje pravidelně se opakující děj v přítomnosti a používá se často s příslovci času označujícími častost, např.:

He never drinks milk. Nikdy nepije mléko.
Ann goes to the gym once a month. Ann chodí do posilovny jednou za měsíc.
I do my homework every day. Každý den si dělám úlohy.3. Tento čas se používá i k vyjádření obecně platných skutečností nebo v příslovích, např.:

The Moon revolves round the Earth. Měsíc obíhá kolem Země.
The Sun rises every day. Slunce vychází každý den.
A friend in need is a friend indeed. V nouzi poznáš přítele.4. Jeho pomocí vyjadřujeme také trvalé city nebo přesvědčení, např.:

They love Swiss chocolate. Milují švýcarskou čokoládu.
I believe in God. Věřím v Boha.
I see what you mean. Chápu, co máš na mysli.5. A nakonec můžeme tento čas použít také k vyjádření budoucnosti, je-li děj součástí nějakého časového rozvrhu (jízdní řád, začátky představení apod.), např.:

The bus leaves at 10 o’clock. Autobus odjíždí v 10 hodin.
The play starts at 8 o’clock. Hra začíná v osm.PAMATUJ


Přítomný čas prostý popisuje činnosti, které se dějí obvykle, opakovaně, často nebo někdy. Jedná se tedy o děje, ke kterým dochází v přítomnosti, ale ne nyní!