i-Studovna
 

 PŘÍSLOVCE

 

1. Definice
2. Tvorba příslovcí

3. Přízvuk
4. Stupňování příslovcí

1. Příslovce

= neohebný slovní druh, který označuje způsob děje, dobu děje, místo dějě, míru a stupeň

- nejčastějí odpovídá na otázku как? (jak?)


Druhy příslovcí:


a) příslovce způsobu:

бы́стро[býstra]    rychle

ве́село [vjésila]    radostně


b) příslovce míry:

о́чень   [óčiň]       velmi

немно́го    [nimnógo]  trochu


c) příslovce místa:

спра́ва [správa]   zprava, z pravé strany

далеко́ [dalikó]    daleko


d) příslovce času:

давно́   [davnó]   dávno

сего́дня[sivódňa]dnes


e) příslovce příčiny:

назло́                         [nazló]                             naschvál

наро́чно                    [naróšna]                         úmyslně

2. Tvorba příslovcí

- nejčastěji se příslovce tvoři od přídavných jmen pomoci přípony -o  


интерéсный
- интерéсно                    zajímavý - zajímavě

чи́стый - чи́сто                                    čistý - čisto

вку́сный - вку́сно                                chutný - chutně


Нам бы́ло интере́сно.                       [nam býla intirjésna]                  Bavilo nás to.

Там чи́сто.                                          [tam čísta]                                 Tam je čisto.

Как вку́сно!                                        [kak fkúsna]                               Jak lahodné!


- řada příslovcí se tvoří pomocí předpony по-, jsou oddělená pomlčkou a zakončená na -и, -ому, -ему

ру́сский - по-ру́сски                           ruský - rusky

но́вый - по-но́вому                             nový - nově

твой - по-тво́ему                                tvůj - po tvém

Говори́ по-ру́сски.                            [gavarí parúski]                          Mluv rusky.

Сде́лай э́то по-но́вому.                    [sdjélaj éta panóvamu]              Udělej to znovu (jinak).

По-тво́ему я не права́.                      [patvójmu ja ni pravá]               Po tvém já nemám pravdu.


- další příslovcí se tvoří: 

     - za pomoci přípony во- (в-) 

во -пе́рвых                                           [vapjérvych]                              za prvé 

в-тре́тьих                                            [ftrětjích]                                    za třetí 

    - za pomoci přípony ко́е-

Ко́е-что краси́вое.                              [kójé što krasívaje]                   Něco hezké.

     - za pomoci koncovek -то, -ли́бо, -нибу́дь

Что-то там лежи́т.                                [štóta tam ližýt]                       Něco tam leží.

Кто-ли́бо мо́жет сюда́ придти́.           [któ líba móžyt sjúda prití]       Sem může příjit kdokoli.

Купи́ что-нибу́дь удо́бное.                  [kupí što nibúď udóbnaje]        Kup něco pohodlné.

3. Přízvuk

- přízvuk u příslovce není vždy zachován na stejné slabice jako u přídavných jmen


холо́дный
- хо́лодно                             studený - chladno

сухо́й - су́хо                                           suchý - sucho

хоро́ший - хорошо́                                dobrý - dobře

да́вний - давно́                                      dávný - dávno


Вчера́ бы́ло хо́лодно.
                         [fčirá býla chóladna]                Včera bylo chladno.

Здесь су́хо.                                            [sděs’ súcha]                          Tady je sucho.

Там хорошо́.                                          [tam charašó]                          Tam je dobře.

Я зна́ю его́ давно́.                                 [ja znáju jivó davnó]                Znám ho dlouho.

 
4. Stupňování příslovcí


Druhý stupeň
(komparativ):


a)
jednoduché stupňování 

- se tvoří za pomoci přípon -ее (- ей), -ше, -е

краси́во - краси́в ее                                [krasíva krasivjéje]                   hezký - hezčí

си́льно - сильн е́й                                    [síľna siľnjéje]                          silně - silněji

далеко́ - да́ль ше                                     [dalikó dál'še]                          daleko - dál

гро́мко - гро́мч е                                      [grómka grómče]                    hlasitě - hlasitěji


b) složité stupňování

- se tvoří za pomoci slov бо́лее (více) a ме́нее (méně)


бо́лее
ве́село                                           [bólije vjésila]                           více veselo

ме́нее сла́дко                                           [ménije sládka]                        méně sladké


Třetí stupeň
(superlativ):

- se tvoří přidáním slova всех ke tvaru příslovce v komparativu

 

(высоко́) вы́ше всех                                [vysakó, výšy fsěch]               (vysoko) nejvýš

(у́мно) умне́е всех                                   [úmna, umnjéje fsěch]            (chytře) nejchytřeji


PAMATUJ

- výrazy, kde je tento tvar v přísudku, se do češtiny překládají za pomocí přídavného jména ve středním rodě 

Э́то ва́жно.                                             [éta vážna]                              To je důležité.

Всё пло́хо.                                              [fso plócha]                             Všechno je špatné.