i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Příslovce

1. definice
2. druhy příslovcí
3. zájmenná příslovce
4. stupňování příslovcí

1. PŘÍSLOVCE

- příslovce upřesňují ve větě vlastnosti, děje a okolnosti
- lze jimi vyjádřit místo, čas, způsob a příčina
- jsou neohebná, neskloňují se
- mohou se vztahovat k jednomu slovu (podstatnému jménu, přídavnému jménu, slovesu i příslovci) nebo k celé větě
- nejčastěji se používají jako příslovečná určení:

Ich mache das ungern. Dělám to nerad.
Sophie spricht schnell. Sofie rychle mluví.


2. DRUHY PŘÍSLOVCÍ

Příslovce času:
- vyjadřují čas, ve kterém událost probíhá
- ptáme se na ně příslovcem wann? - kdy?
- odpovídají rovněž na otázky:
seit wann? - od kdy?, bis wann? - dokdy?, wie oft? - jak často?, wie lange? - jak dlouho?

heute
gestern
morgen
morgens
vormittags
nachmittags
abends
damals
sofort
später
danach/dann
einmal
bald
schon
dnes
včera
zítra
ráno
dopoledne
odpoledne
večer
tenkrát
okamžitě
později
pak
jednou
brzy

Wir waren damals jung. Tehdy jsme byli mladí.
Morgens gehe ich laufen. Ráno jdu běhat.
Rufe später an. Zavolej později.

Příslovce místa:
- popisují místo, ve kterém děj probíhá
- ptáme se na ně příslovci wo? - kde?, wohin? - kam?, woher? - odkud?

dort
hier/da
rechts
links
draußen
drinnen
oben
unten
hinten
überall
zurück

tam
tady
vpravo
vlevo
venku
uvnitř
nahoře
dole
vzadu
všude
zpátky, zpět

Hier bin ich zu Hause. Tady jsem doma.
Drinnen ist es warm. Uvnitř je teplo.
Biegen Sie links ab! Zahněte doleva!

- na otázku wohin? - kam? odpovíme dorthin - tam

Wohin stellst du das Buch? Kam položíš knihu?
Ich stelle es dorthin. Položím ji támhle.


- na otázku wo? - kde?  odpovíme dort - tam

Wo liegt das Buch? Kde leží ta kniha?
Das Buch liegt dort. Kniha leží tam.


Příslovce způsobu:
- vyjadřují způsob, kterým děj probíhá
- ptáme se na ně příslovcem wie? - jak?
- ptát se můžeme i auf welche Weise? / in welcher Weise? - jakým způsobem?
- jako způsobová příslovce se používají i některá přídavná jména

gern
ungern
so
falsch
richtig
schnell
langsam
zu
besonders
vielleicht
wenig

rád
nerad
tak
špatně
správně
rychle
pomalu
příliš
obzvlášť
možná
málo

Ich fahre schnell nach Hause. Jedu rychle domů.
Habe ich richtig geantwortet? Odpověděl/a jsem správně?
Er hilft uns gern. Rád nám pomůže.

Příslovce příčiny:
- popisují příčinu (důvod), kvůli které děj probíhá
- ptáme se na ně příslovci warum? / weshalb? - proč?, wieso? - jak to?, wozu? - k čemu?


also
deshalb / darum
jedenfalls
trotzdem
daher

takže
proto
v každém případě
přesto
tedy

Es regnet. Prší.
Deshalb bleiben wir zu Hause. Proto zůstaneme doma.


3. ZÁJMENNÁ PŘÍSLOVCE

- používají se při označení věcí a abstraktních pojmů
Wovon sprichst du?                                      O čem mluvíš?
- nepoužívají se u označení osob a zvířat
Von wem sprichst du?                                   O kom mluvíš?
- tvoříme je spojením předložky s předponou wo (při otázce) a da (při odpovědi) 
- pokud předložka začíná na samohlásku, vkládá se doprostřed slova hláska -r-, např. worin
- do češtiny se překládají jako předložka a ukazovací zájmeno (např. o tom, s čím, o čem aj.)

worüber = wo + r + über
darüber = da + r + über
wozu = wo + zu
dazu = da + zu
womit = wo + mit
damit = da + mit

- při tvorbě příslovce se použije předložka, která se váže k danému slovesu
- to, se kterou předložkou se sloveso pojí (tzv. rekci sloves), je nutné se dobře naučit
např. fragen nach / fragen auf/an  - ptát se na

Woran denkst du? Na co myslíš?
Wir interessieren uns dafür. Zajímáme se o to.
Sie freuen sich darauf. Těší se na to.


4. STUPŇOVACÍ PŘÍSLOVCÍ

- některá příslovce lze stupňovat
- jsou to především ta, která mají stejný tvar jako přídavná jména, např.:

schnell

gut
fleißig

rychlý, rychle
dobrý, dobře
pilný, pilně


- 2. stupeň se tvoří příponou -er (tvar odpovídá neskloňovanému tvaru přídavného jména)
- 3. stupeň se tvoří předložkou am a příponou -sten/-esten

langsam - langsamer - am langsam sten    pomalu- pomaleji - nejpomaleji 
oft - öfter - am öft esten často - častěji - nejčastěji 
fleißig - fleißiger - am fleißig sten pilně- pilněji - nejpilněji

- nepravidelně stupňovaná příslovce

gern - lieber - am liebsten rád - radši - nejradši
bald - eher - am eheste brzy - dříve - nejdříve
viel - mehr - am meisten hodně - více - nejvíce
gut - besser - am besten dobře - lépe - nejlépe

Ich möchte lieber Tee. Raději bych chtěla čaj.
Schneller darfst du nicht fahren. Rychleji jet nesmíš.
Er kommt immer am spätesten. Přichází vždy nejpozději.
Sie läuft am besten von allen. Běhá ze všech nejlépe.


PAMATUJ

- stejně jako u přídavných jmen lze zesílit i intenzitu příslovcí:

Audi ist besser als Opel. Audi je lepší než Opel.
Audi ist viel besser als Opel. Audi je mnohem lepší než Opel.