i-Studovna > angličtina > gramatika

Příslovce četnosti

1. definice
2. konkrétní příslovce
3. nekonkrétní příslovce1. PŘÍSLOVCE ČETNOSTI

Mezi příslovce četnosti (Adverbs of frequency) řadíme výrazy vyjadřující odpověď na otázku Jak často? (How often?). Tyto příslovce můžeme rozdělit podle toho, jaké časové omezení vyjadřují. 

Mohou určovat konkrétní délku doby nebo přesnou chvíli, mohou ale naopak být i zcela neurčitá.


2. KONKRÉTNÍ PŘÍSLOVCE

Nyní se naučíme několik příslovcí, která určují, jak často se určitá situace děje, a to v konkrétních termínech.

Děj se může odehrávat:

hourly
daily
weekly
monthly
every day
twice a year
once
twice
three times
každou hodinu
denně
týdně
měsíčně
každý den
dvakrát ročně
jednou
dvakrát
třikrát

I do exercises daily. Cvičím každý den.
She comes for dinner monthly. Jednou za měsíc přijde na večeři.
We visit our friends once a week. Naše kamarády naštěvujeme jednou týdně.3. NEKONKRÉTNÍ PŘÍSLOVCE

I další typ příslovcí nám svým obsahem naznačuje, jak často ke konkrétní situaci dochází, ale jejich vyjádření už délku doby nespecifikuje tak přesně:

always
usually
sometimes
rarely
occasionally
never
neustále
obvykle
někdy
zřídka
příležitostně
nikdy

He always wakes up at 7 o’clock. Vždy vstává v 7 hodin.
I sometimes eat at my parents’. Někdy jím u rodičů.
She rarely feel nervous on the stage. Málokdy je na jevišti nervózní.
My brother studies just occasionally. Můj bratr se učí jen příležitostně.
He will never see her again. Už ji nikdy neuvidí.

  

Pozor! V angličtině se ve větách používá vždy pouze jeden zápor. Takže za slovem never, které už samo o sobě zápor vyjadřuje, následuje kladná věta.


PAMATUJ

Příslovce stavíme ve větě před významové sloveso. Delší příslovce však použijeme až na konci věty. 
A nikdy nepoužívejte další zápor, pokud jste ve větě již použili příslovce never!