i-Studovna > němčina > gramatika

 Přídavná jména

1. definice
2. přídavná jména v přísudku a přislovečném určení
3. skloňování přídavných jmen


1. PŘÍDAVNÁ JMÉNA

- pojmenovávají vlastnosti předmětů, živočichů, abstrakt, činností nebo stavů
- v základním tvaru nemají (na rozdíl od češtiny) rod a číslo:

neu nový, nová, nové
gelb žlutý, žlutá, žluté
schlecht špatný, špatná, špatné
praktisch praktický, praktická, praktické


- používají se: 
a) v přísudku po sein, werden, bleiben - nemění se 

Der Apfel ist sauer. Jablko je kyselé.


b) jako příslovečné určení - nemění se 

Das Auto fährt langsam. Auto jede pomalu.


c) v přívlastku - skloňují se 

Er hat einen neuen Computer. Má nový počítač.
Ich will die blauen Hose. Chci (ty) modré kalhoty.
Sie trinken nur helles Bier.  Pijí jen světlé pivo.2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA V PŘÍSUDKU A PŘÍSLOVEČNÉM URČENÍ

- přísudek je základní větný člen, který není závislý na jiném větném členu. Shoduje se s podmětem, kterému přisuzuje činnost, stav nebo vlastnost.
- příslovečné určení je rozvíjející větný člen, závislý na slovese, přídavném jméně či příslovci. Vyjadřuje okolnosti nebo vztahy, za kterých děj probíhá.
- přídavná jména nemění tvar - je pro všechny rody a obě čísla je stejný
- stojí na konci věty

Die Brücke ist sehr alt Most je velmi starý.
Die Schuhe sind rot Boty jsou červené.
Wir sind glücklich Jsme šťastní.
Das ist schade To je škoda.
Das ist verboten To je zakázáno.
Sie lernt schnell. Rychle se učí.
Ich fühle mich gesund Cítím se zdravá.


3. SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

 

- přídavná jména v přívlastku stojí před podstatným jménem
- přívlastek je rozvíjející větný člen, který je závislý na podstatném jméně a rozvíjí je
- skloňují se třemi způsoby - rozlišujeme:

a) přídavná jména za členem určitým:

vložit tabulku (!)

Der blaue Rock steht dir gut.  (Ta) modrá sukně ti sluší.
Die neue Kollegin ist sehr nett. (Ta) nová kolegyně je velmi milá.
Das kleine Kind schläft. (To) malé dítě spí.
Die alten Schuhe sind bequem. (Ty) staré boty jsou pohodlné.b) přídavná jména za členem neurčitým:

vložit tabulku (!)

Heute ist ein großer Tag.  Dnes je velký den.
Barbara ist eine tolle Freundin. Barbara je skvělá kamarádka.
Das ist ein schönes Haus. To je krásný dům.c) přídavná jména, kterým člen nepředchází:

vložit tabulku (!)

Regelmäßiger Sport hält fit. 
Pravidelný sport udržuje fit.
Heiße Suppe tut dir gut. Horká polévka ti udělá dobře.
Warmes Bier schmeckt mir nicht. Teplé pivo mi nechutná.
Dort stehen neue Autos. Stojí tam nová auta.


 

PAMATUJ

U přídavných jmen na -el odpadá e před koncovkou:

dunkel - tmavý, tmavá, tmavé:
Der Raum ist dunkel. → ein dunkler Raum 
komfortabel - komfortní:  
Das Haus ist komfortabel → ein komfortables Haus