i-Studovna

Přídavná jména

1. definice
2. skloňování přídavných jmen
3. stupňování přídavných jmen


1. PŘÍDAVNÁ JMÉNA


- rozlišujeme je na:

a) jakostní = označují různé vlastnosti předmětu

стáрый дом
краси́вая дéвушка

[stáry dom]
[krasívaja djévuška]

starý dům
hezká dívka


b) vztahová = označují materiál, z nějž byl předmět vyroben

стекля́нный стакáн
деревя́нная дверь

[sťěkľány stakán]
[ďěrěvjánaja dvěr']

skleněná sklenička
dřevěné dveře


c) přivlastňovací = označují vztah předmětu k někomu (člověk, zvíře)

мáмин торт
собáчья бýдка

[mámin tort]
[sabáčja bútka]

maminčin dort
psí bouda2. SKLOŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝM JMEN


- ruská přídavná jména se v rodu, čísle a pádu shodují se slovem, ke kterému se vztahují
- v množném čísle existuje pouze jeden tvar pro všechny tři rody 

a) s tvrdým kmenem:

Vzor нóвый:
- podle vzoru нóвый se skloňují přídavná jména s přízvukem na kmeni (např. дли́нный - dlouhý изве́стный - známý , весё́лый - veselý )

TABULKA (!)

нóвый чемодáн [nóvy čimadán] nový kufr
изве́стная певи́ца [izvjésnaja pivíca] známá zpěvačka
весё́лое настрое́ние [vis'ólaje nastrajénije] veselá nálada
дли́нные во́лосы [nóvaja rikláma] dlouhé vlasy

Vzor молодóй:
- podle vzoru молодóй se skloňují přídavná jména s přízvukem na koncovce (např. голубо́й - modrý , плохо́й - špatný, дорого́й - drahý )
- v 1. a 4. pádu mužského rodu vzoru молодóй je koncovka -ой
- ostatní koncovky vzoru молодóй jsou totožné s koncovkami vzoru нóвый

молодóй мужчи́на [maladój muščína] mladý muž
плоха́я пого́да [plachája pagóda] špatné počasí (“počasí” v RJ = ž. r.)
голубо́е не́бо [galubóje ňéba] modré nebe
дороги́е маши́ны [daragíje mašýny] drahá auta

b) s měkkým kmenem:

- měkká přídavná jména obvykle označují čas nebo polohu v prostoru (např. вчера́шний - včerejší, сего́дняшний - dnešní, у́тренний - ranní, весе́нний - jarní, зи́мний - zimní)
- mají jeden vzor - лéтний

TABULKA (!)

ле́тний дождь [ľétnij dožď] letní déšť
зи́мняя ку́ртка [zímňajá kúrtka] zimní bunda
вече́рнее не́бо [vičérňeje ňéba] večerní nebe
сего́дняшние встре́чи [sivódnišnije vstréči] dnešní schůzky

c) přídavná jména smíšená

d) přídavná jména přivlastňovací


3. STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN


- stupňování se týká pouze jakostních přídavných jmen

2. stupeň:
přípona -ее, , -ше

нóв-ый - нов-éе
дорог-óй - дорóж-е
тóнк-ий - тóнь-ше

[nóvy navjéje]
[daragój daróže]
[tónki tóňše]

nový - novější
drahý - dražší

tenký - tenčí


3. stupeň:
přípona -ейш, -айш

си́льн-ый - сильн-éйш-ий
бли́зк-ий - ближ-áйш-ий
спокóйн-ый - спокóйн-ейш-ий

[síľni siľnjéjši]
[blíski bližájši]
[spakójni spakójnějši]

silný - nejsilnější

blízky - nejbližší
klidný - nejklidnějšíPAMATUJ


2. stupeň stupňování se také tvoří pomoci slov:
бóлее a мéнее (více, méně)

3. stupeň stupňování se také tvoří pomoci slov:
сáмый, наибóлее, наимéнее (nejvíce, nejméně)