i-Studovna > angličtina > gramatika

Předpřítomný čas

1. definice
2. tvoření předpřítomného času
3. použití


1. PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

Předpřítomný čas se v českém jazyce vůbec neobjevuje, může pro nás být tedy poněkud matoucí. Používá se k propojení minulosti s přítomností a podle situace ho tedy můžeme přeložit buď minulým, nebo přítomným časem.
Oproti minulému času, který jasně odkazuje na děje v minulosti, předpřítomný čas se vždy nějakým způsobem váže k přítomnosti.


2. TVOŘENÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU

Předpřítomný čas se tvoří pomocí pomocného slovesa have a slovesa v minulém tvaru (pravidelná slovesa s koncovkou -ed, nepravidelná slovesa v tzv. třetím tvaru):

kladná věta: podmět + have / has + sloveso v minulém / třetím tvaru
záporná věta: podmět + have / has + not + sloveso v minulém / třetím tvaru
otázka: have / has + podmět + sloveso v minulém / třetím tvaru

Zkrácené tvary: 
I have done I’ve done I have not lived I haven‘t lived
you have done you‘ve done you have not lived you haven’t lived
he has done he’s done he has not lived he hasn’t lived
she has done she’s done she has not lived she hasn’t lived
it has done it’s done it has not lived it hasn’t lived
we have done we’ve done we have not lived we haven’t lived
they have done they‘ve done they have not lived they haven ‘t lived


3. POUŽITÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU

 

Předpřítomný čas obecně použijeme pro děj, který zasahuje do přítomnosti:

- děj, jehož výsledek má vliv na přítomnost
- děj, který v minulosti začal a ještě nebyl ukončen
- děj, který se odehrál (nebo skončil) teprve nedávno

1. děj, jehož výsledek má vliv na přítomnost
- většinou se překládá minulým časem

I’m hungry. I haven’t eaten all day. Mám hlad. Celý den jsem nejedl.
We miss you. We haven’t seen you for ages. Chybíš nám. Už dávno jsme tě neviděli.
What time is it? I’ve left my watch at home. Kolik je hodin? Nechal jsem hodinky doma.
He can’t hear you. He has gone out. Nemůže tě slyšet. Šel ven.

2. děj, který v minulosti začal a ještě nebyl ukončen
- většinou se překládá přítomným časem

They have had the dog since Christmas. Toho psa mají od vánoc.
I have been here for four hours. Jsem tady už čtyři hodiny.
He has lived in England since 2012. Bydlí v Anglii od roku 2012.
It’s the third time I have visited this museum. V tomhle muzeu jsem potřetí.

3. děj, který se odehrál (nebo skončil) teprve nedávno
- překládá se minulým časem, i přítomným časem

She has recently spent a lot of money. V poslední době utratila hodně peněz.
She’s been spending a lot of money recently. V poslední době utrácí hodně peněz.
I have just finished my homework. Právě jsem dodělal domácí úkol.
They haven’t been here yet. Ještě tady nebyli.
Only two students finished their test so far. Zatím test dokončili jen dva studenti.

- předpřítomný čas se také často používá, jsou-li ve větě použita tato slova či slovní spojení: 
never I have never been to Australia. Nikdy jsem nebyl v Austrálii.
ever Have you ever eaten sushi? Jedl jsi někdy sushi?
since She hasn’t changed since the university. Od vysoké se nezměnila.
for I have been a teacher for five years.       Jsem učitelem už osm let.
just What has he just done? Cože to právě udělal?
recently They‘ve recently installed free wifi here. Nedávno tu instalovali wifi zdarma.
already We have already seen that film. Ten film už jsme viděli.
yet She hasn’t spoken to him, yet. Ještě s ním nemluvila.
so far J. Deaver has written over 30 books so far. J. Deaver dosud napsal více jak 30 knih.
always I have always acted as your friend. Vždycky jsem se choval jako tvůj přítel.
still They still haven’t appologised to her. Ještě pořád se jí neomluvili.
how many times How many times have I told you? Kolikrát jsem ti to už říkal?
how long How long have they lived there? Jak dlouho tam už žijí?


PAMATUJ

Tvary been a gone (vždy následované předložkou to) se u předpřítomného času významově používají jako třetí tvar slovesa go (jít, odejít), ale s rozdílným významem:

1. been
- dotyčný někde byl, někam odjel a už se vrátil
Where have you been? I’ve been looking for you. Kde jsi byla? Hledal jsem tě.
I’ve been to the shop to buy some bread. Byla jsem v obchodě koupit chleba.

2. gone - dotyčný někde byl, někam odjel a ještě tam pořád je
Where has Julia gone? I haven’t seen her for weeks. Kam odjela Julie? Neviděl jsem ji celé týdny.
She has gone to London for a month. She is coming back tomorrow. Odjela na měsíc do Londýna. Zítra se vrací.