i-Studovna > němčina > gramatika
 

 Předložky

1. definice
2. určení pádu
3. členy s předložkami


1. PŘEDLOŽKY

- předložky rozhodují o pádu podstatného jména
- v němčině jsou jen 4 pády - český 6. a 7. pád tedy v němčině odpovídá 3. nebo 4. pádu
- předložek je jen omezený počet, jsou ale všestranně použitelné: jejich význam se může měnit v závislosti na kontextu
- předložky můžeme řadit do skupin podle pádu, který po nich následuje, nebo podle jejich významu


2. URČENÍ PÁDU

- některé předložky se vždy pojí jen s jedním určitým pádem
- tyto je možné se naučit a vyvarovat se tak chybám ve skloňování


Předložky se 4. pádem

für 
um 
durch 
gegen 
ohne 
bis 
pro
v, za, kolem
skrz, přes
proti
bez
do (o čase, ve smyslu do kdy)


Hast du das für mich gemacht?  Udělal jsi to pro mě?
Das Geschäft ist gleich um die Ecke. Obchod je hned za rohem.
Wir müssen ohne dich gehen. Musíme jít bez tebe.Předložky se 3. pádem

aus
bei 
mit 
nach 
zu
von 
seit
z
při, u
s
do (o místě), po (o čase)
k
od
od (o čase)

 

Sprichst du mit mir? 
Mluvíš se mnou?
Was sagt er zu diesem Thema? Co říká k tomuto tématu?
Annemarie wohnt bei den Eltern. Annemarie bydlí u rodičů.


Předložky s 2. pádem

- tyto předložky se dají poznat i podle jejich délky a složitosti
- patří sem i předložky složené z více slov
- používají se méně než předložky se 3. a 4. pádem a smíšené předložky
- příklady nejpoužívanějších předložek s 2. pádem:

während 
wegen 
(an)statt 
dank 
mittels 
během
kvůli
místo
díky
pomocí
aj.

Statt des Kusses gab sie ihm die Hand.  Místo polibku mu podala ruku.
Was machst du während des Sommers? Co děláš během léta?
Wegen dir haben wir den Zug verpasst. Kvůli tobě jsme nestihli vlak.Smíšené předložky se 3. i 4. pádem


- tyto předložky se nazývají „místní“ a udávají polohu

an 
auf 
hinter 
vor 
in 
neben 
unter 
über 
zwischen 
na (obrazně, svisle)
na (doslova, vodorovně)
za
před
v
vedle
pod
přes
mezi


- k určení správného pádu musíme použít otázku
- odpovídáme-li na otázku kde, jedná se o určení polohy a s předložkou se pojí 3. pád
- odpovídáme-li na otázku kam, jde o určení směru a s předložkou se pojí 4. pád

Wo ist Emma? 
Emma ist in der Arbeit. 
Kde je Emma?
Emma je v práci. (3. pád)
Wohin geht Emma? 
Sie geht in die Arbeit. 
Kam jde Emma?
Jde do práce. (4. pád)

Die Lampe steht auf dem Tisch. 
Ich stelle die Lampe auf den Tisch. 

Lampa stojí na stole. (3. pád)
Postavím lampu na stůl. (4. pád)3. ČLENY S PŘEDLOŽKAMI

- člen určitý může s předložkou splynout a vytvořit tak nový tvar
- nejčastěji k tomu dochází u těchto předložek:

am = an + dem
beim = bei + dem
im = in + dem
vom = von + dem
zum = zu + dem
zur = zu + der
 


- toto splynutí je povinné u časových údajů, u superlativů a zpodstatnělých sloves, v ostatních případech není nutné

Wir sehen uns im Winter. 
Uvidíme se v zimě.
Welches Kleid gefällt dir am meisten? Které šaty se ti líbí nejvíce?
Er will beim Putzen helfen. Chce pomoct při úklidu.

 
 

PAMATUJ

- předložka nach se používá ve významu do u zeměpisných názvů bez členů
- několik málo států používá s názvem člen, potom je třeba použít předložku in (např. die Slowakei, die Schweiz, die Türkei)

Ich fahre nach Polen.  Jedu do Polska.
Andreas fährt in die Schweiz. Andreas jede do Švýcarska.