i-Studovna > angličtina > gramatika

Pořádek slov ve větě

1. definice
2. SVOMPT
3. vyjímky


1. POŘÁDEK SLOV VE VĚTĚ

Asi už jste přišli na to, že angličtina funguje naprosto jinak, než čeština. A ve většině případů jednodušeji! To platí i pro dnešní gramatický problém, tedy pořádek slov ve větě.
V češtině pracujeme se skloňováním a časováním slov, s předponami a příponami, slova prostě různě ohýbáme a tím všelijak obměňujeme význam.
V angličtině je vše mnohem jednodušší, protože jediné důležité pravidlo je pouze přesně daný slovosled. To, na kterém místě ve větě se slovo nachází, určuje jeho význam.2. SVOMPT

Nemusíme se tedy trápit se skloňováním, stačí si zapamatovat toto základní pravidlo:

S V O M P T
SUBJECT VERB OBJECT MANNER PLACE TIME


SUBJECT = PODMĚT        (kdo, co?)
VERB = SLOVESO              (co dělá?)
OBJECT = PŘEDMĚT        (ostatní pádové otázky)
MANNER, PLACE, TIME  = příslovečné určení ZPŮSOBU, MÍSTA, ČASU (jak, kde, kdy?)

S V O M P T
Tony likes her hair very much.
Ida goes to school the same way every day.
Your dog is running home quickly next to my car right now.


3. VYJÍMKY
 

Pravidlo SVOMPT se nám malinko komplikuje v několika případech:

1. PŘEDMĚT

Pokud jsou ve větě dva předměty:
- předmět nepřímý (komu, čemu?)
- předmět přímý (koho, co?)

V takovém případě si můžeme vybrat, jaké pořadí zvolíme:
a) předmět nepřímý a potom předmět přímý – jednoduše je postavíme za sebe:

I borrowed Mary my car. Půjčil jsem Marii auto.
I rent Johnny my room.               Pronajal jsem Honzovi svůj pokoj.
I bought him an ice-cream. Koupil jsem mu zmrzlinu.

b)  předmět přímý a potom předmět nepřímý – musíme použít předložku to nebo for
I borrowed my car to Mary. Půjčil jsem Marii auto.
I rent my room to Johnny. Pronajal jsem Honzovi svůj pokoj.
I bought an ice-cream for him. Koupil jsem mu zmrzlinu.

- pozor! Pokud je předmět přímý (koho, co?) nahrazený zájmenem, vždy použijeme slovosled s předložkou!

She sent it to Peter.
She sent Peter it .

Poslala to Petrovi.

2. PŘÍDAVNÁ JMÉNA
Přídavná jména se řadí obvykle před podstatné jméno nebo před předmět (podle toho, co rozvíjejí):
Your nice pinkie hairbrush is over there. Tvůj pěkný růžový kartáč na vlasy je támhle.
This ugly dirty dog must stay outside. Ten škaredý špinavý pes musí zůstat venku.
I love your lovely small nose. Miluji tvůj krásný malý nosík.
He knows some bad dangerous people. Zná pár zlých nebezpečných lidí.

3. PŘÍSLOVCE
a) příslovce místa nebo času
- mohou být na začátku věty, po nich následuje věta v klasickém slovosledu S V O:
Each summer we go to the beach. Každé léto jedeme na pláž.
Yesterday I saw the film with Brad Pitt. Včera jsem viděla ten film s Bredem Pittem.
In Czech we drink quite a lot of bear. My v Česku pijeme docela dost piva.
In your flat there must be a lot of people now. Ve tvém bytě teď musí být hodně lidí.

b) jednoslovná příslovce času vyjadřující pravidelnost vkládáme vždy na konec věty:
I brush my teeth daily. Zuby si čistím denně.
She visits her dance lessons weekly. Své lekce tance navštěvuje týdně.
They tidy in their room monthly. V pokoj si uklízejí měsíčně.

c) některá příslovce času (finally, already, soon, eventually, just, still) mohou být vprostřed věty. V tom případě budou většinou před významovým slovesem. Příslovce just a still jsou vprostřed věty vždy:
I finally wrote him a letter. Nakonec jsem mu napsal dopis.
They were already waiting there. Už tam čekali.
I will soon repay you. Brzy ti to oplatím.
I eventually understoodwhat he meant. Konečně jsem pochopil, co měl na mysli.
I still think of you. Pořád na tebe myslím.

- v záporných větách můžeme vložit příslovce i před pomocné či modální sloveso v záporu:
I probably won’t stay home. Asi nezůstanu doma.
I just can’t get enough. Já prostě pořád nemám dost.
I still don’t know who she is. Pořád nevím, co je zač.

d) příslovce vyjadřující frekvenci (seldom, always, frequently, occasionally, rarely, never, sometimes, normally), mohou být uprostřed věty:

I sometimes go out alone. Občas jdu ven sama.
He never wants me to wash the dishes. Nikdy nechce, abych umývala nádobí.
She rarely speaks to anybody. Zřídka kdy mluví vůbec s někým.

- nebo na začátku a v takovém případě příslovce oddělíme čárkou:
Occasionally, he invites his girlfriend out. Občas vezme ven svoji holku.
Normally, he doesn’t. Obvykle to nedělá.
Sometimes, it’s very difficult to find you. Někdy je obtížné tě najít.

e) příslovce způsobu, která zvýrazňují význam slov (also, just, even, only, mainly, mostly, eitheratd), vkládáme před slova, která zdůrazňují. Mohou tedy být na začátku i uprostřed věty:
Just now. Právě teď.
She only knows my parents. Zná jen mé rodiče.
He mostly keeps his mind clear. Většinou si zachovává čistou mysl.
I really have to go. Opravdu musím jít.

f) příslovce vyjadřující jistotu či nejistotu (probably, clearly, definitely, certainly), vkládáme doprostřed věty:
I certainly introduced you. Určitě jsem vás představila.
He probably will remember her. Zřejmě si ji bude pamatovat.
We will definitely meet again. Určitě se opět potkáme.

g) příslovce, která komentují významové sloveso (happily, suddenly, well, badly, nicely, quickly, hard atd.), vkládáme na konec věty:
They danced badly. Tančili špatně.
He appeared very suddenly. Objevil se velmi náhle.
She asked him nicely. Požádala ho hezky.
He works so hard. Pracuje tak těžce.


PAMATUJ

Slovosled je v anglické větě zásadní pro pochopení významu věty. Všimněte si rozdílu mezi českou větou a anglickou větou.

V češtině jsou možné tyto dvě varianty a obě dvě znamenají to stejné:
Serena Williamsová porazila Venus Williamsovou.
Venus Williamsovou porazila Serena Williamsová.

V angličtině ale takto napsané věty znamenají přesný opak:

Serena Williams beat Venus Williams. Serena Williamsová porazila Venus Williamsovou.
Venus Williams beat Serena Williams. Venus Williamsová porazila Serenu Williamsovou.