i-Studovna > němčina > gramatika

Pomocná slovesa

1. definice
2. sein
3. haben
4. werden

1. POMOCNÁ SLOVESA

- v němčině jsou tři pomocná slovesa: sein, haben a werden
- slouží k tvorbě složených slovesných tvarů
- časují se nepravidelně
- fungují rovněž samostatně ve významu být, mít, stát se


2. SEIN

sein


Význam a užití:

- být jaký (ve spojení s přídavným jménem)

Sie ist sehr nett.

Je velmi milá.
Ich bin jung.  Jsem mladý.


- identifikace věcí, lidí, národnosti, povolání, původu, místa atd.

Das ist Daniel. 

To je Daniel.
Christoph ist Manager. Christoph je manažer.
Wir sind in Wien.  Jsme ve Vídni. 


- časové údaje, datum, věk

Es ist 19 Uhr.

Je 19 hodin.
Heute ist der 11. Januar. Dnes je jedenáctého ledna.
Susanne ist 35 Jahre alt. Susanne má 35 let.


- sein + infinitiv s zu (= možnost či nutnost něco udělat)

Das Problem ist zu lösen.

Problém je třeba / lze řešit.


- stavové pasivum

Die Post ist geöffnet.

Pošta je otevřená.


- pomocné sloveso perfekta

Ich bin in Brno geboren.

Narodila jsem se v Brně.
Sie sind nach Hause gelaufen. Běželi domů.


3. HABEN


haben


Význam a užití:

- vlastnictví

Sie haben eine Katze.

Mají / vlastní kočku.


- stav

Du hast Zeit.

Máš čas.
Er hat einen Bruder. Má bratra.
Sie hat blaue Augen. Má modré oči.


- haben + infinitiv s zu (= mít povinnost)

Ich habe viel zu tun.

Mám moc práce.


- pomocné sloveso perfekta

Ich habe gefragt.

Ptala jsem se.
Wir haben eine Suppe gekocht. Vařili jsme polévku.


4. WERDEN

werden


Význam a užití:

- stát se

Ich werde Designer.

Stanu se designérem.

Sie wird Tante.

Bude tetou.


-  nabývání vlastnosti přídavného jména

Ihr werdet alt.

Stárnete.

Es wird hell.

Rozednívá se.


- vyjádření domněnky

Sie werden zu Hause sein. Asi budou doma.


- pomocné sloveso budoucího času

Sie wird bald heiraten. Brzy se bude vdávat.


- pomocné sloveso trpného rodu

Er wird gefragt.

Je tázán.


PAMATUJ

- sein, haben, werden = tři nejčastěji používaná slovesa v němčině