i-Studovna > angličtina > gramatika

Pomocná slovesa

1. definice
2. pomocné sloveso to do 
3. pomocné sloveso to be
4. pomocné sloveso to have


1. POMOCNÁ SLOVESA

Jak už jejich název napovídá, tato slovesa se používají ve spojení s významovým slovesem a pomáhají nám formulovat otázky, záporné věty a vytvářet gramatiku dalších časů:
          - to do  se používá při tvorbě prostých časů
          - to be se používá při tvorbě průběhových časů
          - to have  se používá při tvorbě předpřítomného času

DŮLEŽITÉ! Pomocná slovesa jsou důležitá při krátkých odpovědích:

Do you like reading?
Yes, I do. / No, I don‘t.
Čteš rád?
Ano, čtu. / Ne, nečtu.
Are you from Prague?
Yes, I am. / No, I’m not.
Jsi z Prahy?
Ano, jsem. / Ne, nejsem.
Have you seen his sister?
Yes, I have. / No, I haven‘t.
Viděl jsi jeho sestru?
Ano, viděl. / Ne, neviděl.


2. POMOCNÉ SLOVESO TO DO

Používá se v přítomném čase prostém (do / does) a v minulém čase prostém (did).
- v kladné větě v přítomném čase prostém má významové sloveso ve všech osobách stejný tvar jako infinitiv, pouze ve 3. osobě jednotného čísla přibírá koncovku –s nebo –es.
I like good food. Mám rád dobré jídlo.
He plays football every day. Hraje fotbal každý den.

otázka se vytvoří pomocí pomocného slovesa do / does a významového slovesa v základním tvaru
Do you work here? Pracujete tady?
Does she smoke? Kouří?

zápor se vytvoří přidáním částice not za pomocné sloveso do not / does not (v hovoru obvykle ve stažených tvarech don´t / doesn´t) a pak následuje významové sloveso v základním tvaru
They don’t understand you. Nerozumí ti.
It doesn’t happen very often. Nestává se to moc často.

Přehled jednotlivých tvarů pomocného slovesa to do:
KLADNÁ VĚTA OTÁZKA ZÁPOR
Jednotné číslo
I play
you play
he/she/it plays
Do I play?
Do you play?
Does he/she/it play?
I don’t (do not) play
you don’t (do not) play
he/she/it doesn’t (does not) play
Množné číslo
we play
you play
they play
Do we play?
Do you play?
Do they play?
we don’t play
you don’t play
they don’t play


3. POMOCNÉ SLOVESO TO BE

- v kladné větě v přítomném čase průběhovém jsou tvary nepravidelného pomocného slovesa am / are / is
I am writing my homework. Píšu domácí úkol.
You are talking to my best friend. Mluvíš s mým nejlepším kamarádem.
He is running around the house. Běhá okolo domu.

otázku vytvoříme inverzí neboli obrácením pořadí podmětu a pomocného slovesa to be
Am I saying it correctly? Říkám to správně?
Are you listening to me? Posloucháš mě?
Is he riding his bike? Jezdí na svém kole?

zápor vytvoříme přidáním částice not za pomocné sloveso am not / are not / is not  a opět je obvyklejší používání stažených tvarů aren´t / isn´t
I’m not going to school today, I’m sick. Nejdu dnes do školy, jsem nemocný.
You aren’t answering my question. Neodpovídáš mi na otázku.
She isn’t coming with us. Nejede s námi.

Přehled jednotlivých tvarů pomocného slovesa to be:
KLADNÁ VĚTA OTÁZKA ZÁPOR
Jednotné číslo
I am (I’m)
you are (you’re)
he is (he’s)
she is (she’s)
it is (it’s)
Am I?
Are you?
Is he?
Is she?
Is it?
I’m not
you aren’t (are not)
he isn’t (is not)
she isn’t
it isn’t
Množné číslo
we are (we’re)
you are (you’re)
they are (they’re)
Are we?
Are you?
Are they?
we aren’t (are not)
you aren’t
they aren’t


4. POMOCNÉ SLOVESO TO HAVE

- v kladné větě v předpřítomném čase jsou tvary pomocného slovesa have / has, v předminulém čase je to pro všechny osoby tvar had, významovéslovesoje pak v minulém/třetím tvaru

I have never seen that film. Nikdy jsem ten film neviděl.
He has written two books so far. Zatím napsal dvě knihy.
We had finished it before he came. Dokončili jsme to, než přišel.

otázku vytvoříme obrácením slovosledu, kdy pomocné sloves to have postavíme před podmět
Have you spoken to him, yet? Už jsi s ním mluvil?
Has she been here before? Byla tady už někdy?
Had they sold the house before they left? Prodali dům, než odjeli?

zápor vytvoříme přidáním částice not za pomocné sloveso, používáme plný (have not / has not / had not) i stažený tvar (haven´t / hasn´t / hadn´t)
I haven’t found my purse, yet. Ještě jsem tu peněženku nenašla.
He hasn’t done anything wrong. Nic špatného neudělal.
We hadn’t slept until we got home. Nespali jsme, dokud jsme nedojeli domů.

Přehled jednotlivých tvarů pomocného slovesa to have:
KLADNÁ VĚTA OTÁZKA ZÁPOR
Jednotné číslo
I have done (I’ve done)
you have done (you’ve done)
he has done (he’s done)
she has done (she’s done)
it has done (it’s done)
Have I done?
Have you done?
Has he done?
Has she done?
Has it done?
I haven’t (have not) done
you haven’t done
he hasn‘t (has not) done
she hasn’t done
it hasn‘t done
Množné číslo
we have done (we’ve done)
you have done (you’ve done)
they have done (they’ve done)
Have we done?
Have you done?
Have they done?
we haven’t (have not) done
you haven’t done
they haven’t done


PAMATUJ

Všechna tři pomocná slovesa (to do = dělat / to be = být / to have = mít) se používají také jako plnovýznamová slovesa:

I do my homework every day. Domácí úkol si dělám každý den.
She doesn’t do her homework every day. Ona si domácí úkol každý den nedělá.
Do you do your homework every day? Ty si děláš domácí úkol každý den?

I am young. Jsem mladý.
She isn’t young. Není mladá.
Are you young? Jsi mladý?

I have got a new car. Mám nové auto.
She hasn’t got a new car. Nemá nové auto.
Have you got a new car? Máš nové auto?