i-Studovna

 PODSTATNÁ JMÉNA

 
1.  Definice
2. Rod podstatného jména
3. Číslo podstatného jména

1. Podstatná jména
- označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů
- rozlišujeme rod a číslo podstatných jmén 
2. Rod podstatného jména
= mužský, ženský nebo střední
- určuje se (téměř vždy) podle zakončení podstatnév 1. pádě jednotného čísla
- rod podstatného jména se v češtině a v ruštině nemusí shodovat

mužský rod
                      -bez koncovky (např. -ж, -ш, -ч, -щ, , ц, -р, -г apod.), -ь, -й

   муж    [muš]
   manžel
    каранда́ш    [karandáš]    tužka   (v češtině = ženský rod)
   ключ    [kľuč]    klíč
   плащ    [plašč]    plášť
   коне́ц    [kanjéc]    konec
   мир    [mir]    svět
   миг    [mik]    okamžik
   ого́нь    [agóň]    oheň
   трамва́й    [tramváj]    tramvaj   (v češtině = ženský rod)
 
ženský rod                                                                                                            
- а, -я

   коро́ва     [karóva]    kráva
   земля́     [zimľá]    země

střední rod                                                                                                      -о, -е, -мя

   зе́ркало    [zjérkala]    zrcadlo
   мо́ре    [mórě]    moře
   вре́мя    [vrjémja]    čas
 
- nejednozná jsou podstatná jména se zakončením -ь
- jsou mužského rodu (viz. výše) a ženského rodu (např. цепь = řetěz, ско́рость = rychlost)  
3. Číslo podstatného jména
= jednotné a množné
- koncovky podstatných jmén množného čísla:  mužský rod                                                                                                            - ы, -и
 
   торт – торты́    [tort, tartý]    dort – dorty
   трамва́й – трамва́и    [tramváj, tramvái]    tramvaj - tramvaje
 
ženský rod                                                                                                      - ы, -и, -ии
   ко́мната – ко́мнаты    [kómnata, kómnaty]    pokoj - pokoje
   иде́я – иде́и    [iďéja, iďéji]    nápad - nápady
   фотогра́фия – фотогра́фии    [fatagráfija, fatagráfii]    fotografie - fotografie

střední rod                                                                                                        - а, -я, - ия
   письмо́ – пи́сьма    [pis’mó, pís'ma]    dopis - dopisy
   по́ле – поля́    [pólě, paľá]    pole - pole
   зда́ние – зда́ния    [zdánije, zdánija]    budova - budovy

- přízvuk se v některých případech změní - musí se zapamatovat

a) pouze v jednotném čísle:


картóфель               [kartófil']                 brambory

мали́на                      [malína]                  maliny

ме́бель                      [mjébiľ]                   nábytek

о́бувь                         [óbuf']                    obuv b) pouze v množném čísle:

очки́                            [ačkí]                     brýle

брю́ки                        [brjúki]                   kalhoty

духи́                          [duchí]                   voňavka

сли́ вки                       [slífki]                    smetana

PAMATUJ

- přechylovaní podstatných jmen (nebo určitého druhu příjmení) v ruštině není samozřejmostí
- nepřechylují se podstatná jména cizího původu označující např. profese nebo funkce
- přesně určit jejích rod se dá pouze z kontextu


мини́стр                                    [minístr]                         ministr / ministryně

президе́нт                                  [prizidjént]                     prezident / prezidentka

ме́неджер                                 [ménedžr]                      manažer / manažerka

премье́р-мини́стр Ме́ркель     [primjér miníst merkl']   premiérka Merkelová