i-Studovna > angličtina > gramatika

Počitatelná a nepočitatelná
podstatná jména

1. definice
2. počitatelná podstatná jména
3. nepočitatelná podstatná jména
4. rozdíl v počitatelnosti oproti češtině
5. počítání nepočitatelných podstatných jmén


1. POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA

Podstatná jména a jejich počitatelnost představují důležitou gramatickou kategorii, od které se odvíjí hned několik dalších pravidel, jejichž znalost je pro každého studenta nezbytná.

V angličtině je možno všechna podstatná jména rozdělit do dvou kategorií:

- podstatná jména počitatelná   (Countable nouns = C
- podstatná jména nepočitatelná ( Uncountable nouns = U)


2. POČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA

Počitatelná podstatná jména můžeme spočítat, tedy můžeme vytvořit jejich množné číslo:

one book jedna kniha
three books tři knihy

 
- v jednotném čísle vždy musíme použít některý z členů: 

a) neurčitý člen:
   

a house dům
an egg vejce


b) určitý člen:        

the dog (ten) pes

 

- v množném čísle použijeme členy takto:

a) bez členu:

houses domy
eggs vejce


b) určitý člen:

the dogs (ti) psi

    
Chceme-li zjistit množství, použijeme vazbu how many:

How many glasses do you need?      Kolik sklenic potřebuješ?
How many languages can she speak? Kolik jazyků umí?


3. NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA

Nepočitatelná podstatná jména nemají množné číslo, nelze u nich tedy určit počet kusů. Mezi tato podstatná jména patří například: 

a) podstatná jména látková:           

wood dřevo
water voda
air vzduch
rice rýže


b) názvy jazyků:    

English angličtina
Czech čeština
German němčina

 
c) podstatná jména abstraktní:   

anger zlost
happiness štěstí
love láska


- u nepočitatelných podstatných jmen použijeme pouze určitý člen nebo žádný: 

a) bez členu:
       

coffee káva
news  zpráva

                           
b) určitý člen:

the joy (ta) radost
the milk (to) mléko


Chceme-li zjistit množství, použijeme vazbu how much :

How much time have we got?    Kolik máme času?
How much money do you need?       Kolik peněz potřebuješ?


4. ROZDÍL V POČITATELNOSTI OPROTI ČEŠTINĚ

Některá podstatná jména, která jsou v češtině počitatelná, jsou v angličtině naopak nepočitatelná: 

information informace
money peníze
hair - vlasy
advice rada
... a další.

Tato slova musíme tedy v angličtině používat výhradně v jednotném čísle:

This information is useful. These informations are useful. Tyto informace jsou užitečné. 
Money isn’t important.   Moneys aren’t important. Peníze nejsou důležité. 
My hair is short.  My hairs are short.
Moje vlasy jsou krátké.5. POČÍTÁNÍ NEPOČITATELNÝCH PODSTATNÝCH JMÉN

Chceme-li počítat podstatná jména, která jsou nepočitatelná, musíme je vyjádřit pomocí jednotky, která se pro daná podstatná jména používá:

a piece of luggage  /  two pieces of luggage   jedno zavazadlo / dvě zavazadla
a loaf of bread  /  loafs of bread           bochník chleba / bochníky chleba
a cup of coffee  /  those cups of coffee       šálek kávy / tamty šálky 
a bottle of water these bottles of water     láhev vody / tyhle láhve vody
a piece of information  /  two pieces of  information  jedna informacedvě informacePAMATUJ

1. Počitatelná podstatná jména ( car / egg / house)
 - před jednotným číslem musí stát nějaký člen (a car / an egg / the house)
 - mají množné číslo (cars / the eggs / the houses)
 - pojí se s vazbou how many ( how many cars / how many eggs / how many houses)

2. Nepočitatelná podstatná jména ( snow / hair / money)
 - jsou vždy pouze v jednotném čísle (snows / hairs / moneys)
 - nikdy před nimi nemůže stát neurčitý člen (a snow / a hair / a money)
 - pojí se s vazbou how much ( how much snow / how much hair / how much money)