i-Studovna > němčina > gramatika

 Perfektum

1. definice
2. perfektum pravidelných sloves
3. použití pomocných sloves sein a haben
4. perfektum nepravidelných sloves


1. PERFEKTUM

- perfektum je složený minulý čas
- má dvě části: pomocné sloveso a příčestí minulé
- pomocným slovesem je sein nebo haben
- perfektum se používá především v mluvené řeči
- je nejčastěji používaným časem při vyprávění
- vyjadřuje děj ukončený v minulosti
- může se použít i pro děje dokončené až v okamžiku, o němž se mluví, nebo pro vyjádření budoucnosti (místo času Futur II)
- préteritum se v porovnání s perfektem od přítomnosti spíše distancuje a váže se především na písemný literární a formální styl


2. PERFECTUM PRAVIDELNÝCH SLOVES

- pomocným slovesem pro tvorbu perfekta je u pravidelných sloves téměř vždy haben
- pomocné sloveso se časuje a stojí ve větě na 2. místě
- příčestí minulé se tvoří připojením předpony ge- a přípony -t ke kmeni slovesa

Ich habe in Bremen gewohnt. Bydlela jsem v Brémách.
Du hast mir nichts gesagt. Nic jsi mi neřekl.
Sie haben ein Auto gekauft . Koupili auto.

- slovesa, která mají v kořeni slova -t, -d, -m nebo -n, připojují příponu -et

Sie hat den ganzen Tag gearbeitet. Pracovala celý den.
Wir haben im Meer gebadet. Koupali jsme se v moři.

- slovesa končící v infinitivu na -ieren a slovesa s neodlučitelnými předponami předponu ge- nepřibírají

Wo hast du studiert? Kde jsi studoval? (studieren)
Hast du dich gut amüsiert? Bavil ses dobře? (amüsieren)
Ich habe schon bezahlt. Už jsem zaplatil/a. (bezahlen)
Wir haben in Amerika viel erlebt. V Americe jsme mnoho zažili. (erleben)

 

- slovesa s odlučitelnou předponou vkládají předponu ge- mezi odlučitelnou předponu a kmen slovesa

Sie hat eine Krankheit durchgemacht. Prodělala nemoc.
Er hat sie seinen Eltern vorgestellt. Představil ji svým rodičům.

- s pomocí slovesa sein tvoří perfektum např. tato pravidelná slovesa: passieren, reisen, wandern, erkranken, erwachen


Was ist passier t? Co se stalo?
Ich bin durch Australien gereist. Procestoval/a jsem Austrálii.
Er ist schwer erkrankt. Těžce onemocněl.3. ROZDÍL V POUŽITÍ POMOCNÝCH SLOVES SEIN A HABEN

Použití pomocného slovesa sein

-  u sloves vyjadřujících změnu stavu

Ich bin gestern sofort eingeschlafen. Včera jsem okamžitě usnul/a.
Unser Opa ist 1993 gestorben. Náš dědeček zemřel roku 1993.
Das Feuer ist erloschen. Oheň uhasl.
Wir sind in Tschechien aufgewachsen. Vyrostli jsme v Čechách.

- u sloves vyjadřujících pohyb, tj. změnu místa


Wir sind nach Linz gefahren. Jeli jsme do Lince.
Sie sind nach Hause gegangen. Šli domů.
Er ist sehr schnell gelaufen. Velmi rychle běžel.

- u pomocných sloves sein a werden

Wo seid ihr gestern abend gewesen? Kde jste byli včera večer?
Frau Hummel ist Sängerin geworden. Paní Hummlová se stala zpěvačkou.


Použití pomocného slovesa haben

- většina pravidelných sloves
- modální slovesa
- slovesa zvratná
- sloveso haben

Sie haben gleich die Tür zugemacht. Hned zavřeli dveře.
Er hat das nicht gewollt. Tohle nechtěl.
Ich habe mich geärgert. Zlobil/a jsem se.
Wir haben Glück gehabt. Měli jsme štěstí.


4. PERFEKTUM NEPRAVIDELNÝCH SLOVES

- nepravidelná (silná) slovesa tvoří perfektum pomocí předpony ge- a přípony -en
- často se mění kmenová samohláska
- nepravidelné tvary každého silného slovesa je možné najít ve slovníku
- tyto tvary je třeba se pečlivě naučit
- následující nepravidelná slovesa používají pomocné sloveso sein:


bleiben - ist geblieben
fahren - ist gefahren
fallen - ist gefallen
fliegen - ist geflogen
gehen - ist gegangen
gelingen - ist gelungen
geschehen - ist geschehen
kommen - ist gekommen
schreiten - ist geschritten

zůstat
jet
padat
letět
jít
podařit se
stát se
přijít
kráčet


Mein Sohn ist zu Hause geblieben. Můj syn zůstal doma.
Was ist dir eingefallen? Co tě napadlo?
Gestern ist nichts geschehen. Včera se nic nestalo.
Wohin bist du gegangen? Kam jsi šel?
Sie sind nach Paris geflogen. Letěli do Paříže.

- pomocné sloveso haben mají např. tato nepravidelná slovesa:

essen - hat gegessen
geben - hat gegeben
halten - hat gehalten
heißen - hat geheißen
helfen - hat geholfen
laden - hat geladen
lassen - hat gelassen
lesen - hat gelesen
nehmen - hat genommen
schlafen - hat geschlafen
sehen - hat gesehen
scheinen - hat geschienen
schreiben - hat geschrieben
sprechen - hat gesprochen
treffen - hat getroffen
trinken - hat getrunken
waschen - hat gewaschen

jíst
dát
držet
jmenovat se
pomoct
zvát
nechat
číst
vzít
spát
vidět
svítit
psát
mluvit
setkat se
pít
mýt


Ich habe mein Studium abgeschlossen. Ukončil/a jsem studium.
Du hast dir deine Hände nicht gewaschen. Neumyl/a sis ruce.
Er hat alles gegessen. Všechno snědl.
Wir haben Freunde eingeladen. Pozvali jsme přátele.
Sie haben sich in London getroffen. Setkali se v Londýně.

- existují také tzv. smíšená slovesa
- tvoří se pomocí slovesa haben a příčestí se změnou samohlásky (někdy i souhlásky) v kmeni jako u nepravidelných sloves, avšak s koncovkou -t jako u pravidelných sloves


bringen - hat gebracht
denken -  hat gedacht
kennen - hat gekannt

přinést
myslet
znát, vědět


Was hast du mir gebracht? Co jsi mi přinesl/a?
Wir haben ihn nicht gekannt. Neznali jsme ho.PAMATUJ


- modální slovesa se v perfektu téměř nepoužívají
- pokud je chceme použít v minulém čase, upřednostňujeme préteritum

Er konnte nicht kommen. Nemohl přijít. (préteritum)
Er hat nicht gekonnt. Nemohl. (perfekt)


- modální sloveso v perfektu nemůže být ve větě s dalším slovesem
- proto se v perfektu uvádí modální i významové sloveso na konci věty v infinitivu
- pomocné sloveso se jako vždy časuje

Er hat nicht kommen gekonnt. Nemohl přijít. (chybný pravopis)
Er hat nicht kommen können. Nemohl přijít. (správný pravopis)