i-Studovna > angličtina > gramatika

Otázky a odpovědi

1. definice
2. použití

1. OTÁZKY A POUŽITÍ

To, co mají angličtina a čeština při odpovídání na otázku společné, je to, že není slušné odpovědět pouze ano nebo ne.
To, co už ale společné nemají, je to, jakým způsobem tedy na takovou otázku odpovědět.
Zatímco v češtině použijeme celé významové sloveso, v angličtině použijeme podmět a pomocné sloveso.2. POUŽITÍ

- je-li věta v přítomném či minulém prostém čase, použijeme pomocné sloveso do/did:

Do you know my sister?
Yes, I do.
Yes, I know.
Znáš moji sestru?
Ano, znám.

Did you want me to buy you some milk?
No, I didn‘t.
No, I didn’t want.

Chtěla jsi, abych ti koupil mléko?
Ne, nechtěla.


- je-li věta v přítomném nebo minulém čase průběhovém, použijeme pomocné sloveso be:

Are you writing a homework?
Yes, I am.

Píšeš domácí úkol?
Ano, píšu.

Was he waiting for you?
No, he wasn’t.

Čekal na tebe?
Ne, nečekal.

- je-li věta v předpřítomném nebo předminulém čase, použijeme pomocné sloveso have/had:

Has he visited his auntie Flo?
Yes, he has.

Navštívil svou tetičku Květu?
Ano, navštívil.

Had you seen him before he left?
No, I hadn‘t.

Viděla jsi ho, než odjel?
Ne, neviděla.

- je-li věta v budoucím čase, použijeme pomocné slovíčko will:

Will you do it for me?
Yes, I will.

Uděláš to pro mě?
Ano, udělám.
Will you be home waiting for me?
No, I won’t.
Budeš na mě doma čekat?
Ne, nebudu.

- v případě modálních sloves použijeme v odpovědi samozřejmě to stejné modální sloveso:

Can I show you my drawings?
Yes, you can.

Můžu ti ukázat moje kresby?
Ano, můžeš.
Would you mind if I opened the window?
No, I wouldn’t.
Vadilo by ti, kdybych otevřel okno?
Ne, nevadilo.
Shouldn’t we go home?
Yes, we should.
Neměli bychom jít domů?
Ano, měli.

- u některých modálních sloves odpovídáme s použitím jiného modálního sloves. Záleží na významu a potvrzujeme tím své sdělení:
May I stay for a night?
Yes, you can.
Yes, you may.
Mohl bych zůstat na noc?
Ano, můžeš.
Ano, mohl bys.

- odpovídat můžeme i bez použití osoby, a to v případě vazby there is/are:
Are there any trees in the garden?
Yes, there are.
Jsou v zahradě nějaké stromy?
Ano, jsou.
Is there any chance for me to find a job?
No, there isn‘t.
Mám nějakou šanci najít práci?
Ne, nemáš.

Možností, jak na ano/ne otázky odpovídat je ale samozřejmě více. Záleží na obsahu, který chceme sdělit, na tom, s kým mluvíme, na situaci, v jaké odpovídáme atd.:
          - rozvinutější větou
          - z věty můžeme vypustit formální začátek Yes, ... No, ...
          - odpovídat můžeme slovy jako samozřejmě, jistě, určitě apod.

Doyou want to see my selfie on Facebook?
Yes, I do.
I do.
Sure, show me that.
Yes, of course.
No, not really.
I don’t really know, if I want to.
I’m sure I want to
Certainly.

Chceš vidět moje selfie na facebooku?
Ano, chci.
Chci
Určitě, ukaž mi to.
Ano, jistě.
Ne, ani ne.
Opravdu nevím, jestli chci.
Jsem si jist, že chci.
Určitě.PAMATUJ

U ostatních, tedy zjišťovacích otázek, platí běžná pravidla slovosledu:
What would you do, if you had to move to another country? 
I don’t know but I would probably cope with it.
Co bys dělal, kdyby ses musel vystěhovat do jiné země?
Nevím, ale pravděpodobně bych to zvládnul.
What time are you coming tomorrow?
At 9 o’clock the latest.
V kolik zítra přijdeš?
Nejpozději v devět.