i-Studovna > němčina > gramatika

 Osobní zájmena

1. definice
2. příklady
3. tabulka
4. man


1. OSOBNÍ ZÁJMENA

1. osobní zájmena používáme, když chceme:
     mluvit o sobě: ich, wir
     oslovit druhé: du, ihr, Sie
     mluvit o ostatních lidech, zvířatech či věcech: er, sie, es, sie

2. skloňují se:
     ich (1. pád - já)
     mir (3. pád - mně)
     mich (4. pád - mě)
Druhý pád se téměř nepoužívá.

3. němčina oniká - pro vykání používá 3. osobu množného čísla
Zapisuje se vždy velkým počátečním písmenem: Sie.

Wann kommen Sie zu Besuch, Frau Weber? Kdy přijdete na návštěvu, paní Weberová?2. PŘÍKLADY

DE tab os zájmena3. TABULKA


vložit tabulku (!)


4. MAN

Neurčité zájmeno man se často používá jako všeobecný podmět:

Darf man hier rauchen?  Smí se tady kouřit?
Hier kann man gut essen. Tady se dá dobře najíst.
Man lebt nur einmal. Žijeme jen jednou.
Das sagt man nicht. To se neříká.


- vyjadřuje obecně platné výroky
- nahrazuje člen a podstatné jméno
- užívá se jen v 1. pádu
- vždy se pojí se slovesem ve 3. osobě jednotného čísla
- často se užívá ve spojení se způsobovými slovesy
- do češtiny se překládá různě: člověk, lidé, všichni, jeden, oni, se, si atd.


PAMATUJ

Pokud se ve větě použijí dvě zájmena, je na rozdíl od češtiny na prvním místě zájmeno ve 4. pádě, po něm následuje zájmeno ve 3. pádě.

Sie schenkt ihm ein Buch
Sie schenkt es ihm
Daruje mu knihu.
Daruje mu ji.
Ich schicke ihr eine Karte.  
Ich schicke sie ihr
Pošlu pohlednici.
Pošlu ji.